Nederland weer van ons

Meer artsen betekent betere selectie, en selectie bevordert kwaliteit, schaarste daarentegen niet. Meer artsen betekent ook meer keuze voor de patiënt en betere dienstverlening door bijvoorbeeld meer avond- en weekend spreekuren.

Wat mijn fractie betreft had daarom de numerus fixus allang afgeschaft moeten worden. En hoewel het afschaffen in het regeerakkoord is aangekondigd heeft de minister het in haar brief niet over afschaffen maar over het verruimen van het aantal bekostigde opleidingsplaatsen. Ik wil daarom graag van de minister horen dat over 5 jaar niet langer sprake is van verruiming maar werkelijk van afschaffing van de numerus fixus.

 

De minister wil verder inzetten op taakherschikking en verhoogt ook het aantal opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten en physician assistants. Prima, maar waarom zet de minister ook niet in op taakherschikking tussen specialisten? De RVZ gaf dit met een mooi voorbeeld aan: er zijn chirurgen die liever de eenvoudige en meest voorkomende ingrepen willen uitvoeren dan grote en ingewikkelde operaties. Zij zouden hier dus ook niet voor opgeleid hoeven te worden. Hier is dus eveneens ruimte voor differentiatie en taakherschikking. Wellicht kunnen Medical Schools zoals de Brabant Medical School, hierop inspelen. Graag een reactie van de minister.

 

Zowel de NZa als de RVZ opperde ook de mogelijkheid voor het invoeren van variabele eigen bijdragen voor de vervolgopleidingen. Dit lijkt mij behalve een kostenbesparing voor de overheid, een prima sturingsinstrument wat ingezet kan worden om studenten te laten instromen in de minder populaire specialismen zoals de ouderengeneeskunde. Waarom is de minister hier niet op ingegaan en wil ze dit alsnog doen? En wat vind de minister van het idee om de productie van de aio’s te verrekenen?

 

Het lotingsysteem wordt afgeschaft en vervangen door decentrale selectie. Studenten worden dan beoordeeld op kwaliteit en motivatie. Eindelijk komt er zo een einde aan deze rampzalige loterij waardoor potentieel bekwame artsen zonder dat ze dit zelf konden beïnvloeden, buiten de boot vielen. Maar wanneer wordt het precies afgeschaft want de zinsnede ‘op termijn’ blijft toch een beetje vaag. Wat worden eigenlijk de criteria voor deze decentrale selectie, wie bepaalt dit en hoe wordt het gecontroleerd? We moeten immers voorkomen dat straks de helft van de opleidingsplaatsen gekocht worden, b.v. door Arabische studenten omdat het ziekenhuis krap bij kas zit. Graag een reactie van de minister.

 

Het verbaast mij dat de minister aangeeft dat zij de rol van de RvB’s en de sturing op kwaliteit niet nu wil behandelen. Zowel de RVZ als de NZa hebben erop gewezen dat de machtsverhoudingen tussen bestuur en medisch specialisten, dan wel de maatschap, van invloed zijn op het aanbod van medisch specialisten, en wel in negatieve zin. Wanneer komt dit onderwerp wel aan de orde en waarom is het niet in samenhang met de Numerus Fixus behandeld?

 

Dan het Capaciteitsorgaan. De minister zegt dat de CPB-toets geen aanwijzing geeft dat de ramingen te laag zijn. Ik heb daar echter wel vraagtekens bij. Wat vindt de minister van de mening van de RVZ dat het orgaan een onafhankelijke positie moet krijgen? En is de minister echter bereid om het Capaciteitsorgaan te betrekken bij de evaluatie van CBOG?  

 

Mijn fractie wil een einde aan de schaarste en het tekort aan artsen. Is het ook niet door schaarste dat we een hele ketenzorg op poten zetten, met allerlei verschillende zorgprofessionals die taken van deze schaarse artsen moeten overnemen? Die vervolgens allemaal moeten samenwerken, registreren en overleggen en overdragen? Wat leidt tot stijgende administratieve lasten, versnipperde financiering en ondoorzichtige verantwoordelijkheid? Als we eenvoudigweg genoeg artsen hebben, die zorgen voor betere dienstverlening, kunnen we de hele ketenzorg afschaffen en hoeft de patiënt ook niet zoveel verschillende gezichten te zien.

 

Om direct een paar knelpunten ten aanzien van de schaarste op te lossen heb ik twee voorstellen: laat studenten die uitvallen een deel van de studiekosten terugbetalen en laat pas afgestudeerden indien zij niet full time aan de slag gaan eveneens een deel van de studiekosten terugbetalen.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5630 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties