Nederland weer van ons

AO Voortgangsbericht over de aanpak van kinderpornografie

Voorzitter,

Om te beginnen kan de PVV zich vinden in de aanpak van dit kabinet. Wel zijn er nog een aantal punten waar mijn fractie nader op in wil gaan.

Ten eerste is dit de  vraag van de PVV tijdens het AO van 27 mei 2011 met betrekking tot de verschijningsplicht van verdachten ter zitting in het kader van naming and shaming. De beantwoording van de minister in zijn brief is naar mening van de PVV volstrekt onvoldoende.

Volgens de minister verschijnen de meeste verdachten vrijwillig. Er wordt echter geen enkel getal of percentage genoemd ter onderbouwing. Daarnaast is volgens de minister een wettelijke verschijningsplicht niet wenselijk, want zaken kunnen hierdoor vertraging oplopen. Ook dit argument is niet onderbouwd. Daarom zal ik de minister willen vragen aan te tonen dat de meeste verdachten in zedenzaken vrijwillig verschijnen. De vrees voor vertraging is niet nodig. Een oplossing kan zijn om deze verdachten in voorlopige hechtenis te nemen. Dan hoeven ze dus alleen maar op transport naar de rechtbank gezet te worden op de dag van de zitting. Graag een reactie van de minister.

 

Voorzitter,

Verder wil ik aandacht vragen voor een vonnis van de rechtbank Zutphen. De rechtbank heeft de dader bijzondere voorwaarden opgelegd, namelijk de aanschaf en installatie van de internetprovider “Kliksafe” (*). Gaat minister dit ‘overnemen’ en is hij dus van plan om dit met de Raad voor de Rechtspraak te bespreken of om dit als bijkomende maatregel in het Wetboek van Strafrecht op te nemen?

Daarnaast  wil ik de stand van zaken weten m.b.t. de mogelijkheid van een vordering jegens de verdachte tot het ontsleutelen van de gegevens op zijn computer. De minister heeft meegedeeld dat er overleg met het OM plaatsvindt inzake de juridische haalbaarheid daarvan vanwege het zogenoemde nemo tenetur beginsel (niemand is gehouden bewijs tegen zichzelf te leveren). Een dergelijke vordering is naar mening van de PVV juridisch niet haalbaar vanwege dit beginsel. Maar als het kabinet een manier vindt waardoor het juridisch haalbaar is, dan kan het misschien als ultimum remedium. Echter, zelfs als het haalbaar zou zijn heeft de PVV alsnog haar twijfels. Wat als de verdachte beweert dat hij het wachtwoord vergeten is? Toen internet nog niet bestond werden pedoseksuelen/pedofielen ook opgepakt doordat de recherche haar werk goed deed. De PVV staat pal voor individuele vrijheid. Daarom vragen we de minister vast te houden aan de inzet op een goed politie-apparaat, een vakkundig OM en hoge straffen. De minister heeft hierover onlangs ook een brief gestuurd.

 

Voorzitter,

Tot 1955 was voor pedoseksuelen chemische castratie een voorwaarde om te mogen resocialiseren. In het kader van de huidige tijdgeest en het feit dat ook veroordeelde en uitbehandelde pedoseksuelen weer in de maatschappij terugkeren (hoewel straks gelukkig onder levenslang toezicht) heb ik de minister tijdens het debat over de vereniging Martijn gevraagd of hij een onderzoek naar de mogelijkheden en het nut van chemische castratie wil laten instellen. Hij heeft toen aangegeven bereid te zijn een onderzoek naar de mogelijkheden te laten doen, maar alleen als het gaat om vrijwillig gebruik van libidoremmende middelen. Is dit onderzoek inmiddels gestart en zo ja, wat is de stand van zaken van dit onderzoek? En zo nee, is de minister bereid om dit onderzoek zo spoedig mogelijk te laten starten?

 

En tot slot voorzitter,

Wil ik benadrukken dat kinderporno een product is dat tot stand komt door ernstig kindermisbruik. Maatregelen die kindermisbruik tegengaan en voorkomen, zijn ook effectieve maatregelen om kinderporno te bestrijden. De PVV is daarom blij dat VWS en V&J schouder aan schouder hiermee aan de slag gaan. Wel is het natuurlijk zo dat veel kindermisbruik in het buitenland plaatsvindt en het product daarvan, al dan niet via internet, Nederland bereikt. Daarom wil ik de minister vragen uit welke landen (ook buiten de EU) kinderporno veelal voortkomt en bij de betreffende landen aan te dringen dat ook zij prioriteit geven aan het opsporen van kindermisbruik. Tevens is een goede samenwerking met deze landen op dit gebied van belang. Graag een reactie van de minister op dit punt.

Samengevat dus de volgende vragen aan de minister:

  1. kan de minister aantonen dat de meeste verdachten in zedenzaken vrijwillig verschijnen?
  2. is de minister bereid om het verplicht installeren va een internetfilter als bijkomende maatregel in het Wetboek van Strafrecht op te nemen, dan wel dit met de Raad voor de Rechtspraak te bespreken?
  3. wat is de stand van zaken van het overleg met het OM inzake de mogelijkheid om verdachen te dwingen hun computer te ontsleutelen?
  4. is het onderzoek naar de mogelijkheid van libidoremmende middelen gestart en zo ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, is de minister bereid dit onderzoek zo spoedig mogelijk te laten starten?
  5. uit welke landen (ook buiten de EU) komt kinderporno en is de minister bereid om bij die landen aan te dringen prioriteit te geven aan het opsporen van kindermisbruik?

En ten slotte een korte uitsmijter. Dankzij de PVV geldt straks in geval van recidive at wanneer iemand van het bezit van kinderpornografie een beroep of gewoonte heeft gemaakt bij recidive een minimumstraf.

Dank u wel.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2995 gasten

donaties

doneer

Nederland
English