Nederland weer van ons

Voorzitter,

 

Georganiseerde misdaad en financieel-economische criminaliteit betreffen vormen van criminaliteit die voor de burger minder direct zichtbaar zijn dan de klassieke vormen van criminaliteit als diefstal of geweld. De schadelijke effecten voor de samenleving zijn echter aanzienlijk. Daarom is het van belang dat we deze vorm van criminaliteit hard aanpakken. 

De plannen van de regering klinken allemaal heel mooi, maar het is in feite niet nieuw. Er wordt al jaren gesproken over de aanpak van georganiseerde misdaad en waar de prioriteiten moeten liggen. Waar het om gaat is dat het één geheel dient te zijn: aanpak aan de voorkant (de opsporing), maar ook aan de achterkant (de strafrechtelijke keten).

 

Voorzitter, 

In het regeerakkoord is vastgelegd dat het ontnemen van crimineel vermogen wordt geïntensiveerd. De georganiseerde criminaliteit wordt daarnaast stevig bestreden door het ontnemen van de onrechtmatig verkregen opbrengsten. Om dit te realiseren, wordt geïnvesteerd in meer financieel deskundigen bij de politie het OM, de bijzondere opsporingsdiensten en andere ketenpartners. Er komen twee opsporingsteams, waarvan één met ingang van begin 2011. Hoewel dit team dus nog maar net van start is gegaan toch graag een reactie van de minister over hoe dit tot dusver verloopt. 

Daarnaast wil de PVV het volgende aan de minister voorleggen. 

De PVV is van mening dat, in het kader van de nationale politie, een eenduidige aanpak van financieel-economische criminaliteit dient te worden afgesproken. Hoe denkt de minister over de inzet/een grotere inzet van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) in de bovenwereld, in plaats van te infiltreren in de onderwereld. Bij de bovenwereld kan worden gedacht aan het infiltreren en gebruikmaking van een netwerk binnen het notariaat, vastgoedsector, makelaardij, rotary, etc.  Graag een reactie van de minister hierop. 

Daarnaast moeten melders (vanuit banksector, beroepsgroepen) gestimuleerd worden om ongebruikelijke  en verdachte transacties te melden. Dit kan door te laten zien dat er wat gebeurt met een melding, ofwel: feedback. Verder moeten we blijven investeren in publiek-private samenwerking: meer samenwerken met woningcorporaties, banken, makelaardij, notariaat, advocatuur (*). 

Tevens vraag wil ik wijzen op een interview met de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal in dagblad DePers van 26 april jongstleden. In dat interview stelt de heer Brouwer dat slechts één op de vijf criminele organisaties kunnen worden opgerold en pleit hij in dat kader voor het inzetten van burgerinfiltranten. Graag hoor ik van de minister hoe hij hier over denkt, zeker gezien het feit dat het wettelijk mogelijk is sinds de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (artt. 126w ev Sv). Gaat de minister bevorderen dat gebruik wordt gemaakt van deze wettelijke bevoegdheid? 

Dan nog een andere actualiteit m.b.t. georganiseerde criminaliteit:

In dagblad de Spits van 13 april jongstleden stelt een recherchekundige dat het afpakken van onrechtmatig verkregen winsten nauwelijks lukt en dat de aanpak georganiseerde wietteelt faalt. Gefaald wordt in de belangrijkste manier om telers pijn te doen, namelijk het afpakken van de onrechtmatige verkregen winsten. Aangegeven wordt dat vaak niet eens onderzoek wordt gedaan naar het vermogen van opgepakte wietbazen. Er wordt niet doorgerechercheerd naar eventuele andere kwekerijen van de verdachte, laat staan naar eventuele buitenlandse tegoeden. De aanpak van georganiseerde wietteelt is speerpunt van dit kabinet. Graag reactie van de minister op deze uitspraken. Ter aanvulling nog een arrest van de Hoge Raad van 26 april jongstleden waarin is bepaald dat iemand vijf wietplanten mag hebben. De hoeveelheid en het gewicht van de met deze tot vijf planten beperkte teelt verkregen hennep-opbrengst doet niet terzake. Wat vindt de minister hiervan? Is de minister bereid de Aanwijzing Opiumwet van het OM aan te laten passen? 

 

Voorzitter, 

Verder heeft de PVV nog een aantal vragen m.b.t. schikkingen welke worden getroffen in vastgoedfraude zaken.

-          staat bij de minister de rechtshandhaving op de eerste plaats? Of spelen financiële overwegingen ook een rol? Wat is de visie daarop van deze regering?

-          Wat zijn de overwegingen van het OM om te gaan schikken?

-          Is het schikken een gevolg van een tekort aan mensen middelen en kennis bij politie en OM?

-          Is de minister bereid om ervoor te zorgen dat per zaak wordt vastgelegd waar een tekort is aan wat dan ook, zodat wij als kamer t.z.t. goed kunnen bepalen of en zo ja, welke maatregelen genomen moeten worden?

-          Hangt de hoogte van het te beschikken bedrag af van de onderhandelingsvaardigheden van de officier van justitie en vindt de minister dat hierbij afgeweken wordt van de principes van rechtszekerheid en gelijke behandeling?

-          is er genoeg informatie beschikbaar is om een correct bedrag te bepalen aan wederechtelijk verkregen voordeel alvorens een schikkingsaanbod wordt gedaan?

-          Hoe verhoudt het schikken zich tot het compenseren van slachtoffers, aangezien de verdachte door een schikking aan strafvervolging, en dus aan een veroordeling, ontkomt?

-          Is de minister bereid om aan het OM te verzoeken vaker gebruik te maken van de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties? En is de minister bereid om de Bos/Polaris richtlijnen aan te vullen met een bepaling inhoudende dat het transactiebedrag in ieder geval een bepaald percentage dient te zijn van het wederrechtelijk verkregen voordeel? Zo ja, dan natuurlijk wel een hoog percentage, anders heeft het nog geen zin. (bewaren voor tweede termijn als er antwoorden zijn gekomen op hierboven genoemde vragen)

 

Voorzitter tot slot,

 

Mijn fractie,  het zal niemand verbazen, is voorstander van forse minimumstraffen en van zwaardere maximumstraffen conform ons initiatiefwetsvoorstel. Desondanks hoor ik graag van de minister het antwoord op de zojuist gestelde vragen m.b.t. het schikken. Ieder strafrechtelijk instrument is namelijk welkom, maar het mag het doel niet voorbijstreven. Tegen strafbare feiten dient adequaat te worden opgetreden.

 

Dank u wel.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3205 gasten

donaties

doneer

Nederland
English