Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Raymond de Roon tijdens een algemeen overleg d.d. 21 maart 2007 van de vaste Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken.

Voorzitter,

De PVV is een voorstander van een sterk Europa. Maar dat is een ander Europa dan dit kabinet voor ogen staat.  Wij willen een afgeslankt Europa met minder landen, taken en bevoegdheden en dat de belastingbetaler miljarden minder kost.  Alleen zo’n Europa zal  meer steun en draagvlak bij de burgers krijgen. Minder Europa is dus een sterker Europa.

De PVV-fractie wil een EU die zich concentreert op de economische samenwerking, die nodig is om de welvaart van de burger te vergroten. Dat is wat de burger van Europa verwacht. Niet minder, zeker niet meer. Vraag de burger bij voorbeeld wat hij van de EU verwacht en U zult echt niet als antwoord krijgen dat de burger zit te wachten op een Europese minister van Buitenlandse Zaken.

De samenwerking binnen het kader van de EU op andere terreinen dan de economie, hebben we niet nodig en waar  samenwerking wel wenselijk is, zoals bij terrorismebestrijding, kan die ook ad hoc gevonden worden zonder alle instituties erom heen.

Wij willen ook geen Europees buitenlands beleid meer: de verschillen tussen de lidstaten van de EU zijn vaak groot en een slappe consensus is het gevolg. We mogen ons niet een Europees buitenlands beleid laten opleggen. De zeggenschap over ons buitenlands beleid behoort bij de Nederlandse regering en het Nederlands parlement te blijven. Dat betekent niet, dat we niet met andere landen kunnen samenwerken. Dat kan wèl maar dan uitsluitend op grond van bilaterale of multilaterale overeenstemming tussen staten.

Hetzelfde geldt voor het migratiebeleid. De praktijk is nu al, dat veel landen – niet zelden met een Christelijk-Socialistische regering - overgaan tot een generaal pardon voor illegalen. Het nachtmerriescenario is dat de EU bij meerderheidsbesluit over dit soort zaken zou kunnen beslissen en Nederland geconfronteerd wordt met de oplegging van Europabrede generale pardons die nog erger zijn dan die van dit kabinet. Ook de beruchte België-route hebben we te danken aan de bemoeienis van Europa met het migratiebeleid. De burger heeft hier niet om gevraagd en de invloed van Europa hierop moet worden teruggedraaid.

De PVV heeft evenmin behoefte aan geldverslindende Europese projecten en instituten, die voor ons land weinig tot niets opleveren. Wij willen dat de Nederlandse belastingbetaler de Poolse en Franse boeren niet meer hoeft te subsidiëren. Ik stel voor dat we dat die regeringen zelf laten doen. Met het Europees parlement, een grotendeels tandenloze tijger die alleen maar geld verslindt en op niet uit te leggen wijze zowel in Straatsburg als in Brussel vergadert, heeft de burger  helemaal geen band. Aan dat Europees Parlement is geen behoefte, ook omdat wij willen dat het Nederlands parlement volledig bevoegd is. Afschaffen dus dat Europese Parlement.

In de hoofdlijnenbrief van de bewindslieden lees ik dat zij een grotere rol van de nationale parlementen willen bij toetsing van wetgevingsvoorstellen uit Brussel maar met dien verstande dat dit geen individueel vetorecht voor een nationaal parlement zal inhouden. Dit laatste, voorzitter, willen wij dus wèl. Inleveren van vetorecht is inleveren van soevereiniteit. In een Europa zoals de PVV dat wil, worden de nationale parlementen de toetssteen voor de beperkte taken die de EU nog zal hebben en het Europees Parlement kan worden opgeheven.

Europa moet dus afslanken en zeker niet uitdijen.

Taken en bevoegdheden op politiek vlak moeten terug naar de Nederlandse regering. En het Nederlands parlement moet op alles wat Europa wil, een vetorecht hebben. Het huidige aantal van 27 Euro-commissarissen kan daarmee ook fors worden teruggebracht, evenals de omvang van het Brussels ambtelijk apparaat. Weg ermee!

Met de afslanking van Europa kan ook de Nederlandse financiële afdracht aan Europa fors worden verminderd.. Terug met dat geld! Nog steeds is Nederland een van de grootste nettobetalers aan de EU. Dat is nergens voor nodig. Dat geld kunnen we veel beter binnen ons land besteden.

Afslanken van Europa betekent zeker niet, dat er nog meer landen tot de EU zouden moeten kunnen toetreden. Aan opneming van de Kopenhagen-criteria in de bestaande verdragen, bestaat bij de PVV dan ook geen enkele behoefte.

Voorzitter, mocht het kabinet volharden op de in de hoofdlijnenbrief uitgestippelde verkeerde weg, dan willen we in ieder geval dat iedere wijziging van het verdrag van Nice in de richting die het kabinet beoogt, bij referendum aan de Nederlandse bevolking wordt voorgelegd (NB: de Minister-President weigerde tijdens het debat om toe te zeggen dat dit zal gebeuren).

Het is van belang dat de Nederlandse bevolking zich kan uitspreken over een Nice-plus of hoe het dan ook heten zal.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4070 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties