Nederland weer van ons

Als eerste punt PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) en ziekteverzuim bij de politie. Om twee feiten kunnen we niet heen. Ten eerste is politiewerk een zogenoemd hoog risico beroep. Ten tweede, agenten doen een stap naar voren, waar anderen terugtreden. Dit vereist een bepaalde grondhouding waarbij het praten over gevoelens en wat men heeft meegemaakt niet voorop staan. Naar mijn mening betekent dit juist dat er veel aandacht moet zijn voor de arbeidsomstandigheden, met name het begrip en vroegtijdige signalering in de directe werkomgeving. In het ‘Plan van aanpak verzuim politie’ worden acties en te nemen maatregelen genoemd die vorm krijgen langs 7 sporen en mijn fractie steunt deze aanpak. Maar het is nog te vroeg om te kunnen weten of deze aanpak resultaat oplevert, want het plan is op 25 april 2018 gepresenteerd.

Wat ik wel wil weten is of het onderzoek naar de belasting en belastbaarheid van po-litiemedewerkers inmiddels gereed is. Dit onderzoek is door de minister aangekondigd in zijn brief van 30 maart 2016, 2 jaar geleden dus. Het resultaat van het onderzoek kan helpen bij de uitvoering van het Plan van aanpak en de vraag of het Plan eventueel moet worden aangescherpt.

Ten tweede de evaluatie van de pilot met het stroomstootwapen. De hoofdconclusie is dat, ik citeer: “het gebruik van het stroomstootwapen in de vorm van (het dreigen met) het afvuren van de pijltjes bijdraagt aan een veiliger en effectiever politieoptreden, maar wel afhankelijk van de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het wapen wordt gebruikt”. De minister heeft in zijn brief van 1 juni jl. aangegeven de Kamer nader te berichten, ik citeer weer: “over de vraag of - en dan onder welke omstandigheden - het wenselijk lijkt het stroomstootwapen in de reguliere bewapening van de politie op te nemen.”

Wat een voorzichtige reactie van de minister. Het stroomstootwapen IS effectief ge-bleken. Voorbeelden te over. Bijvoorbeeld de situatie in Amersfoort waarin het dreigen met het stroomstootwapen (gelukkig!) voldoende was om een zwaar belaagde agente te ontzetten. Natuurlijk moet goed naar de zogenoemde kwetsbare vraagstukken worden gekeken, maar wat mijn fractie betreft slaat de balans wel degelijk door in het voordeel van het stroomstootwapen. En het vraagstuk van de kwetsbare mensen in gesloten GGZ-instellingen maakt dat niet anders. Dat heb ik in het vorige AO ook al gezegd. Het personeel in deze instellingen vraagt nota bene zelf om hulp van de politie en de inzet van dit wapen in noodgevallen, waarin (ook een citaat) “alle touwen breken.” En de ‘alternatieven’ zijn veel erger: inzet van de politiehond of de zogenoemde schildprocedure

Op 15 juni jl. kwam er met de brief van de minister weer een ‘juichmoment’: de politie krijgt er structureel € 291 mln. per jaar bij. Maar dat moet je natuurlijk wel in de context bezien, dus die noem ik graag even. Het is een verhoging van 5% t.o.v. de algemene jaarlijkse bijdrage waar nog niet zo lang geleden € 450 mln. is afgehaald. Stapsgewijs is er geld bijgekomen, maar dat maakt een geslagen financieel gat niet automatisch goed, nog daargelaten dat het steeds wordt gepresenteerd als “extra geld.” De nu beloofde € 291 mln. is ook voor het grootste deel gekoppeld aan voorwaarden: namelijk de flexibiliseringsagenda. Dan een aantal vragen. Ten eerste: per wanneer wordt die € 291 mln. overgemaakt, 2021 zoals in het regeerakkoord staat? En ten tweede: in de brief staat: “Om de opleiding van deze extra aspiranten te kunnen faciliteren heeft de Politieacademie extra capaciteit nodig, waarvoor € 16 mln. van de middelen uit het regeerakkoord wordt ingezet.” Maar in het regeerakkoord wordt bij die € 267 mln niet gesproken over de Politieacademie. Komt die € 16 mln dan ten laste van die € 267 mln.? De laatste vraag op dit punt: er wordt een bedrag van € 64 mln. geïnvesteerd in ICT, innovatie en de toe- en uitrusting van de politie. Vraag: structureel of incidenteel? Nu er (gelukkig) extra aspiranten worden opgeleid de vraag of de met de Kamer afgesproken sterkte van 49.500 fte niet moet worden losgelaten, evenals het volledig meetellen van aspiranten in de operationele sterkte.

Tot slot, vorige week hebben we gesproken over het Jaarverslag en de Slotwet van het ministerie. In antwoord op een vraag van mijn kant over de financiële reserve van de politie gaf de minister aan dat de huidige algemene reserve van € 168 mln. voldoende is. Ik heb het een en ander daarom nog even nagekeken en nog twee opmerkingen en een vraag. Ten eerste is een deel van dat bedrag afkomstig van de bestemmingsreserve ICT en kan dan ook daarvoor worden ingezet. Ten tweede, het eigen vermogen is met € 15 mln. gedaald ten opzichte van 2016. En de minister mag mij corrigeren, maar volgens mij treedt een herstelplan in werking bij een ondergrens van
€ 75 mln. Dat betekent dat er ruimte is voor een tegenvaller van maximaal € 93 mln. op een dergelijk grote organisatie die nog volop in ontwikkeling is en in de huidige maatschappelijk context met veel onvoorspelbaarheid, het wel degelijk kwetsbaar is. Is de minister dat met mij eens? Voor de volledigheid merk ik op dat de inmiddels opgeheven Commissie van toezicht op het beheer politie heeft aanbevolen het eigen vermogen van de politie te bewaken en een groter weerstandsvermogen op te bouwen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5185 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties