Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens het plenair debat over de wijziging van de Pensioenwet m.b.t. medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (31 537) d.d. 2 september 2009.

Eindelijk medezeggenschap pensioengerechtigden!

Uit de SER evaluatie blijkt dat de medezeggenschap van gepensioneerden de afgelopen jaren veder is gestegen. Toch voldoet ongeveer 30% van de fondsen nog niet aan het convenant en zijn 70% van de pensioengerechtigden niet vertegenwoordigd in de fondsbesturen.
Het medezeggenschapsconvenant was bedoeld om de medezeggenschap van pensioengerechtigden te verbeteren o.b.v. zelfregulering. We zien nu dat pensioengerechtigden nog te veel aan de zijlijn staan als het gaat om inspraak bij pensioenfondsen.
 
De indieners zijn van mening dat pensioengerechtigden een volwaardige plaats verdienen in het pensioenfondsbestuur.  De Partij voor de Vrijheid is het hier mee eens.
Pensioengerechtigden vormen één van de laatste grote groepen mensen, in de samenleving, over wie veel wordt gesproken, maar die geen zeggenschap hebben en niet mogen mee beslissen over datgene waar ze zich voor sterk gemaakt hebben. Het gaat over hen, maar niet mét hen!

Deze groep verdient een volwaardige plaats in het pensioenbestuur, net als de werknemers en werkgevers. De timing voor dit initiatief is dan ook perfect, mede gelet op de crisis waarin vele pensioenfondsen zich bevinden.

Deze initiatiefwet regelt onder meer de de zetelverdeling naar rato van het aantal deelnemers. De PVV vraagt zich af of hier mede in het licht van de aankomende vergrijzing van fondsen geen maximum aan toegekend moet worden, zodat de medezeggenschapsverhoudingen in balans blijven. Gaarne een reactie.

Uit de evaluatie blijkt dat 80% van de OPF-en reeds heeft gekozen voor bestuursdeelname van de pensioengerechtigden, terwijl 1 op de 5 ook nog een deelnemersraad heeft waarin pensioengerechtigden deelnemen.
De PVV vraagt zich af of deelname in zowel pensioenbestuur als deelnemersraad niet dubbel op is. Waarom hebben de initiatiefnemers niet gekozen voor afschaffing van de deelnemersraad, dit met ’t oog op de dubbele medezeggenschap en de efficiency en effectiviteit van de besluitvorming.
Bij een Opf was het of-of : of een deelnemersraad of bestuursdeelname. Met dit wetsvoorstel wordt het en/en. Is deze extra bestuurslaag niet overdreven. Gaarne een toelichting!

Ook de STAR heeft het ook over een onnodige verzwaring van de governance-last, daar gepensioneerden reeds zitting hebben in de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan.

Uit de evaluatie blijkt ook dat pensioenfondsen problemen hebben met de bemensing, deskundigheid en de kosten. Hoe worden deze knelpunten ondervangen door dit wetsvoorstel?

Ook hoor ik uit ’t veld (STAR/VB/OPF/ANBO) dan men afwijzend staat tegenover dit wetsvoorstel. Men wil liever de vereenvoudigingvoorstellen van minister Donner afwachten alvorens voor de aanpassing te kiezen. In oktober komt het kabinet met een notitie over stroomlijning van de governance bij pensioenfondsen.
Waarom wordt hier niet op gewacht en hoe zit het met het draagvlak voor dit wetsvoorstel?

Ook vrezen de koepels voor een gliding scale qua inspraak. Nu nemen de pensioengerechtigden zitting, straks willen de slapers ook en dan de jongeren, vrouwen etc.
Hoe kunnen de initiatiefnemers deze angst wegnemen?

De STAR is ook bang dat bij meer medezeggenschap van pensioengerechtigden de deelbelangen gaan overheersen in de fondsbesturen. Terwijl juist hier het collectieve belang moeten gelden. Teveel medezeggenschap ondermijnt de kwaliteit van het fondsbestuur, aldus de STAR. Kunnen de initiatiefnemers hierop ingaan.

Tenslotte vraagt de PVV zich af in hoeverre de belangen van pensioengerechtigden niet reeds worden behartigd in de fondsbesturen door de sociale partners (lees: vakbonden).
Vakbonden vertegenwoordigen tenslotte de belangen van zowel werknemers als gepensioneerden (22 % van de leden is 65+). In hoeverre bestaat hier kans op overlap oftewel dubbele vertegenwoordiging. Kunnen vakbonden ook pensioengerechtigden afvaardigen in het pensioenbestuur?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4860 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties