Nederland weer van ons

Naar aanleiding van het schietincident aan Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het stelsel ter beheersing van het legale wapenbezit onderzocht en een aantal aanbevelingen gedaan. Daarover gaat het wetsvoorstel waar we vandaag over spreken. De regering wil met dit wetsvoorstel bereiken dat legale wapens alleen in handen komen en zijn van diegenen die kunnen omgaan met de verregaande verantwoordelijkheid die wapenbezit, en dan met name van vuurwapens, met zich meebrengt. Naar aanleiding hiervan wordt onder meer een verzwaarde screening voor wapenbezitters voorgesteld.

De verzwaring bestaat uit een aantal elementen. Ten eerste een omkering van de bewijslast. Het accent verschuift van de verlofverlener naar de aanvrager. Iemand die een wapenvergunning (bevoegdheidsdocument) wil krijgen, moet voortaan actief aantonen dat hem het bezit van een vuurwapen kan worden toevertrouwd. Ten tweede geldt dat degene die een wapenvergunning wil, de aanvraag in persoon moet doen. Daarnaast moet hij/zij meewerken aan een onderzoek naar de psychische gesteldheid. Het betreft een digitale vragenlijst (de e-screener) die onder toezicht op het politiebureau moet worden ingevuld. Ik kom hier zo op terug. Werkt de aanvrager niet mee, dan wordt er geen wapenvergunning verstrekt. Ten derde moet de aanvrager verplicht zelf aanwezig zijn bij de controle op de naleving van de voorschriften en moet de aanvrager het bevoegdheidsdocument persoonlijk afhalen. Er zijn in totaal dus drie contactmomenten bij de aanvraag van een wapenvergunning.

Terugkomend op de e-screener: de digitale vragenlijst naar de psychologische ge-steldheid van de aanvrager. Het betreft een aantal vragen waarvan iedereen weet dat het antwoord “ja” vrijwel zeker leidt tot afwijzing van de aanvraag. Daarbij hebben zowel de politie als de KNSA aangegeven dat de e-screener verkeerde verwachtingen wekt (uitslag is positief of negatief) en zelfs geen meerwaarde zal hebben voor de veiligheid. En dat is nu net waarvoor dat instrument is bedoeld. De reactie van de staatssecretaris op de kritiek van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) op dit punt heeft geleid tot een tegenreactie van de KNSA waarbij zij haar standpunt handhaaft. Een citaat uit de brief van de KNSA van 22 maart jongstleden: “een beoordeling door een niet-gevalideerd instrument heeft ongewenste consequenties voor de sportschutters, velen zullen onterecht worden aangemerkt als een risico vanuit psychische gesteldheid.”

Als de e-screener niet het beoogde doel bereikt, zadelen we de politie op met extra werkzaamheden en de maatschappij met een schijnveiligheid. Geen van beide kan op steun van mijn fractie rekenen. En mijn fractie heeft het altijd gezegd: de politie moet de bestaande regelgeving handhaven en dat is in het verleden niet (voldoende) gebeurd. Huisbezoeken aan wapenvergunninghouders hadden geen prioriteit. En in de zaak Alphen aan de Rijn is ten onrechte een wapenvergunning aan de dader verleend. Hij kreeg een wapenverlof na een zelfmoordpoging, een opname in een psychiatrisch ziekenhuis en ondanks protest van zijn ouders. Als bestaande documentatie niet wordt geraadpleegd, is dat verwijtbaar, maar niet te verhelpen door verdergaande regelgeving. En nu zijn het de sportschutters die een in de ogen van misschien velen een aparte hobby hebben, maar zich aan de bestaande regels houden, die wederom geconfronteerd worden met verdergaande regelgeving. In een eerder Algemeen Overleg heb ik letterlijk gezegd: “Voor de PVV is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt gedaan de gaten in de bestaande regelgeving te dichten en tegelijk niet meteen de schietsport praktisch onmogelijk te maken voor mensen die daar niets kwaadwillends mee in de zin hebben.”
Mijn fractie is het dan ook vooralsnog niet eens met de zogenoemde “omkering van de bewijslast.” De grens moet maar eens getrokken worden: veiligheid boven alles, maar met schijnveiligheid is niemand gediend.

Mijn fractie is het wel eens met het andere onderdeel van het wetsvoorstel: een per-manente controle van wapenbezitters op grond van opnames onder de BOPZ (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). We zullen het nooit zeker weten, maar dit had de situatie in Alphen aan de Rijn misschien wel kunnen voorkomen. Deze permanente controle is erg belangrijk aangezien iemand in geval van opname een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. De korpschef zal via de officier van justitie op de hoogte worden gesteld van maatregelen op grond van de BOPZ. Dit gebeurt middels een koppeling van het BOPZ-OMNIS systeem van het OM aan het politiesysteem VERONA. Op basis van een hit-no-hit-systeem zal geautomatiseerd worden gecontroleerd of een persoon in beide systemen staat. Bij een hit wordt het in VERONA geregistreerd en zichtbaar voor de politie. Er wordt enkel gemeld dat de betreffende persoon voorkomt in het BOPZ-OMNIS register. Mijn fractie wil graag van de staatssecretaris weten of de koppeling tussen BOPZ-OMNIS en VERONA al gerealiseerd is? Zo ja werkt het naar behoren? Zo nee, binnen welke termijn is deze koppeling gereed?

Afrondend voorzitter,

De PVV heeft in een eerder algemeen overleg al aangegeven het eens te zijn met maatregelen om een vreselijk incident zoals in Alphen aan de Rijn te voorkomen. Maar ik heb ook steeds vraagtekens gezet bij het handhaven van de regelgeving, want ik heb vanuit meerdere bronnen vernomen dat dit nog steeds geen prioriteit heeft. En daar moet per direct een einde aan gemaakt worden.

Tot slot wil ik terugkomen op een punt dat ik eerder in een Algemeen Overleg (op 6 december 2012) heb aangestipt, namelijk het binnentreden van de woning van de wapenvergunninghouder als de toegang tot de woning wordt geweigerd. Voormalig minister Opstelten heeft destijds aangegeven mijn voorstel in overweging te nemen om het verlof in te trekken als bij een tweede onaangekondigde controle toegang weer wordt geweigerd. Wat is daarmee gebeurd? Ik lees hierover namelijk helemaal niets terug in dit wetsvoorstel. Graag een reactie.

Concluderend merk ik op dat ik afhankelijk van de antwoorden van de staatssecretaris mijn fractie zal adviseren of ingestemd kan worden met het wetsvoorstel.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6690 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties