Nederland weer van ons

Als eerste het politieonderwijs en Instroomarrangement. De komende jaren zoekt de politie ca. 17.000 nieuwe medewerkers (totaalsom van vervanging verwachte uitstroom + uitbreiding operationele sterkte). De minister schrijft dat de instroom van aspiranten daarom wordt verhoogd, dat er meer wordt gekeken naar zij-instromers en dat de opleidingscapaciteit bij de Politieacademie wordt uitgebreid. Mee eens, maar zij-instroom van specialisten is vaker geprobeerd en niet gelukt, omdat de politie deze mensen niet heeft weten te behouden. Hoe gaat de minister dat nu voorkomen?

Aspiranten moeten wat mijn fractie betreft niet worden meegeteld bij de operationele sterkte. Ze zijn voor maximaal 60% inzetbaar vanwege het feit dat ze onderwijs volgen. Daarbij kosten ze capaciteit vanwege de begeleiding die ze nodig hebben van een ervaren agent. Het niet meer meetellen van de aspiranten stond in het herstelplan van de vakbonden. Dat zou onverkort overgenomen moeten worden om in te stemmen met de nieuwe cao. En die is er nu, dus graag een reactie op dit punt, want ik zie het nergens terug.

Om de uitstroom van met name pensioengerechtigde medewerkers en geleidelijke instroom van nieuwe medewerkers te overbruggen is incidenteel € 58 mln. extra be-schikbaar gesteld voor de politie om de inzetbaarheid op niveau te houden en flexibel in te kunnen zetten. Uit de middelen die voor 2018 nog op de aanvullende post staan, wordt hier € 33 mln. aan toegevoegd. Maar de middelen op de aanvullende post komen voort uit het regeerakkoord en is structureel geld. Dus incidenteel en structureel geld wordt ‘samengevoegd’. Klopt dit? Zo ja, wat is het gevolg voor de toekomst, want van incidenteel geld kan je geen mensen aannemen.

In de aanvullende post blijft dan nog € 52 mln. - € 33 mln. = € 19 mln. over. Is deze resterende € 19 mln. uit de aanvullende post bedoeld voor de beveiliging van de poli-tiegebouwen? Zo nee, waarvoor dan wel of blijft dit bedrag op de aanvullende post (vooralsnog) staan?

De Ontwikkelagenda Opsporing beschrijft hoe politie en OM de doorontwikkeling op de complexe vraagstukken van de opsporing en vervolging in de komende jaren willen realiseren. Deze ontwikkelagenda gaat concrete resultaten opleveren zo wordt beloofd. Maar er is wel één randvoorwaarde om de concrete resultaten te bereiken: een breed gedeelde urgentie en eigenaarschap binnen de politie en het OM. Dit heeft zelfs “de hoogste prioriteit.” Is aan die randvoorwaarde voldaan? Ik lees daar niets over in de brief van de minister, dus graag alsnog een reactie.

Dan het Rapport 'Werkbelasting en baantevredenheid bij de Politie: wijkagenten, teamchefs en HSM-medewerkers.' In elke functiecategorie stelt een flink deel van de ondervraagden over meer vaardigheden te beschikken dan de functie vereist. De minister gaat hier verder niet op in en stelt verderop in de brief dat een overgroot deel tevreden is. Dat moge zou zijn, maar ik vind dit een ernstige conclusie die wel een motivering vereist, want die mensen kan je wel kwijtraken. Volgens het eerdere Lan-delijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) zit inmiddels toch iedereen op zijn/haar plek, dus hoe kan dit en belangrijker: wat gaat de minister hier aan doen?

Tot slot, het rapport 'Lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor'. Het grootste knelpunt voor de politie bleek het wachten op de advocaat en daarmee gemoeide taken. Naast wachten betekende het informeren van verdachten en communicatie met advocaten extra werklast voor de politie. Zonder aan het belang van een raadsman bij het verhoor afbreuk te doen, de capaciteit van de politie is iets wat ik graag wil bewaken. Agenten horen niet binnen, maar buiten te zijn. Is er tijdwinst te halen met een eerdere suggestie van mijn kant: de piketraadsman op het politiebureau? Graag een reactie van de minister.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3840 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties