Nederland weer van ons

Voorzitter,

Het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche is in 2013 gestrand in de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel was een registratieplicht voor prostituees opgenomen en een zogenoemde vergewisplicht voor klanten. Een klant moest eerst nagaan of hij van doen had met een prostituee die is opgenomen in het landelijke registratieregister. Ten slotte bevatte het wetsvoorstel een vergunningplicht voor exploitanten van seksbedrijven (zijnde prostitutie- en escortbedrijven).

In een motie heeft de Eerste Kamer de minister opgeroepen de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten te schrappen. Het vergunningenstelsel kon wel op instemming rekenen. Het onderhavige wetsvoorstel is dus ter uitvoering van genoemde motie. Alleen de PVV en de CU hebben in de Eerste Kamer tegen de betreffende motie gestemd. De PVV-fractie in de Eerste Kamer was het wel eens met het schrappen van de vergewisplicht (het pakt het probleem niet aan en is niet handhaafbaar), maar vond niet dat op voorhand kon worden aangenomen dat de registratieplicht juridisch niet houdbaar zou zijn.

Voorzitter,

Ter uitvoering van de motie is de registratieplicht en de vergewisplicht uit het wetsvoorstel geschrapt. De verhoging van de minimumleeftijd van de prostituee van 18 naar 21 jaar is gebleven. Wat wel veranderd is, is dat de prostituee niet strafbaar is als zij zich in de prostitutie begeeft als zij nog geen 21 jaar is. De klant is wel straf-baar als hij seksuele handelingen verricht met een prostituee jonger dan 21 jaar. In het oorspronkelijke voorstel werd dit gewaarborgd door te regelen dat een prostituee zich pas kon registreren als de leeftijd van 21 jaar was bereikt. Nu deze registratieplicht als gevolg van de motie is geschrapt, is de controleplicht op de leeftijd van de prostituee bij de klant gelegd.

De PVV was en blijft het eens met de vergunningplicht voor het exploiteren van een seksbedrijf. Er ontstaat hierdoor een helder onderscheid: is er geen vergunning, dan is de exploitatie van het seksbedrijf illegaal. De PVV is het natuurlijk ook eens met de verhoging van de prostitutieleeftijd naar 21 jaar, dat heeft collega Agema zelf voorgesteld (inmiddels 8 jaar geleden!). Dat de klant strafbaar is indien hij seksuele diensten afneemt van een prostituee jonger dan 21 jaar is dan ook een logisch uitvloeisel daarvan, want het doel van de leeftijdsgrens is bescherming van de prostituee. Alleen dan moet de klant wel kunnen controleren of de prostituee 21 jaar of ouder is.

Voorzitter,

Volgens het wetsvoorstel kan een klant er in beginsel mee volstaan zich ervan te vergewissen dat de beoogde handelingen in de context van een vergund bedrijf plaatsvinden. Artikel 16 van de komende Wrp stelt klanten daartoe in staat. Indien de klant zich ervan vergewist of hij gebruik maakt van de diensten in het kader van een vergund bedrijf, mag hij er vanuit gaan dat hij, juist omdat hij in die vergunde sector diensten afneemt, in beginsel niet vervolgd zal worden. Daarbij is het zo dat indien de klant aantoonbaar is misleid (vals ID bijvoorbeeld), dit een rol speelt bij de vervolgingsbeslissing en, in geval van vervolging, in welke mate het strafbare feit de klant dan wordt aangerekend. Als de prostituee dus jonger dan 21 is, maar wel in de vergunde sector werkzaam is, dan is de klant alsnog strafrechtelijk aansprakelijk.

Toch kan mijn fractie zich hierin vinden. Leeftijd is een objectief criterium (in tegenstelling tot de “vage signalen” van slachtofferschap bij het initiatiefwetsvoorstel van SP, CU en PvdA). De leeftijdseis voor de prostituee is een pluspunt en ook zal de prostituee niet zelf strafbaar zijn, maar klanten en exploitanten wel. Wat de PVV betreft ligt bij hen ook de verantwoordelijkheid om na te gaan of de prostituee minimaal 21 jaar is.

Tot slot nog wel het volgende: de PVV heeft gevraagd hoe gemeentelijke toezicht-houders kunnen vermoeden dat een prostituee de vereiste leeftijd nog niet heeft bereikt. In de nota naar aanleiding van het verslag heeft de minister geantwoord dat nu het voorstel is aangepast en de strafbaarheid van prostituees is vervallen, de beantwoording van deze vraag niet meer relevant is. Hier is mijn fractie het niet mee eens. Ten eerste was het hele idee dat meisjes tot 21 jaar uit de prostitutie kunnen worden gehaald. Ten tweede is een klant strafbaar als hij gebruik maakt van de diensten van een prostituee jonger dan 21 jaar. Dan moet het toezicht wel goed zijn en moet een toezichthouder alert zijn op de leeftijd van een prostituee. Bij deze krijgt mijn fractie graag alsnog een antwoord op deze vraag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2695 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties