Nederland weer van ons

Op 3 november 2015 is een petitie aangeboden met als doel een aparte, juridische status voor vermisten. De petitie is aangeboden door een ervaringsdeskundige en een groot aantal belanghebbenden waarbij aandacht is gevraagd voor situaties waarin achterblijvers verkeren als iemand in hun directe kring wordt vermist. Ze hebben niet alleen de zorgen omtrent het terugvinden van hun dierbare, maar worden ook met allerlei, met name financiële, problemen geconfronteerd. Dit speelt vooral als de vermiste de kostwinner is binnen het gezin. Het inkomen valt weg, maar de vaste lasten blijven onveranderd doorlopen. Een aantal voorbeelden:
• na 3 maanden vermissing wordt de vermiste vaak ontslagen, dus (een groot deel van de) inkomsten vallen weg;
• de hypotheek kan niet meer betaald worden, maar de woning kan niet worden ver-kocht, omdat daarvoor de medewerking van de vermiste nodig is;
• verzekeringen worden niet meer betaald, etc.

Tijdens een rondetafelgesprek op 29 juni jongstleden is voor mijn fractie de noodzaak tot een dergelijke juridische status voor vermisten nogmaals benadrukt. De minister is om een reactie gevraagd op de petitie en die reactie luidt dat er twee acties worden ondernomen:
1. de totstandkoming van protocollen bij instanties in goed overleg met Slachtofferhulp Nederland en
2. de invoering van de mogelijkheid voor achterblijvers om uit het centraal register vermiste personen een verklaring te krijgen dat de door hen als vermist opgegeven persoon in het register is opgenomen. Voor de afgifte van een verklaring aan ach-terblijvers uit het centraal register vermiste personen is een wijziging in de ICT-portfolio van de Nationale Politie nodig. Het doorvoeren van deze wijziging neemt enige tijd in beslag: de verklaring zal per 1 december 2016 beschikbaar zijn.

Een teleurstellend reactie die voorbij gaat aan de kern van het probleem. Er moet een offi-ciële status voor vermiste personen komen, want de protocollen zijn niet voldoende om de instanties tot medewerking te dwingen. Achterblijvers blijven zo nog steeds afhankelijk van de bereidwilligheid tot medewerking. En die situatie moet gewoon worden voorkomen. Een juridische status zorgt daarvoor, want dan kan er ten minste medewerking worden afge-dwongen. En een verklaring uit het centraal register vermiste personen is daartoe ook on-voldoende. Nog daargelaten dat het niet handig is om te wachten op het op orde zijn van de ICT bij de politie.

Er is dus een wetswijziging nodig. Ik denk zelf dat er een nieuw artikel in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek moet komen (personen- en familierecht). Het zal zeker niet eenvoudig zijn. Hoe sympathiek en noodzakelijk de officiële status ook is, er moet worden voorkomen dat er misbruik van kan worden gemaakt door mensen die in financiële problemen zitten en dit als een ‘oplossing’ zien om schulden kwijt te raken en anoniem ergens anders een nieuw leven te beginnen. Maar de minister schrijft zelf al in zijn brief dat de voorzitter van het College van P-G heeft aangegeven dat naar zijn mening aangesloten kan worden bij de bestaande aanpak van identiteitsfraude.

Mijn doel vandaag is dan ook om de minister tot een andere actie aan te zetten, namelijk het starten van een onderzoek naar de (juridische) knelpunten (zowel op civiel, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk vlak) en mogelijke problemen bij een officiële status. Dit als voorbode van een nieuwe, wettelijke regeling. Dit kan onderdeel uitmaken van het WODC-onderzoek dat de minister heeft aangekondigd. Dat onderzoek is nu namelijk ontoereikend, want het gaat alleen over de vraag hoe het in andere landen is geregeld. Ik wil dat het hier (ook) wordt geregeld. Ik ga er van uit dat de minister zelf ook overtuigend is van de noodzaak van deze status voor vermisten. Mocht ik de minister niet kunnen overtuigen, dan ben ik van plan om zelf, met hulp van de indieners van de petitie, een initiatiefwetsvoorstel te maken. Maar ik wacht natuurlijk eerst met belangstelling het antwoord van de minister af.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2805 gasten

donaties

doneer

Nederland
English