Nederland weer van ons

Motie ingediend door Geert Wilders tijdens het debat over de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (31 200  Nr. 23).

MOTIE VAN HET LID WILDERS
Voorgesteld 20 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het onaanvaardbaar is dat criminelen bij herhaling ernstig leed voor hun medemensen kunnen veroorzaken en recidive veel
voorkomt;

overwegende, dat uit onderzoek is gebleken dat 5% van de daders verantwoordelijk is voor 30% van de gepleegde misdrijven;

overwegende, dat burgers recht hebben op bescherming door de overheid tegen misdadigers door langdurige verwijdering van die misdadigers
uit de samenleving;

verzoekt de regering zware minimumstraffen in te voeren voor alle recidiverende misdadigers en voorts ook voor de daders die een zwaar
gewelds- of zedenmisdrijf voor de eerste maal plegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5445 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties