Nederland weer van ons

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een instituut om trots op te zijn. Ik heb er meerdere werkbezoeken aan gebracht en ben iedere keer veer onder de indruk van wat allemaal mogelijk is in het kader van het oplossen van misdrijven. We moeten zuinig zijn op een dergelijk instituut. Toch vandaag een debat en dat debat komt niets te vroeg, want onlangs ontving de Kamer het onderzoek naar de management- en organisatiecultuur bij het NFI. Dit onderzoek werd ingesteld nadat in 2015 spannin-gen waren ontstaan tussen de algemeen directeur en de ondernemingsraad (OR), mede door grote bezuinigingen. Er ontstonden vertragingen bij strafzaken, doordat onderzoeksresultaten van het NFI te laat kwamen. Medewerkers van het NFI uitten destijds hun zorgen over de toekomst van hun organisatie.

Die zorgen blijken terecht. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het beeld van de management- en organisatiecultuur ernstig is. Kern is dat sprake is van een structu-reel cultuurprobleem. Een paar van de geconstateerde knelpunten: een te hiërarchi-sche leiding, disfunctionele omgangsvormen (zowel horizontaal als verticaal) en te-veel sturing op productie. De samenwerking binnen de organisatie en met belangrijke partners van het NFI, zoals de politie en het Openbaar Ministerie (OM), is niet goed.

Het valt namelijk ook op dat de onderzoekers aangeven dat veel van de genoemde knelpunten een structureel karakter hebben en reeds zijn beschreven in eerdere on-derzoeken die teruggaan tot 1995! Dan is de geconstateerde grote motivatie bij de medewerkers van het NFI te waarderen en ook erg belangrijk, maar niet genoeg. Er zijn dan ook duidelijke, concrete maatregelen nodig die ook werken. De minister schrijft dat ook in zijn brief waar hij spreekt over maatregelen op de korte, de middel-lange en de lange termijn. In de brief van 24 mei jongstleden schrijft de minister dat hij bij de verantwoording over de begroting voortaan ook over de voortgang binnen het veranderprogramma bij het NFI zal informeren, maar dat is wat de PVV betreft te weinig. Zeker nu de onderzoekers aangeven dat het grootste risico is dat de veran-dering te langzaam op gang komt, stagneert of tot stilstand komt. Graag een reactie.

De PVV is altijd tegen de bezuinigingen op het NFI geweest. De problemen binnen het NFI waren er al, maar de bezuinigingen hebben de boel wel op scherp gezet. Het OM, de Nationale Politie en het NFI hebben vaak het signaal afgegeven dat het op-lossen van misdrijven in gevaar komt. Het NFI loopt internationaal gezien voorop en zij vervult een maatschappelijk belangrijke rol (denk aan MH17). Als het NFI die posi-tie wil behouden, moet er snel wat gebeuren. De minister heeft aangegeven dat er z.s.m. een interimmanager zal worden benoemd. Deze krijgt de opdracht om de aan-bevelingen uit te voeren.

Bij het NFI werken specialisten. Dit brengt met zich mee dat zeggenschap en beslui-ten van anderen niet altijd worden geaccepteerd. Er is sprake van een b—źtacultuur, met een focus op absolute waarheidsvinding en details. Dit is van groot belang, maar daarnaast moet er ook voldaan worden aan een bepaalde productie. Duidelijk is dat zowel sturing op verbinding als op bedrijfsvoering noodzakelijk is. Hoe gaat de minis-ter hier invulling aan geven? Ziet hij bijvoorbeeld iets in een technisch en een alge-meen directeur? Graag een reactie.

Tot slot een concrete vraag n.a.v. de actualiteit. Het OM wil bij ongeveer 15.000 mannen dna-monsters afnemen in een ultieme poging om de moord op Nicky Ver-stappen op te lossen. De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor het grote onderzoek dat naar verwachting in het najaar van dit jaar zal starten. Al het dna-materiaal dat wordt afgenomen moet vergeleken worden met de gevonden spo-ren op de kleding van het slachtoffer. Dit wordt het grootste dna-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland. Kan de minister garanderen dat hier voldoende geld en capaciteit voor is bij het NFI?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6510 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties