Nederland weer van ons

De Begroting 2018 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, laat weinig financiële speelruimte voor de kersverse minister om te gebruiken voor nieuw beleid.Volgens mij niet meer dan € 91 miljoen.

Nieuw beleid zien we dan ook nog nauwelijks.

Het kabinet is nieuw, maar het buitenlandbeleid blijft vooralsnog grotendeels het beleid van Koenders. Echt ingrijpende veranderingen zijn nauwelijks waarneembaar. Of het nu gaat om de relatie met Turkije, de strijd tegen terreur, het antisemitisme bij de VN, de islamisering van onze westerse samenleving of “hoe om te gaan met de gevolgen van de aanstaande Afrikaanse bevolkingsexplosie”.

Er is dus werk aan de winkel voor de oppositie.

De PVV zal zich sterk maken voor een buitenlandbeleid dat opkomt voor Nederland, Nederlanders en óns bedrijfsleven.

Er moet vooral beleid komen tegen het grootste gevaar dat onze westerse samenleving en ons prachtige Nederland bedreigt. Daar ontbreekt het nu aan. Er staat niets over in de stukken. Niet in de begroting en niet in het regeerakkoord. Het grootste probleem waarmee we sinds enkele decennia kampen wordt weggestopt. In de hoop dat het overwaait, of meevalt.

Voorzitter. Ik heb het natuurlijk over de islamisering. De islamisering van onze open en vrije westerse samenleving. De islamisering van Nederland.

Tot 2060 zal het aantal aanhangers van de islam stijgen van 1,7 naar 3 miljard Dat aantal gaat dus explosief toenemen. De wereldbevolking groeit tot 2060 met 32% groeit, het aantal aanhangers van de islam groeit met 70%. Het zijn sombere vooruitzichten, omdat de islam onvrijheid en geweld met zich meebrengt. We zien niet voor niets ontzettend veel conflicten in islamitische landen en daar waar de islam de kop opsteekt in andere samenlevingen. Zie de bloedige terreuraanslagen die in Europa al zoveel onschuldige burgers hebben getroffen.

En meer slachtoffers zullen er helaas vallen. Met het open-grenzen-beleid roept Nederland de problemen over zich af. De immigranten uit islamitische landen brengen de problemen en conflicten van dáár met zich mee naar hier.

Wie de islam binnenhaalt zal jihadisme oogsten. Vroeg of laat ben je de klos.

Nederland zou geen immigranten uit islamitische landen meer moeten binnenhalen. Dat moet de topprioriteit zijn van ons nieuwe Kabinet! Maar er is meer dat we kunnen doen. Ook in ons buitenlandbeleid.

We moeten de oorzaak van alle ellende kunnen benoemen. Wat de PVV sinds 2006 in de Tweede Kamer doet, moet ons Kabinet op het internationale toneel gaan doen. Want alleen als je de oorzaak kent en erkent, kan je een probleem oplossen.

Nederland moet 2018 daarom aangrijpen om in de VN-Veiligheidsraad de islam als oorzaak van ALLE jihadistische terreur te benoemen. Maak de bron van de

terreurellende bekend en bespreekbaar! Mijn verzoek aan de minister van Buitenlandse Zaken is dan ook om ons lidmaatschap van de Veiligheidsraad juist daarvoor in te zetten en te zorgen dat de Veiligheidsraad precies daarover met een verklaring komt.

Graag een reactie van de minister op dit punt.

Ik blijf nog even bij de Veiligheidsraad. De zetel die Nederland in die raad gaat bekleden moet ons land natuurlijk wel wat gaan opleveren. Helaas, wat dat betreft biedt de agenda met de Nederlandse inzet voor de periode dat we in de Veiligheidsraad zullen zitten niets concreets.

Zo wil de regering onze zetel in de Veiligheidsraad vooral gebruiken om conflicten en oorlogen aan te pakken. Nederland zal aandacht vragen voor preventie en aanpakken van de grondoorzaken van conflicten. Er is veel twijfel over de mogelijkheid om preventief op te treden bij conflicten en de grondoorzaken wilt aanpakken. Dus wie gaat daar geld in steken? Als je preventie van conflicten wilt, dan gaat dat geld kosten. Veel geld. Denkt de minister in alle ernst dat landen bereid zijn om geld beschikbaar te stellen voor preventie van conflicten? Hoeveel geld wil hij daar zelf voor beschikbaar stellen? En kan de minister ons dan ook voorrekenen wat de return on investment zal zijn voor Nederland? Ik ben benieuwd.

Er is één onderwerp op de agenda voor de Nederlandse inzet in de Veiligheidsraad, dat we in ieder geval wel bloedserieus moeten nemen. Waar Nederland daadwerkelijk resultaat zou moeten en misschien ook wel zou kunnen behalen.

Dat onderwerp is: MH17.

Ruim drie jaar wachten we op opheldering. Niet over de toedracht van de crash, die is inmiddels duidelijk, maar over de daders en de berechting daarvan. Wie zijn verantwoordelijk en hoe gaan ze ervoor boeten?

De PVV wil graag weten hoe Nederland in de internationale gemeenschap steun gaat vergaren en behouden voor het strafrechtelijk proces tegen de daders. Hoe gaat Nederland zich daarvoor inzetten?

Verbazingwekkend genoeg beperkt de Nederlandse inzet over MH17 zich op de agenda voor de Nederlandse inzet in de Veiligheidsraad tot twee zinnen. Twee zinnen! Twee zinnen, waarbij enkel wordt verwezen naar resolutie 2166 die alle landen verplicht tot medewerking aan het MH17-onderzoek. Het is al lang voldoende duidelijk, dat Rusland, hoewel daartoe verplicht, niet voldoende meewerkt aan die resolutie. Die conclusie kunnen we inmiddels wel trekken. Maar wat gaat de regering daar mee doen in de Veiligheidsraad?

In het regeerakkoord staat dat: “Nederland diplomatieke actie gaat ondernemen tegen landen die niet volledig meewerken aan de opsporing en berechting van verdachten met betrekking tot het neerhalen van vlucht MH17”.

Maar wat houdt dat in? Hoe gaat de minister aan die belofte uit het regeerakkoord uitvoering geven?

Gaan we die diplomatieke actie ook zien in de Veiligheidsraad? De PVV krijgt er graag opheldering over.

Er is wel een passage in het regeerakkoord die nog om een nadere verklaring door de minister vraagt. Er staat namelijk specifiek vermeld dat Nederland zich in de Veiligheidsraad in gaat zetten voor de berechting van IS-strijders. Maar hoe gaat Nederland dat doen? Dat staat nog nergens uitgelegd. Ook niet in de agenda voor het Nederlands lidmaatschap van de Veiligheidsraad!

Dus, wat wil de minister op dit punt in de Veiligheidsraad gaan doen? Graag een reactie hierover.

De PVV heeft daar in ieder geval al wél een duidelijke mening over. Ontneem de IS-strijders de Nederlandse nationaliteit en laat ze nooit meer terugkomen! Ik verwijs daarbij graag nog even naar een islamexpert die adviseerde: Doe de grenzen dicht, pak ze hun paspoorten af. Het zijn geen gewone misdadigers maar mensen met 4 jaar ervaring in Raqqa, die veel gevaarlijker zijn dan de amateurs die hier de afgelopen 3 jaar aanslagen pleegden.

Dat brengt me bij de geheime deal die het mogelijk maakte dat honderden van die sadisten een vrijgeleide uit Raqqa kregen. Met wie sloot IS die deal nu eigenlijk? Waarom week de coalitie af van de afspraak, dat IS-strijders gedood of gevangen moesten worden? Wie in de coalitie had daarover het laatste woord? Die honderden sadisten zijn dan wel uit Raqqa verdwenen maar verdampt zijn ze niet. We kunnen ze nu overal tegenkomen. Volgens recente berichten van mensensmokkelaars zijn sommigen de grens met Turkije al overgestoken met hun aanhang.

De PVV wil die gewetenloze moordenaars en sadisten èn hun aanhang in ieder geval niet in Nederland terug zien. Zij horen in gevangenissen van Syrië en Irak. Lokale opvang is ook hier het devies.

Kan de minister garanderen dat de jihadisten met een Nederlandse nationaliteit niet naar Nederland worden uitgeleverd maar in Irak of Syrië hun verdiende loon incasseren? Welke afspraken zijn, of worden, hierover gemaakt met Irak en Syrië?

Nederland pleit voor een hervorming van de Veiligheidsraad. De reden daarvoor is dat het kabinet zorgen heeft over de legitimiteit van de VN. Als gedeeltelijke oplossing wordt gepleit voor een andere samenstelling.

Maar is de discussie over legitimiteit niet hetzelfde als een discussie over geloofwaardigheid? En hoe geloofwaardig vind de minister het exorbitante aantal anti-Israël-resoluties?

De PVV wil daarop graag een uitgebreide reactie. Waarom wil de regering deze antisemitische sfeer in de VN niet kritisch bespreken in de Veiligheidsraad?

Hoe gaat de regering uitvoering geven aan de motie van der Staaij-Baudet-Wilders om in VN-verband actief stelling te nemen tegen het disproportioneel agenderen tegen Israël ?

Bij de verschillende VN-instellingen is het van hetzelfde laken een pak.

Nederland mag best een keer een statement afgeven. De benoeming van een Joodse mevrouw tot directeur van Unesco gaat echt niet helpen om het resolutie-antisemitisme daar te stoppen.

Daarom zou ik graag zien dat Nederland het voorbeeld van Israël en de VS volgt en het lidmaatschap van de VN-organisatie UNESCO opzegt en onze financiering van die club stopzet. Is de minister daartoe bereid?

Ik kom nu bij het Noord-Atlantisch veiligheidsbeleid. Dus bij de Navo.

Ik nodig de minister uit om ons bij te praten over zijn ontmoeting met de Secretaris-Generaal van de Navo, gisteren.

Er is de Russische militaire doctrine die bekend staat als maskirovka: misleiding, het op het verkeerde been zetten van de vijand. Doel is het bereiken van onzekerheid, verwarring en besluiteloosheid bij de tegenstander.

Maskirovka is al eeuwen oud, maar de moderne technologieën werken als force multiplier. Daarmee wordt onzekerheid en de mogelijkheid van plausibele ontkenning van Russische betrokkenheid bij operaties geschapen. Besluitvorming bij de tegenstander komt daardoor voortdurend op achterstand.

Is de minister het met mij eens dat een quick response van de Navo hierop nog steeds ontbreekt? Wil de minister zich er voor sterk maken dat een quick response mechanisme ontwikkeld zal worden?

Vz., in verband hiermee heb ik nog enkele andere vragen voor de minister:

1. Kan de Navo op dezelfde wijze Maskirovka toepassen zoals de Russen dat doen?

2. Zo ja, worden de mogelijkheden daartoe ontwikkeld?

3. Zo neen, zijn er volkenrechtelijke redenen waarom de Navo dat niet zou kunnen doen?

4. Welke redenen zijn dat dan?

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft vorige maand een rapport uitgebracht met veel kritiek op de Navo. Dat rapport bevat grotendeels oude koek, want dat de defensieinspanningen van veel Europese landen beter moeten worden, dat wisten we al een aantal jaren. Opmerkelijk is wel de bewering van de AIV dat de samenhang van de Navo broos is. “De cohesie wordt ernstig op de proef gesteld”, aldus de AIV.

Dat lijkt me schromelijk overdreven. Uiteraard zijn er van tijd tot tijd verschillen van inzicht. Nogal wiedes dat Baltische landen en Polen zich meer zorgen maken over Rusland dan een land als Portugal. En dat Zuid-Europese landen met bijzondere zorg naar de overzijde van de Middellandse Zee kijken is ook niet zo bijzonder. Dat doet de PVV trouwens ook. Maar is dat nu reden om te stellen dat de cohesie binnen de Navo in groot gevaar is? En inderdaad, sommige centraal Europese landen zijn op onderwerpen behoudender dan anderen. Maar dat is eerder een bedreiging voor de eenheidsworst waar de politieke EU de burgers in dwingt, dan voor de Navo.

Gewezen wordt door de AIV op de onvoorspelbaarheid van de politieke leiding van de VS, sinds het aantreden van president Trump. Dit soort berichten lijkt mij schromelijk overdreven. Er is niets waaruit blijkt dat de VS de militaire bijstand voor Europa niet meer serieus neemt. Integendeel, grote hoeveelheden Amerikaans defensiematerieel zijn overgebracht naar Europese landen (ook Nederland) en in een land als Roemenië struikel je aan de Zwarte Zee over de Amerikaanse militairen.

Ook het weer oprichten van een Atlantisch Commando en van een Logistiek Commando, beiden noodzakelijk om verdere snelle aanvoer van Amerikaans militair materieel en personeel in tijden van noodzaak te waarborgen, bewijst de blijvende Amerikaanse betrokkenheid bij de veiligheid van Europa.

De cohesie binnen de Navo bewaken en bevorderen, dat is de opdracht van alle politici van de lidstaten. Want de Navo is een alliantie van soevereine, ik herhaal “soevereine”, democratieën. Wij moeten met alle leden van de Navo in gesprek blijven en intensief contact onderhouden, in plaats van sommigen weg te zetten als achterlijke conservatieven.

Maar dat is anders voor het defensie-huwelijk met Turkije. Daar heeft de AIV wel een punt. Terecht geeft het AIV-advies een duidelijk opsomming van de vele streken die Erdogan al heeft uitgehaald, en die indruisen tegen alles waar de NAVO voor zou moeten staan.

President Erdogan heeft het nog maar eens gezegd: gematigde islam bestaat niet. Het is een verzinsel van het Westen

Maar wat voor spetterend advies wordt er vervolgens gegeven door de AIV? Nou, HE-LE-MAAL niets!!

Enkel wordt de hoop uitgesproken dat Turkije op termijn weer de weg naar rechtsstatelijkheid en democratie zal hervatten. Slaap lekker verder, zou ik zeggen.

De PVV heeft in tegenstelling tot de AIV wel een advies voor de regering en dat is stoppen met het pompen van tijd, energie en geld in Turkije. Stop met het dromen over een democratisch en seculier Turkije.

Maar erger nog voor ons bondgenootschap, is dat de dictator van Turkije weinig dankbaar is voor de steun die hij de afgelopen jaren van Navo-bondgenoten kreeg maar hen bij herhaling schoffeert.

De aanschaf door Turkije van luchtverdedigingssysteem S400 van Rusland zal een groot gat slaan in de luchtverdediging van het oostelijk Navo-gebied. Is het de houding van een betrouwbare bondgenoot, om zo’n gat te slaan door aanschaf van een luchtverdedigingssysteem van een potentiële tegenstander van de Navo?

Of meent de minister dat het zo’n vaart niet loopt? Waaraan ontleent hij dan die gedachte ?

Wat de PVV betreft: wij kunnen Turkije niet als een betrouwbare bondgenoot zien.

Vindt de minister het verstandig om Navo-strategische inzichten en geheimen met Turkije te delen? De PVV vindt dat niet.

Wat ook niet te bevatten is, is dat we Turkije nog steeds financieren. Nog steeds vinden koffers met Nederlands belastinggeld hun weg naar Turkije, via Brussel.

Voorzitter. Dat Brussel de toetredingssteun aan Turkije niet direct en compleet wil stopzetten mag Nederland niet langer accepteren. Geld geven aan een kalifaat in wording is misdadig. Geld geven aan een autoritair land, wereldkampioen in het opsluiten van journalisten om hun mening en ook veel anderen om dezelfde redenen opsluit is nooit, maar dan ook nooit goed te praten. Waarom gaan we hier dan mee door? Graag een reactie van de minister.

De PVV is van mening dat Nederland nu zelf moet handelen in plaats van zich te schikken naar Brussel. Nederland moet zelf het initiatief nemen en het naar rato Nederlandse deel van de toetredingssteun aan Turkije korten op de EU-afdrachten. We mogen niet langer wachten. Is de minister bereid dat te doen?

Ik kom bij het Midden-Oosten.

Eerst Iran.

Allereerst een opmerking over de moord op de activist van de beweging, die zich inzet voor de bevrijding van het Arabische deel van Iran.

Wil de minister wel er bij zijn ambtgenoot voor Justitie en Veiligheid op aan dringen, dat in het onderzoek naar de daders van die moord een uiterste inspanning wordt geleverd en geen onderzoeksweg onbewandeld blijft?

Iran bouwt zijn macht in westelijke richting uit. Het mag inmiddels Irak, het Syrië van Assad en het Libanon van Hezbollah tot zijn bondgenoten rekenen. Nu staan de Iraanse raketten nog in Iran maar straks zouden ze wel eens een heel stuk dichter bij Europa kunnen staan. Is de minister van mening dat de Iraanse expansie in westelijke richting een gevaar voor ons inhoudt? Hebben onze F16’s de weg vrij gebombardeerd voor Iraanse machtsprojectie in die regio?

De Iraanse machtsuitbreiding is ook het zwaard op de keel van Israël. In feite bouwen de Iraniërs al aan een nieuwe militaire basis in Syrië. Een van vele Iraanse bases in dat land.

Het zgn Memorandum of Principles dat de VS-Rusland-Jordanië sloten om vreemde strijdkrachten uit Syrie te weren, is ontoereikend. De Iraniërs moeten ver van Israël en Hezbollah worden gehouden maar dat gebeurt niet. Kan de minister toelichten waarom dat niet gebeurt?

Iran heeft in de afgelopen jaren duizenden shiitische Afghanen in Syrië gebracht die als stoottroepen voor Assad fungeerden. Als die naar huis terugkeren, wordt dat een levensgroot probleem voor Afghanistan.

Als ze naar Yemen worden overgebracht, zal het geweld dáár verhevigen.

Ik zeg het met tegenzin maar petje af voor de Iraanse strategie: duizenden Afghaanse shiiten oorlogservaring op laten doen in Syrië en ze nu beschikbaar hebben om elders te vechten voor Iraanse belangen. Maskirovka op zijn best.

In dat kader ontkent Iran ook betrokkenheid bij de strijd in Yemen. Maar de Iraanse raket die uit Yemen op de luchthaven van Riyadh werd afgevuurd, spreekt boekdelen.

Is de minister van mening dat Iran’s projectie van macht teruggedrongen moet worden? Dat de grip van de Iraanse Revolutionaire Garde op Iran, een grip die juist ook in economisch opzicht heel sterk is, ondermijning verdient? Hoe zou dat kunnen worden bevorderd?

ISIS als staat met een eigen territoir, lijkt aan zijn einde te komen. Daesh 1.0 zal verdwijnen. Maar Daesh 2.0 is in ontwikkeling.

Vandaar mijn vraag: hoe gaat het eindspel in Syrië/Irak er uit zien?

Is er voorzien in actie om de opkomst van Daesh 2.0 te voorkomen?

Volgens resolutie 2254 moet er een vredesproces komen onder leiding van de VN. Wat zal de Nederlandse inzet in de Veiligheidsraad op dit punt zijn? Wat ik op dit moment zie, is dat de Russen, Turken en het Assad-regime het overleg in Geneve negeren en in eigen vergaderingen de toekomst van Syrië bespreken met de VS slechts als waarnemer, Nota Bene.

Het lijkt er op dat de VS Syrië overlaten aan de Russen en Iran. De Arabische landen zien dat al haarfijn en hebben de bakens verzet door recent hun banden met Rusland aan te halen.

Hetzelfde geldt trouwens voor het zwakke optreden van de VS inzake Irak. De overname van Kirkuk door pro-Iraanse milities werd geen strobreed in de weg gelegd. De Koerden werden in de steek gelaten, nadat zij in de strijd op de grond tegen IS de kastanjes uit het vuur hadden gehaald.

Rusland en Iran willen het Assad-bewind overeind houden en hun eigen bases in dat land behouden en versterken. Van Iran wisten we al dat hun proxies vochten voor het Assad-bewind maar ik moet opmerken dat voor Rusland hetzelfde geldt. Rusland’s bijdrage aan het vernietigen van de Islamitische Staat was marginaal. De Russische militaire inzet was voor het overgrote deel gericht op het overeind houden van Assad.

Kortom, welke plannen zijn in de internationale gemeenschap ontwikkeld om dergelijke ontwikkelingen te voorkomen?

In die context zie ik uit naar de komst van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur, Pete Hoekstra. Ik feliciteer hem met de goedkeuring van zijn benoeming door de Amerikaanse Senaat, donderdag jongstleden. Weet de minister al wanneer Hoekstra komt? Dat is van belang, voorzitter, omdat Hoekstra bekend staat als een groot deskundige op het gebied van terrorisme, in het bijzonder islamitisch terrorisme. Ik hoop dat we die deskundigheid straks kunnen aanboren en vraag de minister om dat te bevorderen, al vanaf zijn eerste contacten met de nieuwe ambassadeur. Wil de minister dat doen?

Het Midden-Oosten-Vredesproces: rare naam is dat eigenlijk. Het gaat om vrede tussen Israël en terroristen die zich palestijnen noemen. Dat vredesproces gaat zeker geen vrede brengen in het hele Midden-Oosten.

Ik herinner mij een bezoek aan Israël in, pakweg 2008, waar ik toen oppositiepoliticus Lieberman kon spreken. Ik vroeg hem wat hij vond van het Midden-Oosten-Vredesproces. Zijn antwoord luidde : “Which peace proces?” Dat vroeg hij aan mij.

Het was duidelijk: Lieberman geloofde er toen al niet in.

We zijn nu 10 jaar en een aantal Gaza-oorlogen verder. Fatah en Hamas zijn, voor de zoveelste keer, overeengekomen zich met elkaar te verzoenen. De uitvoering daarvan zal er niet komen, vz. De sancties die Abbas heeft opgelegd aan Gaza (ik hoor de vrienden van de palestijnen in deze Kamer dáár trouwens nooit over) zijn er ook nog steeds.

De chef van de palestijnse politie heeft al geëist dat Hamas afstand doet van al het wapentuig. Dat gaat niet gebeuren. Zij zien dat sowieso al niet zitten en nog des te minder omdat er nog veel ander tuig met wapentuig in de Gazastrook zit.

Dus, met wie zou moeten worden onderhandeld om het palestijnse geweld definitief tot een einde te brengen?

De VS schijnt te werken aan richtlijnen voor vredesonderhandelingen. Uitgangspunt daarbij zou zijn dat alleen onderhandeld wordt met de Palestijnse Autoriteit, niet met Hamas.

Mislukking lijkt dus nu al ingebakken.

Zoals bekend, ziet de PVV een duurzame oplossing in een Israël dat zich uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan. De palestijnse staat bestaat al en heet Jordanië.

We zullen afwachten, of Israël – in het bijzonder nu minister van buitenlandse zaken Lieberman - nu wel heil ziet in een zoveelste onderhandelingsronde met Palestijnen, waartoe president Trump het initiatief wil nemen.

Ik zie er in ieder geval niets in.

Waar ik wel iets in zie, is het herstel van een groot onrecht. Namelijk de laffe verplaatsing onder grote arabische druk, van onze ambassade uit Jerusalem naar Tel Aviv, onder regie van toen minister-president Van Agt, de palestijnenvriend.

We hadden Jerusalem erkend als hoofdstad van Israël, toen we onze ambassade in Jerusalem vestigden. Jerusalem is nog steeds die hoofdstad.

Breng dus onze ambassade terug naar Jerusalem. Als de minister dat doet, maakt hij een verpletterende indruk. Die kans gun ik hem in dit geval graag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2800 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties