Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens het Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2008 van het Ministerie van Financien d.d. 17 juni 2009.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2008 Ministerie van Financien

Overname Fortis
De minister heeft eerst Fortis/ABN Amro gekocht en daarna pas een due diligence ex post (financiële foto) uitgevoerd, omdat er geen tijd was om dit vooraf te doen. Hierdoor is onduidelijk welke risico’s erop de balans staan. De minister heeft inmiddels wel zicht op deze risico’s maar wil dit onderzoek niet met ons delen.
Het gaat om miljarden aan belastinggeld, en dus wil ook de PVV weten wat we gekocht hebben. Hoe gezond is Fortis / ABN Amro eigenlijk? De PVV wil daarom openbaarheid, desnoods vertrouwelijk!

IJsland / DGS
Hoe staat het met de vordering van gemeenten en provincies en 100plus spaarders?
Is de sector akkoord met het DGS tot 100.000 dat op deze sector volgens het omslagstelsel zal worden verhaald? Waarom lanceert de minister het idee van een spaarders garantiefonds?

Kinderopvangtoeslag
Hoe wordt de rechtmatigheid van de 700 mln die aan gastouders wordt uitgekeerd getoetst, zonder het aantal oppas uren te controleren? Hoe kan dit de toets van rechtmatigheid doorstaan?

BTW compensatie
Gemeenten/provincies hebben btw gedeclareerd bij de EU, terwijl deze tegelijkertijd ook werd gecompenseerd door het BTW compensatiefonds. Financien stond garant voor deze malversatie en kan nu 48,5 mln terugbetalen aan de EU?
Waarom betalen de gemeenten dit niet zelf en/of worden ze gekort op het GF/PF?

Minder regels
Reductie administratieve lasten is gefocust op bedrijfsleven. Maar hoe staat het met de reductie voor burgers -> ondergeschoven kindje.
 
EMU schuld
Ook EMU schuld stijgt in 2008 met 80 miljard, mede door de interventies in het bankwezen.
Toch staat er ook 2 miljard geboekt onder het kopje overig, waar komt deze schuldtoename vandaan!

Belastingdienst
De belastingdienst is nog steeds niet op orde. Het bezwarenonderzoek van de ARK wordt dan ook terecht met 1 jaar verlengd.
Het gaat nog steeds fout bij de Europese aanbesteding, toeslagen, toegangsbeveiliging, toezicht op dividendbelasting en ICT.
Hoe lang gaan deze problemen nog duren?

ARK constateert ook dat de cultuur bij de belastingdienst teveel gericht is op het herstellen van fouten (brandjes blussen) en te weinig op het voorkomen van fouten. Het ontbreekt aan collegiale toetsing.

Staatsdeelnemingen
Zijn inmiddels harde afspraken over bezoldiging van de bestuurders gemaakt. De minister was voornemens dat de salarissen niet meer mochten stijgen dan bij het overig personeel.
Wordt het 2e super dividend Schiphol nog uitgekeerd?
Holland casino ziet zijn winst halveren en maakt naar alle waarschijnlijkheid dit jaar verlies. Wordt het niet de hoogste tijd om Holland Casino te privatiseren!

Nederland als vestigingsplaats voor financiële instellingen
Holland Financial Centre (HFC) heeft als doel om Nederland als vestigingplaats voor financiële instellingen te promoten. HFC heeft inmiddels 60 deelnemers en draait op eigen kracht (gedragen door de sector). Kost dit de belastingbetaler helemaal geen geld?

Rondpompen van geld
Als ik lees (ARK pag. 55) dat het Havenbedrijf R’dam 16 mln betaalt aan de gemeente (afkoop erfpachtcanon), die dat vervolgens betaalt aan Financien -> V&W -> Havenbedrijf R’dam, dan vraag ik mij toch af of we niet eens een kritisch onderzoek moeten doen naar het rondpompen van Geld. Met de EU-gelden gaat het namelijk net zo!

Inhuur externen
Uitgaven inhuur externen bij Financien bedroeg 180 mln. Het ARK heeft geconstateerd (in 2 casussen) dat vacatures voor langere tijd worden ingevuld door externen doordat de expertise niet voorhanden was (binnen de Rijksoverheid) of de beloning te laag bleek. Hoe gaat de minister de inhuur van externen aanpakken!
Bij het kantoor Toeslagen werd 43% (=28 mln) extern ingehuurd. Dit is toch van de gekke!

Toezicht ARK
De ARK heeft geconstateerd dat zij geen bevoegdheden heeft ten aanzien van de controle op  leningen en garanties verstrekt aan de financiële sector (artikel 91 lid 16 CW), maar ook niet op geen 100% deelnemingen (Fortis Bank Nederland Holding is een 97,8% deelneming) (artikel 91 CW deelnemingen).
Alle controle op de rechtmatigheid van de bestede middelen valt hierdoor buiten het toezicht van de ARK. Gaat de minister de Comptabiliteitswet (CW) hierop aanpassen?

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 8275 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties