Nederland weer van ons

Voorzitter, 

De PVV is blij met het gedoogakkoord dat is gesloten met de VVD en het CDA. Op het gebied van veiligheid zijn goede afspraken gemaakt waar de burger al jarenlang naar heeft uitgekeken.

Bijvoorbeeld de minimumstraffen in geval van recidive bij ernstige misdrijven; zwaardere straffen op geweld tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel. Dat een tbs-gestelde bij onttrekking aan zijn verlof ten minste een jaar lang geen verlof meer zal krijgen is ook een zeer welkome verandering.[1] 

Voorzitter,

Dit zijn allemaal stappen in de goede richting, maar er is meer nodig voor de beveiliging van de samenleving tegen criminelen. Want wat heeft het voor een zin om een zwaardere straf op te leggen of minimaal één jaar geen verlof meer te geven na onttrekking, als ontsnapte criminelen nauwelijks worden gezocht?[2] 

Het aantal gevangenen dat zich aan het verlof onttrekt is sinds 2007 stijgende. In 2009 waren het er maar liefst 736.[3] Nu heb ik begrepen dat er van die 736 er uiteindelijk weer 700 werden aangehouden, maar dat neemt niet weg dat er:

punt 1: nog 36 rondlopen en

punt 2: zij toch een bepaalde tijd een gevaar voor de samenleving hebben kunnen vormen.[4]

Nu zijn dit maar getallen en klinkt het aantal van 36  niet zo ernstig. Maar laat ik er dan maar eens één uitlichten. In september van dit jaar heeft zich een situatie voorgedaan waar je om zou kunnen lachen zo knullig, ware het niet dat er een dodelijk slachtoffer is te betreuren. Een crimineel, veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf vanwege 9 diefstallen, waarvan 3 met geweld op bejaarden. Deze meneer wordt in het kader van de voorbereiding op de terugkeer in de samenleving overgeplaatst naar Exodus. Hij houdt zich echter niet aan de regels van de instelling, wordt lopend, ik herhaal: lopend (!) teruggestuurd naar de gevangenis. Maar goed, hij kreeg wel een enkelbandje om, omdat hij al eerder niet was teruggekeerd van verlof. Het laat zich raden wat er vervolgens gebeurt; het enkelbandje wordt afgeknipt en meneer neemt de benen, keert niet terug in de gevangenis, maar begaat 3 nieuwe overvallen, waarvan dus één met dodelijke afloop. 

Wat dit geval zo schrijnend maakt, is dat het eenvoudig te voorkomen was. Ten eerste had er vervoer naar de gevangenis geregeld moeten zijn, maar, en dat vind ik nog het ergste voorzitter, is dat deze meneer niet actief is gezocht toen bleek dat hij niet in de gevangenis was aangekomen. Deze vorm van onttrekking heet in justitiekringen een ”zachte onttrekking”. Ofwel: als je niemand de hersens inslaat om daarmee een ontsnapping mogelijk te maken, maar gewoon aan de wandel gaat, wordt je niet gezocht. En de redenen daarvoor zijn dat het nu eenmaal in de natuur van de mens zit om zich te bevrijden uit gevangenschap en een capaciteitsgebrek bij de politie. Aan het tweede, voorzitter, wordt gewerkt: er komen netto 3000 agenten bij. Aan het eerste dient nog iets veranderd te worden: ontsnapping moet bestraft worden. Gelukkig heeft de staatssecretaris daarvoor al maatregelen genomen die 1 januari 2011 zullen ingaan. Wil deze straf ook opgelegd kunnen worden, dan moet degene wel actief gezocht worden. Want voorzitter, moet u zich indenken hoe het is voor slachtoffers en nabestaanden om te horen dat degene die hen al het leed heeft aangedaan, is ontsnapt. Om opeens weer te moeten leven in angst of van het een op het andere moment misschien wel face to face komen te staan met de dader. 

De staatssecretaris heeft aangegeven meer te gaan doen voor slachtoffers van geweld en criminaliteit. Via u voorzitter, vraag ik uitdrukkelijk aandacht voor een prachtig initiatief van ADS, Aandacht Doet Spreken, een belangenorganisatie voor slachtoffers en nabestaanden van zinloos geweld. Ieder jaar staan zij op de derde zaterdag in september twee minuten uitdrukkelijk stil bij de slachtoffers en is er aandacht voor de nabestaanden. Het zou toch prachtig zijn als deze dag zal worden uitgeroepen als Nationale Herdenkingsdag geweldsslachtoffers. In mijn tweede termijn zal ik dan ook komen met een motie hiervoor (motie herdenkingsdag geweldsslachtoffers). 

Voorzitter,

Dan aandacht voor de TBS. De PVV is blij met de versobering van de longstay-afdelingen. Maar ook hier geldt dat het slechts een begin is. Het is bekend dat de PVV het TBS-systeem in de huidige vorm maar niets vindt. Natuurlijk moeten criminelen met bepaalde stoornissen behandeld worden, maar onaanvaardbaar is dat criminelen, die eerst niet meewerkten aan een observatie in het Pieter Baan Centrum, later detentie-ongeschiktheid simuleren om toch maar naar een TBS-kliniek te kunnen, omdat het daar toch wel wat prettiger is. Verdachten zijn niet verplicht om mee te werken aan een observatie door het Pieter Baan Centrum. Ze doen dit nu in steeds grotere mate ook niet, omdat niet duidelijk is hoe lang de tbs-behandeling zal gaan duren als zij daadwerkelijk tbs opgelegd krijgen. Zoals gezegd, is dit een recht dat hen niet ontzegd kan worden, maar voorzitter, de keerzijde van dezelfde medaille is dan ook dat je later niet moet piepen als het gevangenisregime toch wat tegenvalt. 

Uitermate ernstig is de situatie omtrent Paul S., en dan niet de situatie van Paul S. zelf, nee voorzitter, die zorgt goed voor zichzelf. Deze meneer heeft in 2003 4 leden van zijn voormalige schoonfamilie op afschuwelijke wijze omgebracht, de nabestaanden in afschuw achterlatend. Deze ex-marinier is in gevechtstenue, inclusief bivakmuts, en tot de tanden bewapend op pad gegaan, een bloedspoor achterlatend. Veroordeeld tot 20 jaar en TBS. Het moet gezegd worden, voorzitter, en daarom zeg ik het ook: voormalig staatssecretaris mevrouw Albayrak heeft terecht de beslissing genomen dat dit heerschap geen gebruik mag maken van de zogenoemde Fokkensregeling. Deze regeling houdt in dat een crimineel aan wie een gevangenisstraf, maar ook TBS is opgelegd, na 1/3 van de gevangenisstraf te hebben uitgezeten, naar een TBS-kliniek mag vertrekken. Mevrouw Albayrak vond het meer dan vroeg genoeg als na 2/3 van de gevangenisstraf met de tbs-behandeling zou worden begonnen. Liet de voormalig staatssecretaris haar gevoel in dezen spreken, de beroepsinstantie tot welke Paul S. zich wendde, redeneerde kil en juridisch. De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming oordeelde dat het besluit van de staatssecretaris geen terugwerkende kracht heeft. Paul S. heeft dus recht op een eerdere overplaatsing naar een tbs-kliniek. Geen woord over de slachtoffers, geen woord over de nabestaanden. Volstrekt onbegrijpelijk. Een familielid van de slachtoffers heeft aan de RSJ gevraagd om gehoord te worden, maar kreeg te horen dat zij geen rechten heeft in die procedure. Voorzitter, een groter contrast tussen de rechten van een meervoudig moordenaar en een nabestaande is er niet. Gelukkig is de Fokkensregeling ingetrokken per 4 augustus 2010. Dit laat echter onverlet dat Paul S. en een aantal andere veroordeelden hier wel nog gebruik van kunnen maken. 

Om ervoor te zorgen dat Paul S. toch niet eerder naar een tbs-kliniek mag worden overgeplaatst, is de hulp van de minister nodig. Die roep ik bij deze dan ook in. Op grond van artikel 43 Penitentiaire Maatregel kan de plaatsing van een veroordeelde in een tbs-kliniek op een later tijdstip ingaan. Als grond hiervoor kan bijvoorbeeld worden aangevoerd de geschokte rechtsorde. Mij lijkt dat hiervan wel degelijk sprake is. Ik verzoek de minister dan ook om te onderzoeken of het mogelijk is een nieuw besluit te nemen, inhoudende dat Paul S. pas na 2/3 van de opgelegde gevangenisstraf, naar een tbs-kliniek mag worden overgeplaatst. Mij lijkt dat de uitspraak van de RSJ hiertoe ruimte laat. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoek ik via u voorzitter, om Paul S. dan maar naar de Van Mesdagkliniek te laten overplaatsen. De Van Mesdagkliniek ligt in Groningen en de nabestaanden wonen in Zuid-Limburg. Op die manier is de afstand tussen hen zo groot mogelijk. 

De PVV vindt dat het beschermen en vertroetelen van zware criminelen per gisteren beëindigd moet worden. Aandacht en begrip voor het slachtoffer, de nabestaanden, de burger en daarmee de samenleving, dat dient voorop te staan. Voorzitter, zojuist sprak ik al over Aandacht Doet Spreken en een Nationale Herdenkingsdag, maar een permanente herinnering van slachtoffers is geen overbodigheid. Af en toe stilstaan bij leed van anderen, figuurlijk, maar ook letterlijk. In de tweede termijn zal ik dan ook komen met een motie voor een herdenkingsmonument waar meerdere organisaties al geruime tijd mee bezig zijn (motie monument De Wolde). 

Voorzitter, het kabinet wil jeugdcriminaliteit hard gaan aanpakken. De PVV is het hiermee eens. Desondanks heeft de staatssecretaris inmiddels laten weten jeugdgevangenissen te moeten sluiten vanwege forse leegstand. De PVV heeft in de krant van Wakker Nederland vraagtekens bij dit besluit geplaatst.5

_________________________________________________

5 Telegraaf  ‘Onbegrip rond sluiten jeugdgevangenissen’, 17 november 2010.

Het is namelijk een vreemde combinatie: criminaliteit hard aanpakken en toch jeugdgevangenissen sluiten. Maar goed, als het niet anders kan, maar dat moet nog blijken, dan moet het maar. De PVV is tegen het verspillen van belastinggeld en de staatssecretaris heeft meegedeeld dat het 100 mln euro per jaar scheelt. Maar toch een vraag: er worden wel civiele jeugdinstellingen gebouwd. Kan de bouw daarvan niet stopgezet worden? Ik denk daarbij aan de geplande jeugdinstelling in Leid-schendam en Maassluis. De verwachte opleveringsdatum is 2012. Mij lijkt dat de bouw hiervan stopgezet kan en moet worden. Graag een antwoord van de staatssecretaris daarop. 

Voorzitter, ik rond af. Er zijn mooie afspraken gemaakt, die de wind weer de goede kant op doen waaien.[1] gedoogakkoord, p. 13. Telegraaf 6 nov. 2010

[2] NRC Handelsblad, ‘Ontsnapte criminelen nauwelijks gezocht’, 24 september 2010.

[3] Gevangeniswezen in getal 2005-2009, 16 juni 2010, p. 48.

[4] NRC Handelsblad, ‘Ontsnapte criminelen nauwelijks gezocht’, 24 september 2010.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3200 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties