Nederland weer van ons

Eerste termijn

Voorzitter, voor het functioneren van de Tweede Kamer, voor het functioneren van onze democratie is het van groot belang dat politici die, helaas, bedreigd worden, voldoende worden beveiligd. Wij staan hier vanavond dus niet zonder reden. De vraag is of de beëindiging van de persoonsbeveiliging van mevrouw Verdonk terecht is, gelet op het dreigingsniveau. Eigenlijk is dat nu voor mijn fractie de enige relevante vraag. Op dat precieze punt is er een interessant verschil tussen de brief van het kabinet van vanavond en de brief van de minister van Justitie aan mevrouw Verdonk van eergisteren, van 3 juni. Die brief is zojuist door haarzelf openbaar gemaakt. In de brief van 3 juni staat dat de actuele dreiging voor mevrouw Verdonk vanuit jihadistische netwerken gemeten naar de ernst ernstig is, en qua waarschijnlijkheid laag tot gemiddeld.

Uit de media begrijpen wij dat zich nog steeds incidenten voordoen. Mevrouw Verdonk heeft zelf daarvan in de media melding gemaakt, zoals van de drie moslims die een aantal weken geleden uit de struiken bij haar huis zijn gehaald, omdat zij haar woning aan het filmen en fotograferen waren. Er zijn meer incidenten. Aan het adres van mevrouw Verdonk worden nog steeds legio dreigementen geuit. Er worden demonstraties tegen haar gehouden, demonstraties met een dreigend karakter. De tekst "Ruim Rita op" is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ook haar privéadres is publiek gemaakt op een linkse haatsite. Er zijn dus incidenten genoeg. De PVV-fractie snapt dan ook absoluut niet hoe bij dit soort serieuze incidenten en bedreigingen en bij een dreigingsniveau dat, zeker als het gaat om de dreiging vanuit jihadistische netwerken, ernstig is en laag tot gemiddeld, dus niet laag, tot de afweging kan leiden tot het stoppen van de persoonsbeveiliging. Wij willen graag een uitvoerige reactie van de minister op dat specifieke punt. Mij lijkt dat dit een onbegrijpelijk besluit is. Voor ons is dit het meest relevante en enige belangrijke punt van dit debat.

Feit is ook dat volgens het kabinet de incidenten doorgaans verwerkt zijn in de dreigingsinschattingen. Zo staat het in de brief. Dat de incidenten doorgaans zijn verwerkt in de dreigingsinschattingen doet natuurlijk niets af aan wat ik zei. Wat er gebeurd is, kan immers ook op een ander moment gebeuren. Ik gaf al het voorbeeld van de moslims in de tuin van het huis van mevrouw Verdonk. Bovendien vraag ik: wat betekent doorgaans? Doorgaans betekent: niet altijd. Mijn concrete vraag aan de minister is: wanneer niet? Hetzelfde geldt voor de incidenten tijdens de geëvalueerde momenten en het regime dat vanaf 4 juni voor mevrouw Verdonk zou gaan gelden. Het kabinet zegt: wat is gebeurd, zou vrijwel steeds daarbinnen passen. Vrijwel steeds is ook: niet steeds. Wanneer dan niet? Vrijwel steeds is: niet altijd.

Toen ik het debat aanvroeg heb ik al gezegd dat het zeer teleurstellend is dat wij die dreigingsanalyse niet hebben. Met het openbaar maken van de brief door mevrouw Verdonk weet heel Nederland dat de dreiging vanuit de jihadistische netwerken niet laag is en dat de ernst ernstig is. Wat dat betreft is het besluit onbegrijpelijk. Wij willen snel uitleg van de minister. Mijn conclusie trek ik natuurlijk in tweede termijn.

 

Tweede termijn

Voorzitter, ik kan heel kort zijn. Ik heb goed geluisterd naar de antwoorden van de minister. Ik bedank hem in ieder geval voor de paar antwoorden die ik meteen begreep. Wat ik nog steeds niet begrijp - dit was de kern van mijn betoog in eerste termijn - is het besluit van het kabinet. De minister heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom het kabinet heeft besloten om de beveiliging van mevrouw Verdonk "af te schalen", een afschuwelijk woord. De dreiging van jihadisten is grotendeels hetzelfde, zeker wat betreft de ernst, namelijk ernstig. Ook de waarschijnlijkheid is, in ieder geval in vergelijking met het laatste deel van het ministerschap van mevrouw Verdonk, slechts marginaal gedaald: met één stapje van "gemiddeld" tot "gemiddeld tot laag". Het is dus een slecht besluit van het kabinet, dat de minister met wollig taalgebruik en zonder goede argumenten heeft toegelicht. Hij heeft mij en mijn fractie niet kunnen overtuigen. Veiligheid is niet zomaar iets. Daarom moeten wij het zekere voor het onzekere nemen. Ik vraag het kabinet daarom, het besluit om de beveiliging van mevrouw Verdonk naar beneden bij te stellen te heroverwegen. Vandaar de volgende motie:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de dreiging vanuit jihadistische netwerken jegens mevrouw Verdonk voor wat betreft de ernst gekwalificeerd wordt als "ernstig" en voor wat betreft de waarschijnlijkheid "laag tot gemiddeld";
overwegende dat zich rondom mevrouw Verdonk recent diverse dreigende incidenten hebben voorgedaan;
verzoekt de regering, de beslissing betreffende het naar beneden bijstellen van het beveiligingsniveau van mevrouw Verdonk te heroverwegen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Alleen de PVV en het lid Verdonk stemden voor deze motie, CDA, PvdA, SP, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden hiertegen. D66 en de Partij voor de Dieren werden niet vertegenwoordigd tijdens dit debat.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2860 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties