Nederland weer van ons

Voorzitter,

ik had mijn spreektekst al klaar. Toen kwam het interview met minister Grapperhaus afgelopen zaterdag. Ik viel bijna van mijn stoel. Want wat zegt de minister? “Ik heb een paar flinke tikken gekregen vanwege het feit dat het niet goed is gegaan op mijn huwelijk”. En dat hij er een paar “butsen” aan heeft overgehouden.

Wat een beschamend huilie huilie verhaal. Weet u wie er tikken hebben gekregen? Onze politieagenten en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar)! Die de corona-regels van deze minister van Klassejustitie & Schijnveiligheid moeten handhaven! En de agenten met PTSS wiens dossiers nog steeds lopen en agenten die met een onterecht VIK-onderzoek de laan uit zijn gestuurd!

Ik wist al dat de waardering voor de politieagenten bij de minister niet voorop staat. De politie werd niet eens genoemd in de Troonrede. Maar agenten met handhaving van regels op pad sturen, die regels zelf bewust aan de laars lappen om vervolgens te piepen als je betrapt bent, is een minister onwaardig. Mijn fractie heeft de motie van wantrouwen dan ook gesteund. Maar helaas, we moeten de rit met deze minis-ter tot maart uitzitten. Het is gelukkig zijn laatste begroting en daarom maken we vandaag de balans op. Het is een triest rijtje.

Als eerste de capaciteit van de politie. Met een bezuiniging van € 500 miljoen zijn er 3.000 agenten verdwenen. Bij zijn aantreden dacht deze minister dat gat met € 291 miljoen te vullen. De politiecapaciteit en dan met name blauw op straat zou zo met 1.110 mensen worden aangevuld. Dat is niet gelukt. In de begroting wordt het zo geformuleerd: “Deze uitbreiding in combinatie met andere intensiveringen resulte-ren in een formatie van 52.000 fte, die naar verwachting in 2024 volledig is bezet.“ Conclusie: too little, too late. Ergo: gefaald.

Wat wel is gestegen is het aantal taken gedurende deze kabinetsperiode, ondanks dat ik nu al drie jaar op een rij vraag om meer agenten en minder taken. De meest in het oog springende zijn de handhaving coronamaatregelen en het steeds stijgende aantal incidenten met verwarde personen. Inmiddels meer dan 100.000 meldingen per jaar. Conclusie: nog geen begin van een oplossing. Hoe kijkt de minister hier nu op terug?

Dan een wederkerende bron van ergernis en niet alleen bij mijn fractie: het diversi-teitsstreven van de politie. Is het niet de minister die de politie ondergraaft en uitholt, dan is het wel de korpsleiding zelf. Het diversiteitsstreven blijft als een donkere wolk boven het korps hangen. Inmiddels is er een nieuwe korpschef, maar ook die zet dit onzinnige beleid voort. In de korpsleiding zijn ze compleet losgezongen van de werkvloer. Twee voorbeelden:

‘Het is een kwestie van tijd’ tot de hoofddoek op het politie-uniform mag worden ge-dragen (Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie). En op de stelling dat een hoofddoek bij het uniform mogelijk moet zijn, waren er meer voor- dan tegenstanders onder de aanwezigen tijdens een debatavond. En dat werd “een positieve tendens” genoemd! (politiechef Sitalsing). De minister heeft in 2019 de gedragscode met daarin het vereiste van neutraliteit nogmaals bevestigd, maar de korpsleiding heeft er lak aan. Blijkbaar heeft de minister geen overwicht. Vraag aan de minister: gaat u dat in het belang van het gehele politiekorps per direct her-stellen?

Ik zei het al aan het begin: de waardering van politieagenten. Voor mijn fractie gaat het dan om hen op de werkvloer. Ik heb op dit onderwerp twee grote kritiekpunten die om actie schreeuwen. De eerste betreft de VIK-onderzoeken (Veiligheid Integri-teit en Klachten) en de tweede de PTTS-problematiek.

De evaluatie van het VIK-stelsel is vernietigend. De integriteitsonderzoeken zijn vaak traag, niet zorgvuldig of respectvol en de leidinggevenden geven de opdracht tot onderzoek. Het is dus niet onafhankelijk en het wordt gebruikt voor andere doel-einden. Agenten zijn soms per direct van hun functie ontheven, kwamen plotsklaps thuis te zitten en kregen te maken met een contactverbod. Een verdachte in een strafproces wordt beter behandeld. En wat zegt de minister?
“Het rapport maakt duidelijk dat verandering in het VIK-stelsel noodzakelijk is. Niet in de laatste plaats omdat ook zichtbaar is geworden dat door deze tekortschietende kwaliteit mensen mogelijk beschadigd zijn.” Dat is pertinent onjuist: vast staat dat er zijn mensen zijn beschadigd. Mijn mailbox stroomt er regelmatig mee vol. Hier is ge-woon sprake van slecht werkgeverschap. En wat gaat de minister doen? Het stelsel veranderen. Ofwel: de vlucht naar voren. Maar dat gaat me te snel. Wat gaat er ge-beuren met de agenten die ten onrechte geslachtofferd zijn? Gaat daar onderzoek naar komen? Krijgen zij genoegdoening en/of excuses? Zonder dat gaan de lei-dinggevenden vrijuit en zal er nooit vertrouwen zijn in het nieuwe stelsel.

Dan de PTSS-problematiek. Het ultieme voorbeeld van slecht werkgeverschap. Vo-rig jaar vroeg ik al: waarom steeds doorprocederen als agenten PTSS hebben? Tot op heden De 200 langlopende zaken, lopen nog steeds zonder zicht op een oplos-sing. Kan de minister aangeven hoeveel zaken (inmiddels) in hoger beroep namens de werkgever zijn voortgezet? En erkent de minister dat dit bewijst dat ok hier de korpsleiding haar eigen koers vaart ondanks de toezegging van de minister aan de Kamer?

De minister zal morgen bij de beantwoording vast verwijzen naar het nieuwe stelsel dat op poten wordt gezet. En dat er, “een oplossing op maat wordt gezocht voor de langlopende 202 gevallen.” Op basis van betrouwbare informatie kan ik de minister zeggen dat het tegendeel waar is. Daarom drie vragen.

Ten eerste: is de minister bekend met het feit dat er berekeningen worden gemaakt door “rekendeskundigen” die door de politie zijn aangesteld waarvan de deskundig-heid niet vast staat? En dat die rekenmeesters blijkbaar met een nieuw rekenstelsel aan de slag zijn gegaan, waarvan helemaal niet duidelijk is wat dit rekenstelsel in-houdt?

Ten tweede: dat het soms al uitgekeerde of toegezegde bedrag aan smartengeld in mindering wordt gebracht op de restschade? Dit is het gevolg van het aansluiten bij wat “maatschappelijk gebruikelijk” is. Volstrekt onjuist, onwenselijk en onterecht, want het politiewerk wordt hiermee weggehaald uit de hoog risico beroepen. En ju-ridisch onjuist als het gaat om al toegekende bedragen. Dit is ook bevestigd door de rechtbank Zwolle. Desondanks volhardt de politie in het zeggen dat sprake is van een “nieuw rechtspositioneel stelsel” op basis waarvan smartengeld dus wordt te-ruggevorderd! Dus in plaats van het alsnog netjes afhandelen van hun zaak, wor-den de ex-agenten slachtoffers, nog een keer voor de bus gegooid door de korpslei-ding. Gaat de minister hier per direct een einde aan maken?

Ten derde: klopt het dat de zogenoemde Commissie buitensporigheid niet meer werkzaam is? Zo ja, dan kan dat geen toeval zijn, want de grondslag van deze com-missie hangt aan een zijden draadje. Sinds december 2019 is een zaak bij de recht-bank Haarlem aanhangig waarin is aangevoerd dat deze commissie niet bevoegd is, omdat zij niet rechtsgeldig is opgericht. De uitspraak kan een dezer dagen komen en als die bevestigend is, wat betekent dit voor alle besluiten die op de adviezen van deze commissie zijn gebaseerd? Komen die met terugwerkende kracht te vervallen?

En tot slot op dit punt: gaat de minister een onafhankelijke beoordelingscommissie instellen met ter zake deskundige juristen en actuarissen? En nieuwe personen binnen de politie die dit gaan begeleiden. Anders heeft een nieuw contourenstelsel geen kans van slagen. Is de minister hiertoe bereid?

Dan de georganiseerde criminaliteit. In tegenstelling tot de legale economie, hebben de drugshandel en de georganiseerde criminaliteit nauwelijks te lijden onder de co-rona-crisis. De noodzaak van een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit is dan ook onbetwist. De maatregelen die de minister vervolgens, kunnen wat mijn fractie betreft niet een tandje, maar zowat een heel gebit omhoog.

Ik lees over heel veel plannen. Er komen weer een heleboel plannen bij. Maar ik wil er meer mensen bij: wijkagenten, rechercheurs, financieel rechercheurs en cyber-experts. Ook het structureel bedrag van € 150 miljoen vanaf 2022 is een druppel op de gloeiende plaat. En natuurlijk, het geld klotst nu even niet tegen de plinten. Maar juist nu, als veel bedrijven (financieel) kwetsbaar zijn, ligt ondermijning op de loer. En dat moeten we voor zijn. Is de minister dat met mij eens? En zo ja, wat gaat hij nog meer doen?

En geen woord over de verhoging van de pakkans en zwaarder straffen. De drugs-criminaliteit heeft zo’n grote vlucht kunnen nemen, omdat de pakkans uitermate laag is en de strafmaat in Nederland van alle EU-lidstaten de laagste is. Niet voor niets was de reactie van de hoofdcommissaris van de Landelijke Eenheid van de politie op de opmerking dat er zwaar gestraft wordt: 'Het zou fijn zijn als onze doel-groep dat ook zo beleeft.' En de voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning merkte op: "De huidige straffen worden door criminelen letterlijk op de koop toe ge-nomen. Ze liggen internationaal op zo'n laag niveau dat het mede verklaart waarom de drugsproductie in Nederland wordt geconcentreerd." Wat gaat de minister op dat punt doen?

Afrondend, waar de minister op de fiets “chickies” in het park wees op de corona-maatregelen, kan hij beter zijn aandacht op de bestrijding van drugscriminaliteit rich-ten: een keiharde aanpak en niet praten en rapporten schrijven. De minister was er zelf niet wars van om de eigen regels te overtreden, maar laat hier een softheid zien die niet gepast is. Gaat hij de nadagen van zijn ministerschap nu eindelijk zijn tan-den laten zien daar waar dat hoognodig is? Ik wacht het vol spanning af.

Tweede termijn

Voorzitter,

De begroting is niks, de beantwoording van mijn vragen ook niet. De minister heeft geen enkele vraag van mij in de eerste termijn hier plenair beantwoord. Het is duide-lijk verkiezingstijd.

Maar ik heb gelukkig een tweede termijn, want ik verwachtte dit al.

Als eerste de capaciteit van de politie. De gebruikelijke opsomming. Geen verras-sing. Wat mij blijft verbazen is dat er steeds tussen neus en lippen door wordt ge-zegd dat er de komende jaren 17.000 agenten uitstromen. Voornaamste reden = pensioengerechtigde leeftijd. Dat zie je toch jaren van tevoren aankomen? En dan anticipeer je daar toch op? Rutte II deed dat door er 3000 weg te bezuinigen. Rutte III, deze minister stapelt taak op taak bij een te krappe politiecapaciteit voor de dage-lijkse gang van zaken. En gaat ook voorbij aan deze enorme olifant in de kamer.

Maar desondanks blijft de minister volhouden dat de “wijkagenten in de haarvaten van de samenleving zitten.” Dat is mooi, maar de PVV wil ook graag dat de burgers dat zo ervaren. Daarom de volgende motie:

Motie politiebureaus

Dan het diversiteitsstreven van de korpsleiding. De minister zegt in de schriftelijke antwoorden: “de gedragscode lifestyle en neutraliteit is heel duidelijk: geen zichtba-re uitingen van geloofs- of levensovertuigingen. Hierover bestaat geen discussie, ook niet met de korpschef.”

Maar die discussie bestaat er blijkbaar wel met de plaatsvervangend korpschef. Of ze dit doet op verzoek van de korpschef of op eigen houtje, is me om het even, maar ze zet de minister duidelijk in zijn hemd. Want op een openbare debatavond op 2 september jongstleden was de eerste stelling die gepresenteerd werd:

“Het moet in de toekomst mogelijk zijn om als agent een hoofddoek te dragen.”

Ik adviseer de minister dan ook om haar citaten hierover tijdens deze avond eens goed na te lezen, want zij vaart duidelijk een andere koers die haaks staat op de ge-dragscode.

Dan de PTSS-problematiek. De minister laat de mogelijkheid open dat op basis van het nieuwe contourenstelsel anders gerekend gaat worden. Dit vanwege het feit dat nu voor de berekening van de immateriële schadevergoeding (het zogenoemde smartengeld) wordt aangesloten bij wat maatschappelijk gebruikelijk is. Wat mijn fractie betreft onterecht, want politiewerk is een hoog risico beroep en dat gaat ver-der dan wat maatschappelijk gebruikelijk is.

De minister staat dus toe dat voor zaken, gestart onder het oude stelsel, ineens smartengeld teruggevorderd gaat worden waar dat al is toegekend en soms al uitge-keerd. Dat vindt mijn fractie en dat zei ik gisteren al: het ultieme voorbeeld van slecht werkgeverschap. Ik had gehoopt dat de minister in de nadagen van zijn minister-schap de agenten met PTSS zou helpen in plaats van de in de kou te laten staan.
Mijn fractie zal er alles aan doen om hen wel te helpen en daarom de volgende mo-tie.

Motie PTSS

En naar aanleiding van een eerdere reactie van de minister op een vraag van mijn fractievoorzitter tijdens het vorige debat over de coronamaatregelen de volgende mo-tie:

Motie Team Bedreigde Politici.

Tot slot de georganiseerde criminaliteit. De minister zegt: het Breed Offensief met het devies “oprollen, oppakken en voorkomen is de basis voor de komende jaren.”
Over het oppakken, de verhoging van de pakkans, geen woord. Nog steeds niet of weer niet, ik geef het cadeau. De minister zwijgt er over. De minister antwoordt wel over de vraag over verhoging van de straffen. Als je het antwoord echt niet meer weet, dan leg je een kamerlid de woorden in de mond dat de mocromafia door de rechterlijke macht is veroorzaakt. Wat een onbenul en wat een negeren van het feit dat de criminelen Nederland uitkiezen mede vanwege de lage strafmaat. Binnen de politie en het Strategisch Beraad Ondermijning wordt het wel erkend. De minister blijft er helaas blind voor.

De minister houdt het bij stoere taal en het devies “oprollen, oppakken en voorko-men.” Holle woorden. Hij kletst liever over het programma “Kapot sterk” waarin jonge kinderen van 7-8 jaar les krijgen van een politieagent over georganiseerde criminali-teit. Mijn opa gaf als motoragent verkeersles aan kinderen van die leeftijd. Twee ge-neraties later krijgen ze les over geweld en drugscriminaliteit. Zo zie je maar hoe je kunt afglijden met soft beleid. Ik zal deze minister, die mij in zijn boekje “Rafels aan de rechtsstaat” de “advocaat van de discriminatie” noemde dan ook beslist niet mis-sen.

Ik kijk uit naar de verkiezing in maart 2021. Stem PVV.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3095 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties