Nederland weer van ons

Vragen van de leden Beertema en Helder (beiden PVV) aan de minister van Justitie & Veiligheid en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘ROC Rijn IJssel treft schikking met OM’.

1.)
Bent u bekend met het artikel ´ ROC Rijn IJssel treft schikking met OM’ over de schikking die het OM heeft getroffen met de onderwijsinstelling vanwege valsheid in geschrifte? (*)

2.)
Zijn de bewindslieden met de PVV van mening dat er voor iemand die een dergelijke valsheid in geschrifte pleegt geen plaats is als werknemer in een school en dat deze zaak reden zou moeten zijn voor ontslag op staande voet? Zo neen, waarom niet? 

3.)
Onderschrijven de bewindslieden onze mening dat deze fraudezaak een ernstige inbreuk is op het rechtsgevoel van alle mensen die op allerlei manieren betrokken zijn bij het onderwijs, als leerling, als leraar of als ouder? En dat niet alleen de omvang van de fraude, maar ook het geschokte rechtsgevoel omdat deze fraude is geïnitieerd door een school, reden genoeg is om tot vervolging over te gaan en niet de gemakkelijke weg te kiezen van de schikking?  Zo neen, waarom niet? 

4.)
Zien de bewindslieden wettelijke mogelijkheden het ROC Rijn IJssel te bewegen tot stoppen met het procederen tegen de leraar die deze zaak aanhangig heeft gemaakt? Zo ja, is de minister bereid die mogelijkheden te gebruiken? Zo nee, waarom niet? 

5.)
Deelt de minister de mening dat eenieder die misbruik van overheidsgeld aan het licht brengt, ten minste bescherming zou moeten krijgen van de overheid tegen een eventuele werkgever? Is de minister bereid hiervoor een regeling te realiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

  

(*) Volkskrant 20 april ’11

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5760 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties