Nederland weer van ons

Voorzitter,

De Nationale Politie staat als een huis, aldus oud-minister Opstelten, alleen de plinten hoeven te worden afgelakt, aldus oud-korpschef Bouman en de hypotheek van Rutte II op het in aanbouw zijnde huis van maar liefst € 500 miljoen is afgelost door het “extra geld.” Voorzitter, alle drie onjuiste stellingen.

De vorige minister schreef aan de Kamer: “ik onderken dat de politie voor grote uit-dagingen staat: voldoende capaciteit en middelen zijn cruciaal voor een effectief poli-tieoptreden.” Dat ben ik met hem eens. Niet voor niets besteedt de PVV € 1 miljard aan de politie. Helaas is onze motie drie weken geleden verworpen.

De regering komt met € 267 miljoen, dat is een begin, maar te weinig. De taakstelling van € 500 miljoen van Rutte II is daarmee niet teruggedraaid. En aan die € 267 miljoen zitten voorwaarden:
1. dat bedrag komt er in 2021;
2. staat vooralsnog op de balans bij het ministerie van Financiën en
3. is gekoppeld aan de zogenoemde flexibiliseringsagenda.

In het regeerakkoord staat namelijk letterlijk: “Voor uitbreiding van de capaciteit zijn extra middelen beschikbaar, onder de voorwaarde dat de flexibiliseringsagenda wordt doorgezet en dat knellende kaders, waaronder sectorspecifieke beperkingen ten opzichte van de Arbeidstijdenwet, worden weggenomen.”
Hoe kan je investeren als je niet weet of het daarvoor vereist geld wel jouw kant op komt? Kan de minister de zekerheid geven dat het geld niet bij het ministerie van Fi-nanciën blijft hangen? En wordt de werkvloer op deze wijze gedwongen om niet al te veel eisen te stellen bij de komende cao-onderhandelingen, omdat er anders geen agenten bijkomen? Graag een reactie van de minister, want in de tweede nota van wijziging staat het met zoveel woorden nog steeds.

En één van de onderdelen van die flexibiliseringsagenda is de operationele sterkte. Maar de operationele sterkte is opgelegd door de politiek. Minister Opstelten noemde het altijd de “sterkteafspraak met Kamer”, dus daar moeten we zelf wat aan doen. In het regeerakkoord staat: “De operationele sterkte wordt geflexibiliseerd.” Punt. Wat betekent dit? Wordt de opgelegde 49.802 fte losgelaten? Worden de aspiranten niet meer voor 100% meegeteld in deze berekening? Ook hierop graag een reactie.

De politie moet kunnen meegaan met de tijd en de maatschappelijke ontwikkelingen. Doel is een slimme, flexibele en adaptieve organisatie. Uit het rapport van de Com-missie Kuijken blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. De minister komt nog met een beleidsreactie. Desondanks wil ik vandaag één punt expliciet noemen: het zijn de politiemensen die ervoor hebben gezorgd dat ‘tijdens de verbouwing de winkel open kon blijven’. Dat de waardering van de burger voor de politie niet is verminderd is voor belangrijk deel aan hen te danken. Maar die waardering blijft werk in uitvoering. En dat is wat mij betreft ook een bruggetje naar twee onderwerpen:
1. de criminaliteitscijfers en
2. het gezag.

De criminaliteitscijfers dalen, maar dat is geen goed nieuws. Het gaat namelijk om de geregistreerde criminaliteit, de aangiftebereidheid bij burgers en het ophelderings-percentage. Het ophelderingspercentage van de geregistreerde misdrijven is de af-gelopen 6 jaar gedaald van gemiddeld 27,6% in 2010 naar gemiddeld 22,7% in 2016 (CBS 26 juni 2017). Ik ben hierover al jaren in discussie met opeenvolgende ministers en ik ga daar mee door, zeker nu we een nieuwe minister hebben. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

De politiecijfers zijn afhankelijk van aangiftes, maar de aangiftebereidheid blijft on-verminderd laag: gemiddeld slechts 19%. Om inzicht te krijgen in het zogenoemde ‘dark number’ wordt gebruik gemaakt van de Veiligheidsmonitor. Maar ook dat is niet voldoende, want veel misdrijven worden daar niet in meegenomen, waaronder cy-bercrime. En gisteren kwam er een tweet van Politie Nederland voorbij met de tekst: “50% van de klassieke criminaliteit heeft tegenwoordig een digitale component.”

Door de digitale ontwikkelingen is het vraagstuk van het ‘dark number’ en van het vaststellen van de omvang van de criminaliteit in Nederland verder vergroot. Dit is een belangrijke kanttekening bij de duiding van de cijfers, zo staat in het rapport Criminaliteit & Rechtshandhaving 2016 (pag. 9). En uit het rapport “Slachtoffer geweest?” van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat respondenten delicten die zijn geregistreerd bij de politie vaak niet opgeven in de enquête.
Allemaal redenen voor een onderzoek naar een nieuw of aanvullend meetinstrument. Mijn motie heeft het vorig jaar niet gehaald, omdat de toenmalige coalitiepartijen tegen stemden. Van de huidige coalitiepartijen heeft alleen de VVD tegen gestemd, CDA, D66 en de CU waren voor. Ik ben dan ook van plan om die motie opnieuw in te dienen, maar ik wacht natuurlijk eerst het antwoord van de minister af.

Dan het gezag. Niet alleen die dalende cijfers zijn een aantasting van het vertrouwen van de burgers in de politie, maar ook het gebrek aan gezag wat we de laatste tijd hebben kunnen zien. De politie moet niet aanschuiven bij iftarmaaltijden en moskeeën niet beschouwen als “contacten” bij de handhaving van de openbare orde. Of pleiten voor een algeheel verbod op knalvuurwerk, maar niet optreden toen ‘gevierd’ werd dat Marokko naar het WK voetbal gaat. Toen zagen we een agent die het wel best vond. Op de vraag van de verslaggever “het vuurwerk gaat wel in de richting van de politie hè?”, werd geantwoord: “tuurlijk, zo blij zijn de mensen”. En werd bevestigd dat er “bewust geen mensen zijn aangehouden”, terwijl een blind paard kon zien dat dit geen feestvieren meer was. Het gezag behoud je alleen door ondubbelzinnig en keihard optreden waar dat nodig is: gebruik de straatverboden op grond van de aangepaste Voetbalwet, gebruik de camerabeelden, de wapenstok, de politiehonden en verruim de groepsaansprakelijkheid. Hoe denkt de minister daarover?

De situatie dat verdachten elkaar de schuld in de schoenen schuiven en het Openbaar Ministerie met een bewijsprobleem opzadelen, behoort dan tot het verleden. Dit initiatiefwetsvoorstel heb ik al ingediend, de antwoorden op de ingediende vragen zijn klaar, dus als de minister er ook iets in ziet, mag hij het van me hebben als wel-komstcadeau. Ik hoor het graag.

Dan het onderwerp ondermijning: de € 100 miljoen die in het regeerakkoord staan, is een mooi gebaar, maar het bedrag is eenmalig. Waarom niet een structureel onder-mijningsfonds waar het van de criminelen afgepakte geld (gedeeltelijk) in wordt gestort? Enige verweer dat ik tot nu toe heb gehoord is dat het begrotingstechnisch niet mogelijk is. En waarom wordt de subsidie voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ingetrokken? Zij leveren een belangrijk aandeel bij de bestrijding van ondermijning. Ik heb een tweet van de minister na een werkbezoek voorbij zien komen (22 november 2017) met de tekst: “Nu investeren in effectiviteit en slagkracht om de ondermijnende criminaliteit in de samenleving te bestrijden.” Ik hoor dus graag zijn re-actie.

Tot slot, het Veterinair Forensisch Team van dierenarts Monique Verkerk en forensisch patholoog Frank van de Goot. Alle dierenagenten, ik moet zeggen: taakaccenthouders dierenwelzijn, kennen hun fantastische werk. Het werk van het Veterinair Forensisch Team zorgt voor het nodige bewijs zodat dierenbeulen opgespoord en zelfs veroordeeld kunnen worden. Betaald krijgen zij echter niet. Zij zijn volledig afhankelijk van eigen middelen en giften en dat is volstrekt onterecht. Het geld is er wel, maar gaat nu naar de Universiteit Utrecht. En dat terwijl zij de veterinaire pathologie niet in huis hebben (*) en de onderzoeken daar bijna 10x zo duur zijn dan wanneer het Veterinair Forensisch Team het doet. Er is in vele debatten over gesproken, er is zelfs een hoorzitting geweest en in het regeerakkoord is er een passage aan gewijd, maar nog steeds gaat het geld niet naar het Veterinair Forensisch Team. Is de minister bereid om dit te regelen? Ik overweeg anders een motie op dit punt.

(*) Monique Verkerk is zelfs de eerste veterinair forensisch arts in Europa. De Universiteit Utrecht (faculteit Diergeneeskunde) heeft geen veterinair forensisch patholoog (wel klinisch). Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) evenmin.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3765 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English