Nederland weer van ons

Voorzitter,

Vandaag spreken wij over de aanpak van criminele jeugdgroepen. Het landelijk beeld van eind 2010 geeft weer dat er 1.527 problematische jeugdgroepen zijn, waarvan 1.154 hinderlijke jeugdgroepen, 284 overlastgevende jeugdgroepen en 89 criminele jeugdgroepen. Dit is zeer ernstig en moet wat de PVV betreft dan ook stevig worden aangepakt.

Het kabinet zal de focus leggen op de aanpak van de 89 nu in beeld gebrachte criminele jeugdgroepen en de sleutelfiguren binnen de overlastgevende groepen. Doelstelling is: criminele jeugdgroepen in twee jaar aangepakt. In de media zegt de minister echter dat binnen de gestelde twee jaar de criminele jeugdgroepen 'van straat zijn'. Kan ik er van uitgaan dat dit laatste het uitgangspunt is waarop de minister kan worden aangesproken?

Dan over het onderscheid tussen de criminele en de overlastgevende jeugdgroepen. Kijkend naar de shortlist van Bureau Beke wordt het volgende gezegd over overlastgevende groepen: “valt omstanders wel eens lastig (uitschelden of intimideren), vernielt regelmatig allerlei zaken en laat zich veel minder gelegen liggen aan andere mensen. Geweldsmisbruik wordt niet geschuwd.” Intimidatie, vernieling en gebruik van geweld vallen zeker ook onder de noemer criminaliteit. Wat mij betreft ook onder de noemer straatterreur en daar moet keihard tegen worden op-getreden(*).

De minister omschrijft deze groepen in zijn brief van 5 april jongstleden als “pro-blematische groepen”. Volstrekt onzinnig wat de PVV betreft, net zoals de regie van de aanpak van deze groepen bij de gemeente neerleggen. De minister moet hier de regie over voeren, met ondersteuning door de gemeenten. Dus precies het omgekeerde dan de minister nu voorstelt. De minister dient er voor te zorgen dat ook deze 284 overlastgevende (lees: eveneens criminele jeugdgroepen) zo spoedig mogelijk tot het verleden behoren. Graag een reactie van de minister.

In het Actieprogramma criminele jeugdgroepen kondigt de minister een landelijk actieteam aan. Wanneer zal het aangekondigde landelijk actieteam gereed zijn?

De minister noemt verder de nieuwe instrumenten zoals de maatregelen die momenteel worden ontwikkeld ten aanzien van adolescentenstrafrecht en de strafdienstplicht. Kan de minister aangeven wat de verschillende leeftijden zijn van jongeren welke behoren tot een jeugdgroep en dan met name de leeftijd van jon-geren welke behoren tot de overlastgevende en criminele jeugdgroepen? De PVV verwacht dat daar tevens jongeren deel van uitmaken welke de 18 jaar zijn gepas-seerd. Daarom wil ik graag van de minister weten hoe hij erover denkt om het betrekken van minderjarigen bij een misdrijf door meerderjarigen als strafver-zwarende omstandigheid aan te merken (indien steun CDA: motie overwegen).

Dan de groepsaansprakelijkheid. In zijn brief van 5 april jongstleden gaat de minister wederom aan de kern voorbij. Wat de PVV heeft voorgesteld en in een initiatiefwets-voorstel zelf ook gaat regelen, is het verruimen van de strafrechtelijke groepsaan-sprakelijkheid. Groepsleden kunnen vervolgd worden voor openlijke geweldpleging zelf. Maar raakt iemand (ernstig) gewond of worden goederen vernield, dan wordt het zeer lastig. Het Openbaar Ministerie moet namelijk kunnen bewijzen welk lid van de groep het letsel heeft toegebracht of de schade heeft veroorzaakt. De PVV wil die bewijslast voorkomen door de gehele groep strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de ingetreden gevolgen. Dit is nodig, omdat mensen zich binnen de anonimiteit van een groep niet alleen onaantastbaar voelen, maar het dus in de praktijk ook na-genoeg blijken te zijn. Daar komt nog bij dat men zich binnen een groep sterker voelt dan wanneer alleen wordt opgetreden. Groepsleden hebben in het voorstel van de PVV dus de keuze als het uit de hand dreigt te lopen: ingrijpen of weggaan. Doet een lid dit niet, dan aanvaardt hij of zij het risico op het intreden van de gevolgen van de groepsgedraging en is hij/zij daarvoor volledig strafrechtelijk aansprakelijk. In eerdergenoemde brief heeft de minister bevestigd dat 60 tot 90% van de criminaliteit in groepsverband wordt gepleegd en dat dit percentage nog hoger is in het geval van jeugdcriminaliteit. Als de minister dit echt serieus wil aanpakken, dan moet hij het toch met mij eens zijn dat een hardere aanpak mogelijk gemaakt moet worden door groepsleden aansprakelijk te stellen voor de ingetreden gevolgen van het groeps-handelen en niet alleen voor openlijke geweldpleging. Graag een reactie.

Voorzitter,

Tot slot wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals aandacht te vragen voor de tuigdorpen zoals de PVV deze heeft voorgesteld. De PVV wil graag van de minister weten wat zijn oordeel hierover is. Dit vanwege hetgeen hij in het AO Veiligheid op 10 maart 2011 letterlijk heeft gezegd, namelijk: ”wij moeten die mensen van de straat halen. De samenleving moet van hen ontlast worden. Ik zeg het een beetje hard, maar ik meen het wel: wij kiezen wat dit betreft voor de samenleving. De veelplegers moeten enige tijd uit de samenleving worden genomen. Ze moeten een behandeling krijgen of bepaalde zorg, zodat ze, als ze in de maatschappij terugkeren, niet tot hetzelfde gedrag overgaan.”

Ook de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, de heer Bolhaar, heeft onlangs een pleidooi gehouden om jonge, onverbeterlijke criminelen zo nodig onder dwang of in een kliniek te behandelen. Als het aan de heer Bolhaar ligt, worden deze jongeren keihard aangepakt met langdurige celstraffen, maar ook met gedragsthera-pie en sociale trainingen, desnoods onder heel stevige dwang. De vicieuze cirkel in het criminele leven van deze jongeren dient doorbroken te worden. de maatschappij zal er uiteindelijk veiliger worden.

Mocht dat (nog) een brug te ver zijn, dan de vraag of de minister de zogenoemde ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders) ook voor jeugdige delinquenten wettelijk mogelijk te maken. Criminele jongeren kunnen zo voor twee jaar opgesloten worden waardoor ze dus daadwerkelijk van de straat zijn.

Dank u wel.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4735 gasten

donaties

doneer

Nederland
English