Nederland weer van ons

Voorzitter,

Er is een toenemende behoefte aan specialisatie binnen de rechterlijke macht, omdat de regelgeving complexer wordt en binnen de advocatuur al lang sprake is van specialisatie. Voor de rechterlijke macht is het onmogelijk om specialisatie bij iedere rechtbank en ieder gerechtshof aanwezig te laten zijn.

Ten eerste is sprake van een te gering aanbod van zaken en ten tweede zijn enkele gerechten te klein om hun huidige taken zelfstandig en voor een redelijke prijs uit te voeren. Onverwachte personeelsuitval is bijvoorbeeld nauwelijks op te vangen. Hierdoor komt de continuïteit van de rechtspraak in gevaar.

Dit zijn dan ook de redenen op grond waarvan het aantal ressorten en arrondissementen wordt verminderd. Dit is tevens de grondslag voor wijzigingen in de bestuurlijke organisatie van de gerechten en de inrichting van het Openbaar Ministerie. Rechtbanken en gerechtshoven krijgen dus een groter werkgebied of anders gezegd: de rechtbanken en gerechtshoven worden groter.

 

Voorzitter,

Zoals in het regeer-/gedoogakkoord staat zullen de tien arrondissementen die voor de rechtspraak gaan gelden leidend zijn voor tien politieregio’s. De arrondissementen van de rechtspraak vallen dus samen met de politieregio’s. Over de politieregio’s wordt vanmiddag gesproken in  het kader van het wetsvoorstel inzake de nationale politie. De buitengrenzen van de arrondissementen zullen tevens aansluiten op die van de veiligheidsregio’s. Op deze manier is het overleg tussen de ketenpartners (de rechterlijke macht, politie en het Openbaar Ministerie) veel eenvoudiger en kan efficiënter worden gewerkt.

De PVV is groot voorstander efficiënt(er) werken. Op deze manier hoeft er met minder verschillende partijen vergaderd te worden en kunnen sneller beslissingen worden genomen. Tevens kan de PVV zich vinden in de schaalvergroting van de arrondissementen en ressorten om zo te komen tot meer specialisatie. Dit kan echter wel tot gevolg hebben dat men verder moet reizen, omdat dus niet meer iedere rechtbank iedere soort zaak doet. De toegang tot de rechter blijft gelukkig wel gewaarborgd gezien de geringe omvang van Nederland. Daarnaast geldt dat burgers in de regel bereid zijn om verder te reizen als ze dan een ‘gespecialiseerde’ rechter treffen in hun zaak.

 

Voorzitter,

De PVV heeft wel een punt van kritiek ten aanzien van de sector kanton, ofwel de kantonrechtspraak. De minister heeft het over een voornemen om in alle 32 aangewezen zittingsplaatsen kantonzaken te (blijven) behandelen. Maar dit is voor de PVV niet genoeg. De PVV wil van de minister een garantie en geen voornemen. Kernpunt is dat de rechtspraak voor iedereen (en natuurlijk dus ook voor Henk en Ingrid) toegankelijk moet zijn. Toegankelijk houdt in:

1. betaalbaar (maar dat komt bij een ander wetsvoorstel nog ruimschoots aan bod)

2. laagdrempelig (kantonrechter dus) en

3. bereikbaar

 

Voorzitter,

Voor de laagdrempeligheid is de kantonrechter van belang. De kantonrechter spreekt onder meer recht in arbeidsrechtelijke geschillen, huurrechtgeschillen en kwesties met een financiële waarde tot een grens van € 25,000,00. daar komt bij dat bij het procederen voor de kantonrechter geen advocaat nodig is. Globaal kan gezegd worden dat de kantonrechter rechtspreekt in geschillen die vrijwel iedere burger een keer in zijn leven meemaakt. Nu het wetsvoorstel de verplichting van de rechtbanken tot het hebben van een sector kanton afschaft en de PVV om bovengenoemde redenen van mening is dat de kantonrechtspraak bij iedere zittingsplaats aanwezig dient te zijn wil mijn fractie dat de regering er voor zorgt dat in iedere zittingsplaats kantonrechtspraak zal worden aangeboden. Wij zullen hiertoe een motie indienen.

 

Dank u wel.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2850 gasten

donaties

doneer

Nederland
English