Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en de Roon (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Justitie over de gewenste uitzetting van de Filippijnse terroristenleider Jose Maria Sison.

1.
Bent u op de hoogte van de gruwelijke misdrijven die de Filippijnse communistenleider Jose Maria Sison heeft gepleegd en van het feit dat de organisatie die hij leidt gekenmerkt wordt als terroristische organisatie?

2.
Deelt u de mening dat Nederland geen vrijplaats voor terroristen en criminelen mag zijn en dat deze terroristenleider zich in zijn land van herkomst moet verantwoorden voor al het leed dat hij veel mensen daar heeft aangedaan? Zo ja:

3.
Waarom is deze man tot op heden nog niet uitgezet?

4.
In geval uitzetting achterwege is gelaten omdat de man een onmenselijke behandeling op de Filippijnen zou wachten (als bedoeld in art.3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens), bent u op de hoogte van het feit dat de doodstraf in de Filippijnen inmiddels is afgeschaft en dat genoemd verdrag daarom geen beletsel voor uitzetting mag zijn? Indien u vindt dat dit artikel toch nog een beletsel vormt, waar baseert u dat precies op?

5.
Bent u bereid om alsnog tot spoedige uitzetting over te gaan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u hier concreet toe nemen en wanneer?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4120 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties