Nederland weer van ons

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wil ik beginnen met twee punten die niet op de agenda van dit algemeen overleg staan. Ten eerste de brandbrief die de Kamer heeft ontvangen van advocaat Diekstra namens een aantal nabestaande. Wat mijn fractie betreft moeten nabestaanden bij twijfel over de doodsoorzaak van een geliefde een exemplaar van het dossier kunnen krijgen zodat ze het voor een second opinion kunnen aanbieden aan externe deskundigen. Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie, alsook de VVD en de SP, de minister gevraagd in overleg te gaan met het Openbaar Ministerie (OM) en met oplossingen te komen. Mijn vraag aan de minister is dan ook of dit overleg al heeft plaatsgevonden. Zo ja, zijn er al concrete oplossingen? Graag een reactie.

Tweede punt is het nieuwe plan van ov-bedrijven om agressie uit het ov te bannen met lik-op-stukbeleid, hogere straffen en meer beveiligers. Een groot deel van het ov-personeel is pessimistisch over deze nieuwe aanpak met als belangrijkste reden dat de voorgestelde strengere straffen er toch niet komen. Een citaat: ”ik ben door een passagier bespuugd en hij is gewoon vrijgesproken.” Welke actie gaat de minister ondernemen om ervoor te zorgen dat die hogere straffen er daadwerkelijk komen en ook worden opgelegd? Minimumstraffen?

Dat is een bruggetje naar de brief over illegaal vuurwapenbezit. Mijn fractie vindt de onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal 9 maanden voor het bezit van een vuurwapen (afhankelijk van het soort vuurwapen) erg laag. In het Verenigd Koninkrijk geldt hiervoor een minimumstraf van 5 jaar. Aangezien de minister altijd graag naar het buitenland kijkt, graag een oordeel op dit punt.

Dan kom ik bij een punt dat wel op de agenda staat, namelijk de voortgang versterking prestaties strafrechtketen juni 2016. De minister geeft aan dat de afgelopen jaren onder de vlag van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen tal van verbetertrajecten zijn ingezet. De minister vergeet alleen wel een belangrijk kritiekpunt van de Algemene Rekenkamer, namelijk het volgende: “De ketenorganisaties hebben besloten ook prestatie-indicatoren te zullen ontwikkelen. Hiermee wordt de (ontwikkeling van de) kwaliteit van de prestaties inzichtelijker. Op het onderdeel van de doorstroom wordt een ketendoelstelling geformuleerd.” In gewoon Nederlands: onderdelen waar de minister op kan worden afgerekend. Hoewel de houdbaarheids-datum van deze minister al verstreken is, wil de PVV wel concrete en afrekenbare prestatie-indicatoren. Graag een reactie.

Dan de tussentijdse evaluatie van de ZSM-werkwijze en verhoorbijstand. De onder-zoekers stellen vast dat de professionals die de ZSM-werkwijze dagelijks vormgeven in hoge mate positief zijn over de werkwijze. Gebleken is echter ook dat ketensa-menwerking soms gehinderd wordt. De manier waarop financiering en verantwoording van de ketenpartners is vormgegeven is nog niet geënt op de intensiteit van de samenwerking die zich bij de ZSM-werkwijze heeft ontwikkeld. Het Landelijk Keten-beraad zal worden gevraagd na te gaan hoe belangrijkste belemmeringen voor die samenwerking kunnen worden weggenomen. Zijn hier al nuttige voorstellen uitgeko-men? De ZSM-werkwijze is namelijk bedoeld voor een snelle reactie op veelvoorko-mende criminaliteit. De PVV is hier altijd groot voorstander van geweest. Belemme-ringen in de samenwerking moeten dan ook snel worden opgelost. Graag een reactie.

Om de continue en tijdige beschikbaarheid van advocaten ten behoeve van consultatie- en verhoorbijstand te kunnen garanderen, is noodzakelijk dat een beroep kan worden gedaan op een vaste groep van advocaten die flexibel inzetbaar is. Om ervoor te zorgen dat verdachten snel en adequaat van rechtsbijstand kunnen worden voorzien en de voortgang van het werkproces van de politie niet in het gedrang komt, moet er een landelijk dekkende en beveiligde voorziening voor videocommunicatie tussen advocaten op de centrale ZSM-locaties en de locaties waar verdachten worden opgehouden, komen. In het najaar van 2016 zal een implementatieplan worden opgeleverd. Ook hier is de PVV het mee eens. Is dit implementatieplan inmiddels gereed?

Er heeft ook een evaluatie van het supersnelrecht plaatsgevonden. Een bredere toe-passing dan tot nu toe het geval is mogelijk. Het College van procureurs-generaal en de Raad voor de rechtspraak zal worden gevraagd om in samenspraak de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Snelrecht en supersnelrecht zijn onderdeel van het lik-op-stukbeleid van politie en justitie. De PVV is hier groot voorstander van en is het dan ook eens met de conclusie van de minister dat het een meerwaarde heeft. Wel een vraag: wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek door het College van procureurs-generaal en de Raad voor de Rechtspraak?

Tot slot nog een opmerking over de Fraudemonitor 2015 met daar in de in dat jaar strafrechtelijk afgedane fraudezaken en de soort straffen die zijn opgelegd. Helaas staat de omvang van de betreffende straf er niet in. Is de minister bereid te regelen dat dit de volgende jaren wel wordt vermeld? Graag een reactie.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2430 gasten

donaties

doneer

Nederland
English