Nederland weer van ons

Gerbrands 

Tot nu toe hebben zorgverzekeraars het erbij laten zitten als het gaat om beheersing van volumegroei. Zij verschuilen zich dan vooral achter hun ‘zorgplicht’. Maar alle partijen in de zorg dragen een gezamenlijke verantwoording als het gaat volumebeheersing.

Wij zijn daarom blij met de gezamenlijke brief van ZN, NVZ en NFU waarin ze aangeven zich in te zetten voor het beheersen van de volumeontwikkeling. Ze geven daarin tevens aan dat ze hechten aan een onafhankelijke doorrekening door het CPB om goed inzicht te krijgen in de groei van de zorgvraag. Dit lijkt ons een reële vraag. Graag een reactie hierop van de minister. 

Overigens laat Achmea zien, dat het de regierol oppakt die de minister bij de zorgverzekeraars heeft neergelegd. Een nieuw ziekenhuiscontract met het Zaans Medisch Centrum bevat namelijk zowel afspraken over kwaliteit als over volume. 

Het afschaffen van de risicoverevening heeft als doel zorgverzekeraars te prikkelen om selectiever en efficiënter in te kopen. In 2010 zagen we al de eerste initiatieven voor selectie opduiken. Zo kwam CZ met een scorelijst van ziekenhuizen voor borstkankerzorg. Of hiervoor de juiste criteria gebruikt zijn, dat laten we nu in het midden. Feit is wel dat de hele sector zich nu buigt over objectieve kwaliteitscriteria en er ontstaat voor het eerst wat transparantie over behandelingen en verschillen per ziekenhuis. Deze ontwikkeling juichen wij toe. We maken ons tegelijkertijd wel zorgen dat de prikkel die de minister wil bewerkstelligen uitsluitend een financiële prikkel is. Of dat er een prikkel ontstaat voor bepaalde vormen van risicoselectie. Wij vragen ons daarom af in welk opzicht de ex-ante verevening nu verbeterd is? En is de ex-ante wel voldoende verbeterd om de ex-post geheel af te schaffen? Wat betekent de afschaffing voor het gelijke speelveld tussen de grote en de kleine zorgverzekeraars? We zouden willen voorkomen dat de kleine zorgverzekeraars zich gedwongen voelen om aansluiting te zoeken bij de grote, zoals De Frieschland van plan is. Graag een reactie van de minister. 

Zorgverzekeraars worden volgens de plannen van de minister per 2015 volledig risicodragend voor de dure geneesmiddelen die vallen binnen de bekostiging van de ziekenhuizen. Wij voorzien hier een aantal  problemen waar we van de minister graag een antwoord op willen. Ten eerste vragen we ons af hoe zorgverzekeraars hierbij kunnen sturen op doelmatigheid. Volgens een recent advies van de Regieraad zijn de richtlijnen van de medisch specialisten volstrekt ontoereikend om doelmatig voorschrijven te kunnen garanderen. Slechts 27 van 123 indicaties zijn in richtlijnen verwerkt. Ten tweede heeft de minister het over het actief monitoren van behandeluitkomsten om effectief en doelmatig gebruik te bevorderen. De eerste doelmatigheidsrapportage zou in december 2010 gepresenteerd worden. Is dit gebeurt en heeft de NZa hierop actie ondernomen? Ten derde hebben wij vraagtekens bij het vaststellen van de maximum tarieven voor 2012 op basis van de lijstprijs. Waarom niet op basis van de werkelijke inkoopprijzen? Wij willen de minister voorstellen dat de NZa een gemiddelde netto inkoopprijs vaststelt voor 2012. Aanbieders die onder het gemiddelde blijven, vergroten hiermee hun marge, terwijl de anderen worden geprikkeld om hun doelmatigheid te verbeteren.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5200 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties