Nederland weer van ons

Inhoudelijk zijn we het met de einddoelen van de minister eens. Zorg belonen naar prestatie houdt wat ons betreft namelijk in dat je kunt groeien als je goede zorg verleent en dat je kunt krimpen als je het op onderdelen niet goed doet, je kunt immers ook niet overal goed in zijn.

Zorgaanbieders zullen dus keuzes moeten maken in wat zij wel en vooral ook wat zij niet kunnen blijven aanbieden. Het ligt voor de hand dat complexe en niet vaak voorkomende zorg geconcentreerd gaat worden, waardoor ervaring en expertise opgebouwd wordt op dat specifieke terrein. Basiszorg en diagnostiek dienen daarentegen altijd in de buurt aangeboden te worden. Wij zien de brief ‘Zorg die loont’ als een aanzet tot de noodzakelijke verschuivingen in het zorgaanbod. Dynamiek dus die de kwaliteit en de patiënt ten goede komt. Alle partijen uit het veld hebben in onze optiek ook de kans en de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden. 

De marktscan van de NZa toont aan dat de prijsontwikkeling de laatste jaren heel gematigd is geweest met voor 2010 zelfs een daling van de kosten van 3%. De NZa vindt daarom dat het B-segment kan worden uitgebreid naar 70-85%. De minister houdt dus de ondergrens aan van het advies van de NZa en dit lijkt ons een verstandige keuze. Het biedt de ruimte om te onderhandelen over een groot aantal behandelingen wat de noodzakelijke verschuivingen in het zorgaanbod zal bewerkstelligen. Tegenover de prijsdaling stond echter een omzetgroei van 7% in 2008 en 2009. In het convenant dat is afgesloten met de Orde van Medisch Specialisten en de NVZ, committeren beiden zich tot een beperkte omzetgroei van 2,5% per jaar. Dit is bijzonder ambitieus en hier hebben wij wel een kanttekening bij! Er moet immers variatie in volume mogelijk zijn tussen instellingen. Als door differentiatie en specialisatie een instelling kan scoren op kwaliteit/prijsverhouding dan moet een zorgverzekeraar kunnen zeggen we kopen bij deze instelling 20% meer in en bij een andere instelling dus 20% minder. Zo blijft het volume gelijk en krijgen we toch de noodzakelijke verschuivingen in het zorgaanbod. Wij willen hier wel duidelijkheid over. Kan de minister aangeven of deze verschuiving in omzet tussen instellingen mogelijk is? Ook geeft de minister aan dat een belangrijke voorwaarde voor deze groeibeperking is dat de wachttijden onder de Treeknormen blijven. Wat gebeurt er als de wachttijden weer oplopen? 

Het beheersmodel medisch specialisten zien wij als een noodzaak om de forse overschrijdingen van de vorige jaren te voorkomen. Maar tegelijkertijd moet er ook onder dit systeem de mogelijkheid zijn om kwaliteit beter te belonen. Welke zekerheid heeft de minister dat specialisten geprikkeld blijven om tot betere prestaties te komen? En welke zekerheid heeft de minister dat er geen wachtlijsten gaan ontstaan omdat de arbeidsproductiviteit van de specialisten daalt? Dan zien wij ook hier een probleem ontstaan wat te maken heeft met het  verschuiven of verhogen van een bepaald zorgaanbod. In het beheersmodel wordt per instelling vooraf een vast budget door de NZa vastgesteld voor honoraria van medisch specialisten. Een instelling die zich specialiseert of betere kwaliteit biedt waardoor er meer productie gedraaid wordt, moet ook tussentijds personeel kunnen aannemen om verder te groeien. Maar het budget hiervoor is niet beschikbaar. Er kunnen zowel verschuivingen optreden tussen ziekenhuizen en ZBC’s, maar ook tussen ziekenhuizen onderling. De NZa heeft hier inmiddels een advies over uitgebracht. Graag een inhoudelijke reactie van de minister hoe zij de dynamiek ten aanzien van deze verschuivingen garandeert. En dan tot slot. We spreken vanmiddag nog over de bekostiging van dure medicijnen. Het nieuwe beheersmodel medisch specialisten geeft de Raden van Bestuur van een instelling de vrijheid om over 15 tot 25 % van de honorariumomzet te onderhandelen en afspraken te maken over kwaliteit, veiligheid enz. Hoe groot acht de minister de kans, dat er binnen deze marge ook druk op de medisch specialisten wordt gelegd om minder dure medicatie voor te schrijven om zo de kosten in bedwang te houden?

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3605 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties