Nederland weer van ons

Als eerste het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het rapport richt zich hoofdzakelijk op big data binnen het veiligheidsdomein en daarmee de controlerende taak van de overheid. Big Data biedt kansen, maar gebruikmaking er van bevat ook risico’s. De verdere ontwikkeling van het gebruik van Big Data moet dan ook gepaard gaan met gelijktijdige ontwikkeling van effectieve waarborgen om risico’s in passende mate te beperken. De belangrijkste actiepunten luiden als volgt:
1. het kabinet zal bezien of de wettelijke basis voor het uitvoeren en gebruiken van data-analyses versterking behoeft;
2. het kabinet zal onderzoeken hoe voor toezicht en rechterlijke toetsing voldoende inzicht kan worden gegeven in gebruikte algoritmen en analysemethoden.

Toen ik dit AO voorbereidde was er nog geen inzicht in de stand van zaken. Inmiddels hebben we een brief ontvangen. In de brief van 24 mei jl. staat in de bijlage dat een werkgroep een generieke bepaling in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorbereidt inzake geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens op basis van profilering. Daarnaast is de werkgroep bezig met, ik citeer: “een aanwijzing voor de regelgeving met eisen aan profilering in sectorale wet-ten.”

Kan de minister nader ingaan op die twee punten? De AVG is net in werking getreden. De impact daarvan is nog niet duidelijk. Waarom nu al een generieke bepaling voorbereiden? En wat wordt bedoeld met een aanwijzing voor sectorale wetgeving? Welke wetgeving zal er aangepast moeten worden?

Dan het rapport van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix over de consequenties van de AVG voor het verwachte extra budget dat nodig is voor de Autoriteit Per-soonsgegevens (AP) om haar taak als toezichthouder te kunnen uitoefenen. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt: scenario laag € 12 mln., scenario midden € 16 mln. en scenario hoog € 22 mln. In de bijlage bij de brief van 24 mei jl. wordt bevestigd dat de AP er € 7 mln. bij krijgt. Maar liefst € 5 mln. minder dan in het laagste scenario. De minister heeft gisteren in het Vragenuur aangegeven dat voorlopig voldoende te vinden, omdat verwacht wordt dat de ergste drukte zal afnemen naarmate de AVG zijn beslag krijgt in de praktijk. Mijn fractie is daar niet zo zeker van. Is er een escape voor het geval het bedrag van € 7 mln. inderdaad (veel) te weinig blijkt te zijn?

Dat is een bruggetje naar mijn derde punt, namelijk Facebook. Facebook overtreedt de voormalige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en nu dus de AVG onder meer door gebruikers onvolledig te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. De AP zal te zijner tijd de uitkomst van haar onderzoek naar de beëindiging van de overtredingen c.q. de uitkomst van haar besluitvorming inzake handhavende maatregelen jegens Facebook openbaar maken. Wat is de stand van zaken?

Tot slot, het Europees Hof van Justitie heeft in december 2016 geoordeeld dat het bewaren van telecommunicatiegegevens ten behoeve van het voorkomen van strafbare feiten en het bestrijden van criminaliteit aan het doel van het algemeen belang beantwoordt. De richtlijn is echter ongeldig verklaard, omdat de inmenging in de ge-noemde rechten niet nauwkeurig is omkaderd door bepalingen die waarborgen dat de inmenging daadwerkelijk beperkt is tot het strikt noodzakelijke. Als gevolg hiervan moet het wetsvoorstel Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens ingrijpend worden aangepast. De in het wetsvoorstel opgenomen verplichting tot het bewaren van verkeers- en locatiegegevens moet worden beperkt tot een aangepaste regeling met betrekking tot uitsluitend gebruikersgegevens. Het voornemen is om een nota van wijziging nog dit voorjaar voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Het wetsvoorstel is heel hard nodig voor politie en justitie voor de opsporing. Helaas is het een meerjarentraject aan het worden waarvan het eind nog steeds niet in zicht is. Gaat het lukken om de wijziging dit voorjaar naar de Raad van State te sturen? Er wordt namelijk gesproken van een “voornemen” en dat is wat mijn fractie betreft niet voldoende.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3175 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties