Nederland weer van ons

Voorzitter,

Op de agenda voor dit algemeen overleg gevangeniswezen staan veel te bespreken  onderwerpen. Veel van de onderwerpen dateren al van enige tijd geleden en daarvan zou ik van de staatssecretaris graag de stand van zaken horen. Vanwege de spreektijd zal ik mij beperken tot de onderwerpen terroristen in detentie en het programma modernisering gevangeniswezen.

 

Voorzitter,

 

Ik zal beginnen met terroristen in detentie. De reden voor het instellen van een terroristenafdeling is het voorkomen van radicalisering en rekrutering van andere categorieën van gedetineerden. Er zijn drie objectieve criteria voor de plaatsing op deze afdeling: ten eerste het verdacht worden van het plegen van een terroristisch misdrijf, ten tweede het veroordeeld zijn wegens een terroristisch misdrijf en ten derde het voor/tijdens detentie een boodschap van radicalisering verkondigen of verspreiden. Uit de evaluatie blijkt dat de terroristenafdeling een positieve bijdrage kan leveren. Het behoud van deze afdeling is dus van belang en de staatssecretaris geeft aan de  plaatsingscriteria te blijven handhaven. Daarnaast blijkt echter ook dat sprake is van een spanningsveld: het plaatsen van personen op deze afdeling moet maatwerk blijven. Om die reden voert de staatssecretaris een periodieke toets in. Overplaatsing wordt vervolgens niet uitgesloten.

 

De PVV vindt het onjuist dat objectieve criteria omzeild worden door de mogelijkheid van een periodieke toetsing. Een verdachte van een terroristisch misdrijf blijft een verdachte van een terroristisch misdrijf. Maatwerk wordt door objectieve criteria uitgesloten, dus het is het een of het ander, maar niet beide. De staatssecretaris geeft tevens aan dat hij het net als de onderzoekers van belang acht dat de gedetineerden op de TA zoveel mogelijk op een verantwoorde wijze terugkeren in de samenleving. De PVV wil weten waar de staatssecretaris dan aan denkt? Wat gaat hij veranderen ten opzichte van de huidige gang van zaken?

 

Voorzitter,

 

Dan kom ik nu toe aan het gevangeniswezen. Kerndoel van het programma Modernisering Gevangeniswezen is de invoering van een persoonsgerichte aanpak om zo de kans op recidive zo klein mogelijk te maken. Het programma wordt voortgezet, maar er wordt meer nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde. Daarnaast wordt alleen het standaardaanbod (luchten, recreatie en arbeid) gehandhaafd; andere activiteiten (onderwijs, terugkeeractiviteiten en gedragsinterventies) moeten verdiend worden. In 2012 moet er al resultaat behaald worden.

 

Voor de invoering van het systeem van het verdienen van faciliteiten geldt: beter laat dan nooit. Dit promotie- en degradatiesysteem, is geen winst, maar normaal logisch denken. Gelukkig wordt dit systeem ook gebruikt bij het bepalen van een overgang naar een lichter regime in het kader van de in Nederland geldende detentiefasering. Wanneer een gedetineerde niet/onvoldoende deelneemt aan het programma Terugdringen Recidive (dus niet meewerkt aan gedragsverandering), dan wordt overplaatsing naar een half open-instelling tegengehouden. De PVV is hier blij mee.

 

Voorzitter,

 

In het kader van het programma modernisering gevangeniswezen wil de PVV de staatssecretaris vragen naar de in het gedoogakkoord afgesproken versobering van de gevangenissen. Binnen welke termijn kunnen wij een plan tegemoet zien?

 

Ten slotte wil de PVV nogmaals een poging wagen om een eigen bijdrage van veroordeelden aan hun detentie te realiseren.

 Mijn collega de heer de Roon heeft hiervoor al eerder een motie[1] ingediend, welke ook werd aangenomen. Toen deze staatssecretaris nog Kamerlid was, heeft hij dit zelf in meerdere moties ook bepleit. Graag een reactie van de staatssecretaris.

 

(vervolgens voor de tweede termijn mbt motie Raymond:

 

besloten werd om de motie niet uit te voeren omdat  het disproportioneel zou zijn om naast het stoppen van een eventuele uitkering ook een eigen bijdrage te vragen. Landen waar ze een dergelijke eigen bijdrage hadden, hebben hem weer ingetrokken omdat de gedetineerden schulden opbouwde welke vervolgens het resocialisatieproces belemmerden. Daarnaast werden een aantal praktische bezwaren genoemd zoals de uitvoeringskosten en de inning. De PVV vindt ook dat je alleen een eigen bijdrage kan eisen indien blijkt dat een gevangene ook daadwerkelijk vermogen heeft. Er speelt dan dus geen schulden problematiek en het innen zou geen probleem moeten zijn. De plukze-wetgeving en de daarbij behorende ontnemingsmaatregel, welke ook nog als reden genoemd worden voor het niet invoeren van een eigen bijdrage, hebben tot doel dat misdaad niet mag lonen. Zij beperken zich tot het afpakken van crimineel vermogen. Een eigen bijdrage aan de kosten van detentie hebben tot doel de kosten voor de samenleving terug te dringen. Daarom wil De PVV aan de staatssecretaris vragen om nogmaals de invoering van een eigen bijdrage te onderzoeken. Wij overwegen een motie in te dienen).

 

 [1] De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de financiële kosten van detentie van daartoe veroordeelde criminelen hoog zijn;
overwegende, dat het onaanvaardbaar is dat het vermogen van tot detentie veroordeelde criminelen niet kan worden aangesproken om de kosten van de detentie daaruit te bestrijden;
verzoekt de regering op korte termijn te komen met nadere voorstellen om het vermogen van tot detentie veroordeelde criminelen aan te kunnen spreken, teneinde de kosten van die detentie daaruit te kunnen bestrijden,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3845 gasten

donaties

doneer

Nederland
English