Nederland weer van ons

Voorzitter,

In de financiële bijlage van het regeerakkoord staat een structurele taakstelling van € 50 mln per jaar vanaf 2014 op gesubsidieerde rechtsbijstand. Reden hiervoor is dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand waardoor het zodanig onder druk staat dat een stelselwijziging noodzakelijk is.

Daarnaast is er een bijkomend probleem ontstaan vanwege de uitspraak van het EHRM in de zaak Salduz. Als gevolg daarvan moet iedere volwassen verdachte een advocaat kunnen raadplegen voorafgaande aan het eerste politieverhoor. In geval van een minderjarige verdachte geldt zelfs dat deze verdachte ook recht heeft op een advocaat tijdens het politieverhoor. De hiermee gepaard gaande kosten worden geraamd op € 15 mln per jaar. Dit bedrag komt dus nog boven op de structurele taakstelling van € 50 mln per jaar. Om deze onverwachte post te kunnen financieren, wil de regering de door de rechtzoekende te betalen eigen bijdrage verhogen op alle rechtsgebieden.

Ik wil namens mijn fractie wederom wijzen op deze bemoeienis vanuit Europa. Het bewaken van mensenrechten is goed, maar hier is men te ver doorgeslagen. Het is onzinnig dat een volwassen verdachte altijd een advocaat moet kunnen raadplegen alvorens de politie aan de slag kan. Helaas kunnen we niet om de uitspraak van het EHRM heen.

Wel wil ik de staatssecretaris vragen naar zijn oordeel over de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten van 28 november jongstleden. De Orde plaatst meerdere vraagtekens bij de raming van de verwachte kosten ter hoogte van € 15 mln. Graag hoor ik de reactie van de staatssecretaris over de door de Orde genoemde verwachte besparing vanwege de ZSM-werkwijze, de verwachte kosten vanwege de rechtsbijstand tijdens het verhoor en de gemiddelde kosten van de piketbijstand, waarvan de Orde zegt dat deze voor de advocaat € 112,94 bedragen, terwijl de staatssecretaris uitgaat van een bedrag van (weliswaar in totaal:) 219,67€

Dan nu over de maatregelen om de structurele taakstelling van € 50 miljoen per jaar vanaf 2014. Enige verzachting is dat mediation als alternatief voor procederen bij de rechter aantrekkelijk blijft, omdat de eigen bijdrage voor mediation niet hoger wordt. De PVV heeft haar handtekening gezet bij de afspraken in de financiële bijlage. Maar dat wil niet zeggen dat er geen kritische noot kan worden gezet bij bijvoorbeeld de stelling inzake de duurzaamheid van de afspraken in de echtscheidingsprocedure. Het niet juist in zijn algemeenheid te zeggen dat wanneer de alimentatie kort na de echtscheiding wordt betwist, de afspraken niet duurzaam zijn, met daarin impliciet het verwijt dat de ex-echtelieden het niet goed hebben gedaan. Er kan sprake zijn van het kwijtraken van inkomen vanwege baanverlies. In dat geval ontbreekt in de regel de draagkracht voor de alimentatie. Aangezien de alimentatie alleen door de rechter kan worden aangepast, kan men niet anders dan een procedure starten. Is de staatssecretaris bereid om na te gaan in hoeveel zaken van de genoemde 36.000 sprake is geweest van het verzoek van aanpassen van de alimentatie na niet-verwijtbare werkloosheid? Zo ja en wanneer het een klein percentage is, is de staatssecretaris dan bereid om mensen die niet verwijtbaar werkloos zijn geworden en als gevolg daarvan de alimentatie noodgedwongen moeten laten aanpassen, vrij te stellen van de verhoging van de eigen bijdrage?

 

Voorzitter,

De PVV wil de staatssecretaris er verder op wijzen dat in het regeer- en gedoogakkoord een en ander is opgenomen over het stapelen van procedures in het vreemdelingenrecht. Daar lees ik echter niets van terug in dit wetsvoorstel. Afspraak is dat de rechtsbijstand zo wordt aangepast dat na de behandeling van de eerste aanvraag prikkels voor nieuwe procedures worden weggenomen. Weliswaar geldt dit voor advocaten, omdat het “no cure no fee” betreft, maar in de brief van de staatssecretaris staat nergens dat voor kansloze zaken geen toevoeging wordt verleend. Er staat slechts dat het aantal toevoegingen wordt gemaximeerd op 4 per jaar in die zin dat bij de vijfde toevoeging de te betalen eigen bijdrage met 150% wordt verhoogd.

Vreemdelingen krijgen dus wel een toevoeging en dat vindt de PVV niet juist als het duidelijk is dat een zaak geen kans van slagen heeft en zelfs terugkeer tegengaat of belemmert. Graag een reactie van de staatssecretaris.

Hetzelfde geldt tot slot voor personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Er is zoals gezegd slechts een beperking in aantal toevoegingen waarna de eigen bijdrage verhoogd wordt met 150%. Mijn fractie is van mening dat de rechtsbijstand van criminelen niet gefaciliteerd dient te worden in economisch moeilijke tijden (eigenlijk helemaal niet). Daarom is de PVV van mening dat in geval van strafzaken bij de tweede aangevraagde toevoeging voor weer een nieuwe strafzaak binnen één jaar de te betalen eigen bijdrage verhoogd moet worden met 150%. Is de staatssecretaris bereid dit te bewerkstelligen? Ik overweeg hierover een motie in te dienen.

 

Dank u wel.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2805 gasten

donaties

doneer

Nederland
English