Nederland weer van ons

Voorzitter,

 

Dit debat wordt gehouden naar aanleiding van het programma VARA-Ombudsman van 1 april jongstleden. Daarin wordt gesteld dat jongeren onevenredig zwaar worden gestraft, omdat ze door het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag, een VOG, geen opleiding kunnen volgen of niet aan het werk zouden kunnen.  

 

Voorzitter,

 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de PVV deelt dit standpunt niet. De PVV vindt niet dat jongeren onevenredig zwaar worden getroffen door het weigeren van een VOG.

 

Voordat op de gronden daarvan wordt ingegaan eerst de opmerking dat uit het rapport (van de VARA-ombudsman met de titel “Iedereen verdient een tweede kans”) blijkt dat het “onevenredig zwaar treffen” ook betrekking heeft op het niet kunnen werken bij sectoren die populair zijn bij jongeren, zoals defensie, de politie of de beveiliging.

 

Uit het rapport blijkt ook dat tegen het idee achter de VOG’s weinig verzet bestaat. Het systeem van de VOG’s is bedoeld als preventie; om de samenleving te beschermen. In dat kader vindt dan ook de belangenafweging plaats tussen het belang van de betreffende jongere bij afgifte enerzijds en het belang van de samenleving tegen een bepaald risico anderzijds. Ook de ondervraagde jeugdreclasseringswerkers zijn niet voor het afschaffen van het systeem van de VOG. Wel bepleiten zij dat er een beter wordt gekeken naar jongeren die een goede ontwikkeling doormaken. Maar voorzitter, die mogelijkheid bestaat al.

 

En daar voorzitter, zit toch ook een merkwaardigheid. Want dit onderwerp is niet nieuw. Het is al herhaaldelijk onder de aandacht gebracht, hetgeen de voormalig minister van Justitie ertoe heeft gebracht een pilot te starten. Het betreft de mogelijkheid van een VOG onder voorwaarden. Doel is het verkrijgen van een VOG onder voorwaarden zodat een gestarte opleiding kan worden afgerond. Hiervan is echter zo weinig gebruik gemaakt dat de pilot geen vervolg krijgt en in oktober van dit jaar zal eindigen.

 

Dan waarom de PVV van mening is dat er geen sprake is van disproportionaliteit.

 

Ten eerste is in ieder  individueel geval sprake van een deugdelijke belangenafweging. Dat de uitkomst voor de betrokkene soms onbevredigend is, maakt dit niet anders. In dat geval prevaleert blijkbaar het belang van de samenleving.

 

Ten tweede is er op maar liefst drie momenten de mogelijkheid tegen de weigering actie te ondernemen. Er kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het voornemen tot weigering; er kan bezwaar worden gemaakt tegen de daadwerkelijke weigering en er is ten slotte de mogelijkheid van beroep wanneer het besluit tot weigering in stand blijft.

 

Ten derde worden jongeren door het niet verstrekken van een VOG niet uitgesloten van de gehele arbeidsmarkt. Ook is het niet zo dat zij geen uitzicht meer hebben op werk. Het gaat bij de belangenafweging namelijk om de vraag of het gepleegde strafbare feit, indien het nogmaals wordt begaan, een belemmering oplevert voor de werkzaamheden waarvoor de VOG is aangevraagd. Dus zoeken naar een andere baan met werkzaamheden waarvoor het strafbare feit geen belemmering vormt of werk zoeken waarvoor geen VOG wordt gevraagd.

 

Dat het niet afgeven van een VOG voelt als een straf is jammer, maar dat is inherent aan het systeem. En het systeem is gericht op preventie. Vast staat verder dat in 2010 in nog geen 1% van de gevallen een VOG is geweigerd. Dat de onevenredigheid mede bestaat uit het niet kunnen krijgen van een baan die de jongeren graag willen. Maar het feit dat een jongere hierdoor gedurende een termijn van maximaal vier jaar geen populair baantje kan krijgen, is voor de PVV geen reden om te concluderen dat sprake is van onevenredigheid. En dus ook geen reden om het systeem aan te passen in welke zin dan ook. 

 

De PVV zal van het CDA wel eens willen horen of zij het voorkomen van slachtoffers ondergeschikt vinden aan het belang van veroordeelde jongeren die met een, laat ik het eens een keer aardig zeggen, jeugdzonde worden geconfronteerd.

 

Tot slot voorzitter,

 

Hoewel de PVV-fractie de brief van de staatssecretaris en zijn antwoorden op de vragen gesteld door verschillende fracties ruim voldoende vond, is het goed dat er vanavond aan dit onderwerp aandacht is gegeven. Hopelijk heeft het een afschrikwekkende werking.

 

Dank u wel.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2875 gasten

donaties

doneer

Nederland
English