Nederland weer van ons

09/03/2011 

Voorzitter, 

Dit Algemeen Overleg gaat over twee zware onderwerpen in die zin dat deze de nogal wat commotie hebben veroorzaakt.

Deze vraag kan niet los worden gezien van de omvang van de zaken die de rechterlijke macht per jaar voor haar kiezen krijgt. Het gaat om meer dan 1 miljoen zaken. Dit kost niet alleen heel veel tijd, maar ook heel veel geld. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet griffierechten burgerlijke zaken1 is al opgemerkt dat bij het opstellen van genoemde wet randvoorwaarden gelden. Een van die randvoorwaarden is dat de overheidsinkomsten uit de opbrengsten uit de heffing van de griffierechten op peil dienen te blijven met de kosten van de rechtspraak. Met laatstgenoemde kosten wordt bedoeld de bedrijfsvoeringskosten van de rechtspraak. Voorzitter, niet vergeten moet worden dat ook de rechterlijke macht een product dient te leveren voor een redelijke prijs. Het helpt de burger niet als het griffierecht heel laag is, maar de wachttijd voor de behandeling van een zaak heel lang. De kwaliteit van de rechtspraak speelt dus ook een rol bij de vraag of een bepaald bedrag aan griffierecht redelijk is. 

Voorzitter, nu de cijfers nog niet voorhanden zijn, is het ook moeilijk om alternatieven te noemen. Desondanks wil ik de minister er twee meegeven. Ten eerste de vraag of er meer ruimte moet zijn voor mediation in burgerlijke zaken. Ten tweede de vraag of het niet beter is om een dagvaardingsprocedure anders in te richten: is het een mogelijkheid om niet meteen bij het aanbrengen van een dagvaarding griffierecht in rekening te brengen, zodat wanneer de wederpartij niet in de procedure verschijnt, het griffierecht niet in rekening wordt gebracht?  

Voorzitter, zoals ik al eerder heb opgemerkt, is de kern van het wetsvoorstel dat de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft. Personen met lage inkomens worden gecompenseerd2. Voor de PVV is het daarnaast ook van belang dat modale inkomens3 ook op enige wijze of in enige mate gecompenseerd worden. Kan de minister hier al iets meer over zeggen dan in de aangeboden brief staat? 

Voorzitter, nu de cijfers nog niet bekend zijn, ben ik benieuwd hoe Nederland er in Europa op dit moment voor staat op het gebied van de griffierechten en de gesubsidieerde rechtsbijstand. Kan de minister hier antwoord op geven? 

Voorzitter, dan de vergoeding voor de rechtsbijstand bij het eerste politieverhoor. Strafrechtadvocaten maken zich boos over een door hen gestelde halvering van deze vergoeding. Kern is ook hier dat verdachte burgers rechtsbijstand moeten kunnen blijven krijgen. Mijn vraag aan de minister tijdens het AO Strafprocesrecht blijft dan ook actueel: is het mogelijk om op een aantal locaties de advocaat tijdens de piketdienst op het politiebureau kantoor te laten houden? Op die manier valt er maar één keer reistijd binnen meerdere vergoedingen. 

Samenvattend is dus de cruciale vraag of de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft. Graag hoor ik dan ook de antwoorden van de minister op de zojuist gestelde vragen. 

Dank u wel.

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 46545 gasten

donaties

doneer

Nederland
English