Nederland weer van ons

Voorzitter, 

De staatssecretaris heeft besloten zes jeugdgevangenissen tijdelijk te sluiten. vanwege het feit dat er steeds minder jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen worden geplaatst, staan ze nu voor bijna de helft leeg. Dit kost jaarlijks 100 miljoen euro. Door de inkrimping verdwijnen er 1200 banen.

De PVV is vanzelfsprekend tegen verspilling van (100 miljoen euro aan) belastinggeld, maar er ligt een prachtig gedoog- en regeerakkoord waarin veiligheid een groot goed is en criminaliteit in alle soorten en maten wordt aangepakt. Het is dan een vreemde stap om justitiële jeugdinrichtingen te gaan sluiten. 

Voorzitter, 

In de brief van de staatssecretaris is te lezen dat met het oog op de ambities van dit kabinet, een consequente en strengere aanpak van de jeugdcriminaliteit wordt bevorderd en er daarom rekening moet worden gehouden met een strafrechtelijke instroom die op termijn weer zal toenemen. 

De PVV wil desondanks toch weten waarom er op dit moment teruglopende behoefte is aan cellen voor jonge criminelen. Loopt de criminaliteit onder jongeren echt terug of weigeren rechters echte straffen op te leggen? Indien er sprake is van dat laatste kan het kabinet nog zulke mooie plannen hebben, maar dan zal er weinig van terecht komen. 

Voorzitter, 

De staatssecretaris geeft aan dat het aantal bij het om ingeschreven rechtbankzaken ‘diefstal met geweld’, ‘misdrijven tegen het leven’ en ‘verkrachting’ bij minderjarige verdachten in de periode 2005-2008 met circa 30% is gedaald. Het WODC concludeer dat er meer alternatieve straffen worden opgelegd, omdat er minder ernstige criminaliteit is.[1] Echter, uit het rapport van het WODC blijkt ook dat er een sterke toename is van openbare orde misdrijven, bedreiging en mishandeling en dat er een sterke toename van recidivisten en veelplegers is.[2]      

Voorzitter, 

Om een voorbeeld te noemen: het aantal bedreigingen en geweldsdelicten tegen personen per 1000 12-17-jarigen is in 2007 met de helft toegenomen ten opzichte van 2002 (respectievelijk +59% en +48%).[3] Het CBS geeft aan dat het aantal afdoeningen tegen minderjarigen door een rechter in 2008 is toegenomen ten opzichte van 2007. In 2008 betreft het 13,5 duizend zaken, bijna 5% meer dan in 2007.[4] Dan zou men toch denken dat ernstige criminaliteit toeneemt aangezien de rechter vaak zwaardere zaken afhandelt dan bijvoorbeeld het OM doet. 

Het aantal opgelegde vrijheidsstraffen door de rechter laat toch een daling zien. Het aantal alternatieve straffen een sterke stijging.[5] Dat het strafrecht, ook voor jeugdigen, een ultimum remedium moet zijn is ook de zienswijze van de PVV, maar in geval van recidivisten, veelplegers en zware misdrijven, welke meer behelzen dan alleen levens- en zedendelicten, zou niet (alleen) een alternatieve straf moeten volgen. De rechter moet niet opvoeden maar straffen. Gevangenissen zijn er om te vullen, en niet om te sluiten. 

Voorzitter, 

Verder wil de PVV weten of de staatssecretaris al bij het OM en de politie is nagegaan of de afname van het aantal ernstige delicten te maken heeft met het minder doorrechercheren zoals het WODC signaleert en zo ja, hoe dat nu aangepakt wordt? 

Daarnaast hebben wij uit de media kunnen vernemen dat kinderrechter mr. Fred Salomon is opgestapt uit frustratie over het jeugdrecht. Hij zou er niet meer tegen kunnen om jongeren die een misstap hebben begaan maatregelen op te leggen die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege wachtlijsten of door andere problemen in de keten van het jeugdrecht. Kan de staatssecretaris aangeven hoe deze wachtlijsten zich verhouden tot overcapaciteit bij de JJI?

Voorzitter, 

Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van overcapaciteit, dan kan de PVV instemmen met een tijdelijke sluiting (en dus capaciteit aanhouden), maar wij verwachten dan wel dat er alles in het werk zal worden gesteld om de JJI zo snel mogelijk weer te vullen. Wil dat lukken moeten we dus ook het eventuele doorrechercheren en het opleggen van alternatieve straffen aanpakken in gevallen die ik zojuist heb genoemd. 

In het regeerakkoord en in het gedoogakkoord is opgenomen dat de regering een voorstel gaat maken voor adolescentenstrafrecht voor de groep tussen 15-23 jaar. Is het niet mogelijk om een deel van deze groep, ofwel voor degenen vanaf 18 jaar, om hen in een JJI te plaatsen? 

En waarom worden de rijksinstellingen in vergelijking met de particuliere instellingen zo zwaar getroffen? (4 van de 5 versus 2 van de 6). 

Indien dit allemaal niet mogelijk is, is het aanpassen/ombouwen van de instelling ten behoeve van gesloten jeugdzorg niet minder duur dan een tijdelijke sluiting met ontslag dan wel overplaatsing van het personeel? 

De PVV wil ook graag duidelijkheid over het personeel. Voor 700 personeelsleden is nog geen oplossing gevonden. Is daar intussen wellicht al verandering in gekomen? 

Samengevat: 

De vragen aan de staatssecretaris:

1.)
Wat is de reden/zijn de redenen voor de teruglopende behoefte aan cellen binnen JJI’s?

2.)
Als de reden (o.a.) is: de afname van ernstige delicten in die zin dat er minder ‘door gerechercheerd’ wordt, wat gaat de staatssecretaris daar dan aan doen?

3.)
Hebben de wachtlijsten waar de rechter het over heeft betrekking op de jeugdzorg of de PIJ?

4.)
In geval de wachtlijsten betrekking hebben op de jeugdzorg, wat is de omvang van deze wachtlijsten?

5.)
Kan de overcapaciteit in de JJI’s worden ingezet ten behoeve van veroordeelde jongeren tussen de 18 en 23 jaar, de zogenoemde jongvolwassenen?

6.)
Waarom worden de rijksinstellingen in vergelijking met de particuliere instellingen zo zwaar getroffen?

7.)
Is het aanpassen/ombouwen van de instelling ten behoeve van gesloten jeugdzorg niet minder duur dan een tijdelijke sluiting met ontslag dan wel overplaatsing van het personeel?

8.)
Is er inmiddels een oplossing gevonden voor de 700 personeelsleden?


[1] Cahier 2010-2,trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007, bevindingen uit de Monitor jeugdcriminaliteit 2009.

[2] Cahier 2010-2,trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007, bevindingen uit de Monitor jeugdcriminaliteit 2009. (p. 5 en 7) (zie ook factsheet ) 

[3] Cahier 2010-2,trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007, bevindingen uit de Monitor jeugdcriminaliteit 2009. (p. 23, 26)

[4] Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2009, p. 72

[5] Cahier 2010-2,trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007, bevindingen uit de Monitor jeugdcriminaliteit 2009. (p. 30, 31)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3200 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties