Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Geert Wilders tijdens het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 2008.

Voorzitter, ik wil mijn beperkte spreektijd gebruiken voor slechts één thema: mensenrechten en democratie. Deze week verscheen een mensenrechtennotitie van de minister van Buitenlandse Zaken. Ik twijfel niet aan zijn goede intenties, maar dat neemt niet weg dat ik zelden zo’n theoretisch en naïef stuk heb gelezen.

De ambitie om wereldwijd de mensenrechten te beschermen is net zo reëel als de ambitie om morgen het gesprek aan te gaan met een parlementaire delegatie van de planeet Mars. En dan heb ik het nog niet eens over de boterzachte instrumenten waarmee het kabinet deze op zich prachtige, maar niet reële, doelstelling wil bereiken zoals ondermeer een nieuw mensenrechtenfonds met 20 miljoen euro erin en een heuse nieuwe mensenrechtentulp als prijs voor mensenrechtenverdedigers.

Waarom is de ambitie van dit kabinet utopisch en irreëel? Om te beginnen omdat honderden miljoenen mensen die in moslimlanden wonen nooit en te nimmer echt vrij zullen zijn omdat islam en vrijheid, islam en democratie niet samengaan en nooit zullen samengaan. De islamitische ideologie van haat, geweld, intolerantie en onderdrukking zal, helaas, eeuwig in de weg staan aan het respecteren van de mensenrechten op een manier die ook maar in de buurt komt zoals wij die in het Westen kennen. En degene die mij niet geloven wil adviseer ik eens te kijken in de Cairo Declaratie over Mensenrechten in de Islam die de Ministers van Buitenlandse Zaken van de nu 57 lidstaten tellende OIC (de Organisatie van de Islamitische Conferentie) in 1990 ondertekenden en die sindsdien bijna ieder jaar opnieuw door die organisatie is bevestigd. Daarin staat in de artikelen 1 en 2 dat alle, met een streep onder alle, mensen verenigd zijn in hun ondergeschiktheid aan Allah en in artikel 24 van de Declaratie,  nogmaals die door 57 landen is ondertekend, staat dat alle rechten en alle vrijheden van mensen onderworpen zijn aan de Sharia. Een pleidooi om mensenrechten zoals wij die kennen zoals de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, van hetero’s en homo’s en van moslims en niet-moslims te implementeren in die 57 landen is dus helaas onzinnig.
 
Een tweede reden waarom de ambitie van het kabinet utopisch en weinig reëel is, is omdat veel landen op deze aardbol, en zeker in het geciviliseerde Westen, een vaak dubbelhartige en soms laffe buitenlandse politiek voeren. Omdat zij vaak economische belangen laten prevaleren boven mensenrechten en landen die mensenrechten schenden soms anders behandelen omdat de een wat meer olie heeft of omdat het een militaire basis van een Westers land herbergt. Dubbele standaarden en geopolitiek opportunisme.

Waarom wordt bijvoorbeeld Saoedi-Arabië anders behandeld dan Iran? Is het bijna wekelijks afhakken van hoofden in Saoedi-Arabië minder erg dan het ophangen van homoseksuelen in Iran? Vorig jaar zijn 39 mensen onthoofd in Saoedi-Arabië, hoe vaak heeft minister Verhagen de Saoedische ambassadeur hierover ontboden? Waarom wordt de Iraanse ambassadeur, met mijn steun overigens, wel ontboden bij mensenrechtenschendingen en de Saoedische niet? Ik heb daar ook in de schriftelijke voorbereiding bij deze begroting vragen over gesteld. Ik heb gevraagd hoe vaak er EU-démarches plaatsvinden en het antwoord, antwoord 78, is dat er ongeveer eens per maand een démarche van de Europese Unie plaatsvindt in Iran en nul keer de afgelopen twee jaar in een land als Saoedi-Arabië. Onbegrijpelijke dubbelhartige en laffe politiek. Waarom zijn er wel sancties tegen Iran, Noord-Korea en Birma, overigens ook met mijn steun, maar niet tegen een land als Saoedi-Arabië? Voorzitter, komt de minister op voor mensenrechten of voor de belangen van Shell? Wat is hier aan de hand? Zolang dit soort politieke dubbelhartigheden en inconsistenties plaatsvinden is het internationale mensenrechtenbeleid van dit kabinet en van andere Westerse landen helaas niet meer dan een farce.

Tenslotte is er in grote delen van het Westen weinig tot geen bereidheid om in het uiterste geval, niemand staat er om te springen, echt te interveniëren als mensenrechten worden geschonden, een humanitaire interventie, of als door dictators landen een nucleaire capaciteit opbouwen en ook de intentie hebben om daarmee een ander land te vernietigen en dat ook uitspreken zoals bijvoorbeeld Iran als het gaat om de vernietiging van Israël. En als er een keer wordt ingegrepen, als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zoals in het verleden is gebeurd met Irak, dan toch een keer interveniëren, dan worden zij in grote delen van Europa verketterd. De ontbrekende bereidheid van Westerse regeringen om als uiterste middel ook militair te interveniëren als de diplomatie heeft gefaald, maakt ook de ambitie van dit kabinet – het wereldwijd beschermen van de mensenrechten – toch tot wat hollere frasen dan in de notitie staat.

In zo’n ontluisterende politieke realiteit is een ander, reëler beleid als het gaat om mensenrechten nodig. Een beleid dat meer dan nu afstand neemt van schurkenstaten, staten die zich weinig tot niets aantrekken van mensenrechten en democratie.

De PVV staat dan ook voor een consistenter, helderder en eerlijker mensenrechtenbeleid en daarom zou ik de Minister van Buitenlandse Zaken zes suggesties willen voorleggen in de hoop dat hij ze serieus neemt en er ook op ingaat:

1. Ik vraag de minister de bilaterale betrekkingen met de leden van de Organisatie van de Islamitische Conferentie tot een minimum te beperken en zich daarvoor ook binnen de EU hard te maken, zolang de op de Sharia gebaseerde Cairo Declaratie over mensenrechten in de Islam van 1990 niet geheel van tafel is. Ieder contact van Nederland en de EU met de landen van de OIC, die de Sharia als uitgangspunt nemen, moet gaan over het schrappen van die bepalingen over de Sharia in de Cairo Declaratie.

2. Dat landen die de islamitische Sharia kennen lid zijn van de VN dat is op zich al erg genoeg. Maar hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat we de OIC, een multilaterale organisatie die haar principes baseert op diezelfde Sharia, legitimiteit geven doordat zij ook een permanente vertegenwoordiging bij de VN heeft? Hoe is dat mogelijk? Ik vraag de minister zich in Europees en in VN-verband in te zetten om te bewerkstelligen dat die permanente vertegenwoordiging bij de VN onmiddellijk wordt opgeheven, zolang in de Cairo Declaratie de mensenrechten nog worden beperkt voor vrouwen, homoseksuelen en niet-moslims door de verwijzing naar de Sharia in de artikelen 24 en 25 (en tevens 1 en 2) van die Cairo Declaratie. Graag een reactie.

3. Het is niet te bevatten dat grote mensenrechtenschenders als bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Cuba lid zijn van de VN Mensenrechtenraad. Ik vraag de minister om zich daar sterker tegen verweren en dat als zulke landen worden herkozen, een land als Nederland in de Mensenrechtenraad in principe niks te zoeken heeft.
4. Ik vraag de minister om, ik noemde net al de inconsistenties ten aanzien van Iran en Saoedi-Arabië, verschillende mensenrechtenschendende, a-democratische landen gelijk te behandelen en dat hij daarbij politieke en economische belangen ondergeschikt maakt. Ook als het gaat om Saoedi-Arabië en ook als het gaat om China, dat u ook de resoluties in VN-verband die deze landen veroordelen mede ondersteunt en mede ondertekent en wellicht ook démarches in het leven roept, of die in ieder geval stimuleert.

5. Ik zie in dit kader ook niet zoveel meer in de EU-associatieakkoorden, waarin ook over mensenrechten wordt gesproken maar vooral vaak holle frasen zijn. 

6. Tenslotte een suggestie voor de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hij weet dat wij geen voorstander zijn van ontwikkelingshulp via de overheid – wij geven dat geld, op noodhulp na, liever terug aan de burger en laat de burger beslissen of en zo ja aan welke organisatie hij zijn geld wil geven. Ik vraag de minister om in ieder geval te beginnen met het stoppen van iedere ontwikkelingshulprelatie met ondemocratische landen die de mensenrechten schenden, de landen die lid zijn van de OIC en de Sharia tot hun leidraad nemen, zodat wij met Nederlands belastinggeld geen Sharia-landen financieren.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3915 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties