Nederland weer van ons

Voorzitter,

Tijdens het eerdere AO op 10 april 2012 over het schietincident in Alphen aan de Rijn is gevraagd naar een bericht van de NOS over een dossiermap uit 2005 van Tristan van der V. dat bij de politie zou zijn verdwenen. Volgens anonieme bronnen bevatte dit dossier informatie dat Tristan van der V. onder psychiatrische behandeling stond en dat dit bij de politie bekend was.

De minister geeft in zijn brief aan dat de Rijksrecherche onderzoek heeft gedaan naar de beweringen van de anonieme bronnen. Er is volgens hem niets gevonden waaruit blijkt dat de politie op de hoogte was van de psychiatrische problemen van Tristan van der V. Verder is ook niet gebleken dat de ouders van Tristan van der V. de politie op de hoogte hebben gesteld van de psychiatrische problemen van hun zoon. De PVV is hier blij mee. Wel vindt mijn fractie het belangrijk dat hiervan echt geen sprake is geweest en daarom vraag ik de minister of er naar aanleiding van zijn oproep dat eenieder die beschikt over nieuwe informatie zich meldt bij de Rijksrecherche nog meldingen zijn geweest? Alles wat kan bijdragen aan meer helderheid over dit ingrijpende incident is van groot belang.

Voorzitter,

De minister was van plan om de dynamische schietsport en de daarbij behorende wapens te verbieden. Gelukkig is dit nu van de baan. In plaats van een algeheel verbod van de dynamische schietsport zijn in overleg met de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie), de NPSA (Nationale Parcours Schutters Associatie) en de APS (Association for Practical Shooting) wel extra eisen gesteld aan de dynamische schietsport. Dit om personen die zich aangetrokken voelen tot de "combat" te weren. De extra eisen betreffen de toegang tot de schietsport voor nieuwe leden, screening van de beoefenaren, de wijze van beoefening en normen voor de verenigingen die dynamische schietsport aanbieden. De PVV is het hiermee eens.

Voorzitter,
Bij de aanvraag voor een wapenvergunning (ofwel een wapenverlof) zal voortaan gekeken worden naar risicofactoren m.b.t. de psychische gesteldheid van de aanvrager met het oog op potentieel wapenmisbruik. Er is echter nog geen valide instrument voor deze psychische screening. Onderzoek naar hoe het in het buitenland gebeurt, heeft niets opgeleverd dat voor Nederland bruikbaar is. Derhalve hebben de ministers van V&J en VWS met het Trimbos Instituut afgesproken dat het Trimbos Instituut nader zal adviseren over wat in Nederland gehanteerd kan worden. Het Trimbos Instituut zal de ontwikkeling van een dergelijk screeningsinstrument ter hand nemen. De PVV is het hier mee eens en wacht het resultaat af.

Tot het moment waarop dit instrument voorhanden en bruikbaar zal zijn, zal gebruik worden gemaakt van een vragenlijst. De aanvrager zal hierin o.a. gevraagd worden naar een eventuele opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Verder zal de aanvrager de vragenlijst persoonlijk bij de politie moeten inleveren, waarbij in een persoonlijk gesprek met de politie zal worden nagegaan of de vragenlijst naar behoren is ingevuld. Het niet naar waarheid beantwoorden van de vragenlijst impliceert onbetrouwbaarheid van de aanvrager met als gevolg weigering van de aanvraag.

De PVV heeft wel een aantal vragen met betrekking tot deze vragenlijst. Wie kunnen bijvoorbeeld opgegeven worden als referenten? Kunnen dat bijvoorbeeld ook familieleden zijn? Het moeten personen uit de omgeving zijn, maar deze personen moeten de aanvrager weer meer dan slechts oppervlakkig kennen. Hoe zal hiermee worden omgegaan? Mijn fractie lijkt het dat uitsluitend personen uit de schietomgeving als referenten kunnen worden opgegeven. Graag een reactie van de minister. Daarnaast zal worden gekeken naar het psychisch verleden van de aanvrager. De PVV vindt dit een vrij ruim begrip en vraagt dan ook wie de relevantie zal beoordelen indien de aanvrager een psychisch verleden blijkt te hebben. Klopt het dat de politie dit zal beoordelen en zo ja, lijkt dit de minister verstandig? De politie is daar immers niet voor opgeleid en dat leidt wellicht tot verschillende beslissingen. Graag een reactie van de minister.

Voorzitter,

Is een wapenvergunning verleend, dan wordt ook nog een opbouwstelsel wapentypes gehanteerd. Het komt er op neer dat beginnende schutters slechts met vuurwapens van een licht kaliber mogen schieten. Pas na een minimale periode van 3 jaar de schietsport beoefend te hebben, mag de schutter een verlof krijgen voor een zwaarder kaliber vuurwapen. De PVV is het hier ook mee eens. Personen die meteen met een zwaar kaliber vuurwapen 'stoer' willen doen, wordt de beoe-fening van de schietsport onmogelijk gemaakt.

Daarnaast zal de politie thuiscontroles uitvoeren om na te gaan of de wapenvergunninghouders zich aan de regels van de vergunning houden. De thuiscontroles vinden eenmaal per drie jaar onaangekondigd plaats. Bij vergunninghouders onder de 25 jaar zullen de thuiscontroles eenmaal per jaar onaangekondigd plaatsvinden. Dit is helemaal goed, maar gaat de minister ervoor zorgen dat deze controles dan ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden en nooit worden overgeslagen?

Een ander punt met betrekking tot de thuiscontroles en wel ten aanzien van het bin-netreden zonder toestemming van de bewoner. Is de minister het met de PVV eens dat het hier niet gaat om verdachten? Waarom dan wel binnentreden zonder toestemming? En waarom is er geen richtlijn door de minister gegeven zodat er geen sprake is van een voor meerdere uitleg vatbare bevoegdheid tot het binnetreden?

Voorzitter,

De PVV wil nog iets vragen met betrekking tot de leges en dat deze kostendekkend zouden moeten zijn. De minister heeft nog geen besluit genomen, maar ik kan nu al aangeven dat mijn fractie € 189,00 voor een verlof disproportioneel vindt. Nu bedraagt het € 10,00. Certificering van alle verenigingen: kwaliteit loopt nu, dus waarom ook nog leges? De verenigingen en KSNA doen al zo hun best.

Tenslotte voorzitter, beseft ook de PVV dat er geen 100%-garantie is dat een incident zoals in Alphen aan de Rijn met alle voorgestelde maatregelen voortaan is uitgesloten. Maar voor de PVV is het belangrijk dat er in ieder geval zoveel mogelijk is gedaan om de gaten in de huidige regeling te dichten en tegelijkertijd niet meteen de schietsport praktisch onmogelijk te maken voor de mensen die daar niets kwaadwillends mee in de zin hebben.

Dank u

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4865 gasten

donaties

doneer

Nederland
English