Nederland weer van ons

Voorzitter, 

Dit AO gaat over meerdere onderwerpen op het gebied van het strafprocesrecht. Hoewel het allemaal belangrijke onderwerpen zijn, wil ik met name aandacht vragen voor de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor.

Is de minister van plan om voorafgaand aan elk eerste politieverhoor een advocaat wettelijk te regelen of wordt een onderscheid gemaakt naar ernst van het misdrijf? Als er bij elk eerste politieverhoor een advocaat geraadpleegd moet kunnen worden, wat zijn hiervan de financiële consequenties? Is dit al bekend? Daarbij komt in dat geval ook de vraag naar de capaciteitsdruk bij de politie. De dienstdoende agent dient te komst van de advocaat af te wachten, aangezien de piketadvocaat geen kantoor houdt op het politiebureau. Nu ik dit zo noem, is dit misschien een idee? Als de minister voornemens is om bij elk eerste politieverhoor aan de verdachte de mogelijkheid gaat bieden een advocaat te raadplegen, dan moet tijdverlies en capaciteitsdruk voorkomen worden.

Wat vindt de minister er in dat geval van om op een aantal locaties de advocaat tijdens de piketdienst op het politiebureau kantoor te laten houden? En als de minister dat een goed idee vindt, dan is de volgende gedachte om op die locaties ook een OvJ te plaatsen, zodat de voorgeleiding meteen kan plaatsvinden, indien nodig. Graag een reactie daarop van de minister, dan wel de toezegging dit bij de voorbereiding van het wetsvoorstel mee te nemen. 

Voorzitter,

Dan het systeem van nummerherkenning waarmee gestart zal worden zodra het geheimhouderfilter gereed zal zijn, doch uiterlijk op 1 mei 2011. Doel van het systeem is het voorkomen dat een strafrechtelijke procedure vroegtijdig tot een einde komt, omdat de gesprekken tussen een advocaat en diens cliënt niet vernietigd is. De PVV erkent het belang van dit systeem en is het ook eens met de invoering hiervan. Te allen tijde dient te worden voorkomen dat een procedure spaak loopt vanwege een dergelijke formaliteit. Wel dient gewaakt te worden voor misbruik van het systeem, dus mijn vraag aan de minister is of er een afspraak is gemaakt met de NOvA om op een bepaald moment de stand van zaken en eventuele knelpunten te bespreken. Is de minister het verder met mij eens dat wanneer een advocaat misbruik maakt van het systeem, dat dit zo ernstig is dat de ultieme sanctie toegepast dient te wroden, namelijk schrapping van het tableau? 

Ten slotte, voorzitter, een paar opmerkingen over de Handleiding van het OM en de bijbehorende brief van de vorige minister van Justitie. In de Handleiding van het OM wordt erkend dat het voor iemand uit de (naaste) omgeving van de verdachte moeilijk is om anoniem te blijven. De politie kan alleen zelfstandig aanbieden dat het slachtoffer of de getuige domicilie kiest op het politiebureau. Voor alle andere voorzieningen, is de hulp van de OvJ en de R-C nodig. Niet alleen kost dit tijd, maar voor een bedreigde getuige is er ook nog de beperking dat het anoniem blijven alleen mogelijk is in geval van een ernstig misdrijf. Is de minister het met mij eens dat dit onvoldoende is? Er moet toch meer mogelijk zijn om een slachtoffer of een getuige ook in andere gevallen anoniem te kunnen laten blijven zonder dat de verdediging wordt geschaad? 

Dank u wel.

 

3 februari 2011 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3090 gasten

donaties

doneer

Nederland
English