Nederland weer van ons

Dit algemeen overleg is geagendeerd vanwege berichten in de media met als kern dat er volgens bronnen zwaar wordt gesneden in de douane in de Rotterdamse haven terwijl Nederland overspoeld wordt door cocaïne. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten en uit gesprekken met verontruste douaniers. De intensiteit van controles wordt teruggedraaid. De eenheid Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht (OSODT) jaagt met honden en duikers op contrabande in en rond de haven. Van de 150 manschappen die deze gewapende tak van de controle- en opsporingsdienst telt, wordt bijna de helft opgedoekt. De onrust binnen de dienst is groot nu drugscriminelen nog meer ruimte dreigen te krijgen. Aldus de berichten.

Volgens de staatssecretaris blijft de douane in Rotterdam blijft toch op sterkte. Dat zei de staatssecretaris echter wel in tweede instantie, waar hij in een eerder Vragenuur liet weten dat er “slimmer zou worden gewerkt.” De staatssecretaris zei letterlijk: “Er is ook sprake van een verschuiving van het rijdend surveillancetoezicht, waar het hier om gaat, naar 24 uur per dag cameratoezicht.” En: “We kijken liever met een heleboel camera's 24 uur per dag op de kade om te zien wat er gebeurt, waarbij we zo nu en dan surveillance-gewijs langsrijden. Er wordt minder gewerkt met duikers, honden en boten.” Weliswaar geen halvering van het douane-personeel, maar naar “het getal wordt nog gekeken.”

In de brief van 2 november 2016 wordt gelukkig bevestigd dat de douane op sterkte blijft en dat er ook geen sprake is van vermindering van het douanetoezicht op de smokkel van verdovende middelen. Maar dat is mijn fractie te gemakkelijk. De media citeerde uit betrouwbare bronnen en wij hebben als kamerleden ook regelmatig in-formatie ontvangen die de als geruststellend bedoelde woorden in een ander daglicht plaatsen. Een toezegging is te gemakkelijk. Mijn fractie wil concrete actie zien. Dat verdient het zogenaamde OSODT-team (Onbekende Sub- en Objecten Douane Toe-zicht), het douanepersoneel en het HARC-team (Hit and Run Containerteam *).

Want, wat betekent “de douane blijft op sterkte”? In de brief staat dat vervanging in beginsel voor de komende periode één op één plaatsvindt. Bij de woordkeuze “in beginsel” word ik in de regel nerveus. En wat wordt bedoeld met “de komende perio-de”? De bestrijding van smokkel van verdovende middelen blijft een prioriteit, schrijft de staatssecretaris, maar zonder voldoende mankracht is dat natuurlijk een illusie. Of iets een prioriteit blijft, impliceert niet automatisch dat de sterkte van het toezicht hetzelfde blijft. En er is gevraagd om meer mankracht. Wat mijn fractie betreft gaat er dan ook niet één persoon minder werken bij deze onmisbare eenheden. Eerder mensen erbij dan er af, ook als er “slimmer” wordt gewerkt. Kortom, kunnen de staatssecretaris en de minister hier klip en klaar aangeven dat er geen wijziging komt in het totale aantal in mankracht (zonder vrouwen hier te willen beledigen)? En graag uitleg over hoe lang de periode is die in de brief wordt genoemd.

Zoals gezegd, volgens de staatssecretaris zal er “slimmer worden gewerkt.” De douane zet in op o.a. het gebruik van big data, cameratoezicht, gerichte controleopdrachten en geavanceerde scans. Vraag aan de staatssecretaris: is daar meer geld voor nodig dan er nu beschikbaar is? En zo ja, wat gaat hij daar aan doen?

In de brief wordt verder aangegeven dat het initiatief is genomen om de samenwerking met de betrokken publieke en private partijen een impuls te geven. Onderdeel daarvan is het maken van heldere afspraken tussen de Douane en de opsporingsdiensten over wie wat doet in de haven van Rotterdam. Daarnaast liggen er kansen voor versterking op het terrein van informatie-uitwisseling. De mogelijkheden daartoe worden nader verkend. Is daar al een begin mee gemaakt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de stand van zaken?

Slimmer” werken alleen is naar de mening van mijn fractie niet voldoende. De re-chercheurs van de Landelijke Eenheid en mensen van het Hit And Run Cargoteam (HARC) in Rotterdam geven aan dat ze stelselmatig worden tegengewerkt door mensen op een hoger niveau of mensen op sleutelposities bij andere partijen. Ze leveren panklare informatie aan over grootschalige smokkel, waar dan vervolgens niets mee gebeurt. In de brief van 2 november staat: “Daarbij blijft de fysieke controle altijd onderdeel van de mix van handhavingsinstrumenten maar wel gerichter en meer informatie-gestuurd.” Maar betrokkenen hebben nu juist aangegeven dat de informatie wordt doorgegeven, maar dat er niets mee gebeurt. Dus graag een reactie op dit punt: waarom gebeurt er niets met betrouwbare informatie en wat gaan de bewindspersonen hier aan doen? Graag een reactie.

De bevoegdheden van de douaniers worden uitgebreid: in bepaalde situaties wordt toegestaan om harder te rijden dan de maximumsnelheid en om gebruik te maken van zwaailicht en sirene. Verder wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om voor bepaalde situaties de beperking op te heffen dat douaniers bij accijnscontroles geen wapen mogen dragen. Ontheffingen worden aangevraagd waardoor het voor nader aan te wijzen douaniers in bepaalde situaties wordt toegestaan om harder te rijden dan de maximumsnelheid en om gebruik te maken van zwaailicht en sirene. Vraag: welke situaties en hoe gaat dat in zijn werk? Is er sprake van standaard-autorisatie of moet per geval toestemming worden gevraagd?
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om voor bepaalde situaties de beperking op te heffen dat douaniers bij accijnscontroles geen wapen mogen dra-gen. Kan hier al de stand van zaken worden gegeven of een termijn waarbinnen de resultaten van het onderzoek verwacht kunnen worden?

Tot slot 2 korte vragen. Ten eerste: de lokale driehoek in Rotterdam (politie, OM en de gemeente) heeft een werkgroep opgericht die een aantal onderwerpen ter hand neemt. Er komen enkele honderden camera’s, betaald door het Havenbedrijf, die de smokkel van drugs en de insluipers die de drugs uit de containers halen, moeten bestrijden. Er wordt gekeken of de camera’s kunnen worden gekoppeld aan de meldkamer van de politie. In een ander bericht lees ik dat de douane die camerabeelden gaat uitlezen. Is die combinatie mogelijk of is dit met elkaar in strijd?
Ten tweede: het voornemen is geuit om het pasjessysteem van de havenmedewerkers te veranderen. Om te voorkomen dat onbevoegden de pasjes kunnen gebruiken, worden ze zo ingesteld dat ze alleen werken binnen de roostertijden. Is er al zicht op een termijn waarbinnen dit kan worden ingevoerd?

Helemaal tot slot, een andere grote zorg is dat containers die verder gaan met de binnenvaart niet worden gecontroleerd op nucleaire inhoud. Containers die worden overgeladen op vrachtwagens wel: die gaan door een detectiepoort. Ongeveer 40% van de in de haven aangekomen containers gaat verder via de binnenvaart en dus ongecontroleerd op nucleaire inhoud. Wat gaat de minister hier aan doen?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3115 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties