Nederland weer van ons

Vz,

Met het aantreden van dit kabinet waait er een andere wind in het onderwijs. Deze bewindslieden hebben de voorwaarden geschapen voor een paradigmaverandering, de kwaliteitsagenda is stevig ingezet. En ik ben er trots op dat het  stempel van de PVV zichtbaar is in die kwaliteitsverbetering die is ingezet. Ik noem enkele belangrijke zaken waar wij als PVV-fractie heel blij van worden, vz. Al teken er ik er direct bij aan dat we er nog lang niet zijn. Ik zeg het vaker en ik zeg het hier weer: wij kunnen als overheid niet meer doen dan voorwaarden scheppen; het onderwijsveld zal er zelf mee aan de slag moeten om de kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Wat in het veld in de eerste plaats een rol speelt is de bereidheid om de maatschappelijke en de politieke realiteit onder ogen te zien, en vervolgens om constructief mee te denken. Gelukkig onderkennen de meeste spelers in het veld de noodzaak tot verandering. Al blijft naar mijn inzicht het hbo-veld achter bij het mbo, het vo en het basisonderwijs. En dat is jammer vz. Juist omdat in het hoger beroepsonderwijs de zaken zodanig uit de hand liepen dat er het afgelopen jaar bijna sprake was van een systeemcrisis die ternauwernood afgewend kon worden. Maar bij iedere ingreep, bij ieder voorstel van de Kamer komen de bezwaren: ja maar, ja maar, ja maar. Steeds maar weer benadrukken dat generieke maatregelen niet kunnen, omdat die de eigenheid van de instellingen in gevaar zouden brengen. Alsof dat niet geldt voor het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Steeds maar weer bezwaren. Nog altijd gedijt het competentieonderwijs in het hbo. Nog steeds lopen de studenten met stapels POP’s en PAP’s rond, nog altijd is er geen eenduidige definitie van contactuur. Daar moet het komende jaar echt verbetering komen, vz.

Want het is toch niet heel veel wat we willen, op de keeper beschouwd. We overvragen toch niet? We hebben het NB over onderwijs, vz. Dus kennis moet weer een leidende rol gaan spelen, vaardigheden zijn belangrijk en mogen niet verwaarloosd worden, maar die mogen niet dominant zijn; rust, regelmaat en structuur moeten kenmerkend zijn voor de instellingen, er moet objectief getoetst worden volgens landelijke normen, zodat diploma’s over het land verspreid dezelfde waarde en herkenbaarheid hebben. En leraren moeten inspirerend en uitdagend onderwijs verzorgen. Violá, dat is toch niet te veel gevraagd. En dat is waar we aan werken; niet meer dan dat. Dat we dat een paradigmaverandering noemen is eigenlijk te gek voor woorden. Maar het zegt wel heel veel over de verwaarlozing van het primaire onderwijsproces.

 

Vz, ouderwetse kennis gaat dus weer een grote rol spelen, en dankzij de PVV is de term competentiegericht onderwijs zelfs helemaal uit de wet verdwenen. Het is nu aan de leraren en de instellingen om dat op te pakken. Als het hbo er nu ook nog serieus werk van gaat maken om het competentieonderwijs als norm vaarwel te zeggen, dan is die beschamende onderwijsvorm uit de onderwijspraktijk verdwenen. En dan praten we er nooit meer over.

 

Er komen in het basisonderwijs landelijke normen in plaats van beoordeling louter op leergroei. Ook voor de kernvakken op het hbo komen er landelijke toetsen.

De sluipende teruggang van de onderwijstijd, nu weer van 1040 naar 1000 is tot staan gebracht. De norm blijft 1040 uur in het vo en minimaal 12 contacturen p/w in het hbo.

Vz, de definitie van het begrip contactuur in het hbo moet wat mij betreft wel aangescherpt worden. We zijn als Kamer heel gelukkig met de 3 criteria die door de minister zijn opgesteld voor onderwijstijd in het vo. Om mee te tellen als onderwijstijd moet een uur gegeven

 

worden door een bevoegde docent, het moet deel uitmaken van een rooster en het moet uitdagend zijn voor de leerling. Ik zou willen dat deze precisering van het begrip contactuur ook gaat gelden in het hbo. Dan hebben we een taai ongerief opgelost, net zoals in het vo. Graag een reactie van de staatssecretaris hoe hij hier tegenover staat.

 

Vz, om het lijstje met punten af te maken waar de PVV-fractie heel tevreden over is: de positie van de leraar wordt verbeterd door het instellen van een lerarenregister. En tenslotte: de Gemeenten hielden honderden miljoenen euro’s voor scholenhuisvesting per jaar vast; onze motie maakt dit onmogelijk en brengt het onderwijs in positie om het geld direct te ontvangen. Mijn vraag aan de minister hierover: hoe gaat zij dit organiseren En, heel belangrijk, wanneer mogen we de eerste resultaten tegemoet zien? Vz, de gebouwensituatie in het onderwijs is bedroevend. Dat geldt vooral in het basisonderwijs. Het beeld van die klassen met die kleintjes, met z’n allen in een klam, slecht geventileerd gebouw met zo’n hoge concentratie CO2 dat de hersentjes van al die kinderen rond 13.00 uur in de slaapstand gaan, zodat ze niks meer opnemen en de rest van de lesdag in een waas doorbrengen. Zo is de situatie in veel basisscholen vz. En we hebben nu de mogelijkheid om de honderden miljoenen die nu worden ondergeïnvesteerd aan te wenden voor het doel waar ze voor bedoeld zijn. Dus laten we dat zo snel mogelijk doen, wil ik de minister vandaag meegeven. Graag een reactie van de minister en ik hoop en verwacht dat de onderwijsmensen die nu meekijken, de mensen die nu in wrakke gebouwen moeten werken, straks door deze minister gelukkig worden gemaakt.

 

Vz, we zijn er nog lang niet. Er valt nog veel werk te verrichten.

 

Zittenblijven. Wat is daar toch mee gebeurd? We hebben getracht de cijfers te achterhalen om te kijken of er sprake is van een trend om zittenblijven te voorkomen. Is er daadwerkelijk een beleid in het basisonderwijs om leerlijnen ononderbroken te laten zijn? En hoe staat het in het voortgezet onderwijs? Eén ding weet ik zeker: bij geen enkele po-leraar in mijn netwerk komt zittenblijven voor. Elke basisschool heeft z’n eigen manier om achterstanden weg te werken bij leerlingen die vroeger een jaar overdeden. Maar ik weet ook dat nog altijd kinderen met een veel te laag niveau worden doorgeschoven vanuit groep 8 naar het vervolgonderwijs. We hebben er hier vaker over gesproken, maar ik zeg het nog een keer. Het doorschuiven van een leerling met een achterstand van twee of drie jaar naar het vmbo levert voor de leerling een onoverkomelijk probleem op. Zo’n achterstand is niet meer weg te werken. Is de minister het met mij eens dat zittenblijven in deze gevallen soelaas kan bieden? Graag een reactie van de minister.

 

Vz, dan mijn zorg over de ouderbetrokkenheid. Het onderwijs kan niet zonder ouders. Daar ben ik het zeer eens met deze minister. Ze heeft het vanmorgen in de Volkskrant duidelijk verwoord. Mijn voorstel is om ouders en leerlingen/studenten meer zeggenschap te geven door een jaarlijkse verantwoordingsdag in te voeren voor ouders vanaf het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, tot en met het mbo en hbo. Zo’n verantwoordingsdag voor ouders (van minderjarigen) en studenten (analoog aan de aandeelhoudersvergadering of ledenvergadering) werkt naar twee kanten. Het bedrijfsmatige besturingsmodel van het onderwijs mist iets wat het bedrijfsleven wel kent: de tucht van de markt en in het verlengde daarvan de kritische blik van de aandeelhouder. Ouders en studenten zijn wat mij betreft niet alleen  stakeholder of belanghebbende, maar ze moeten ook in de positie komen van shareholder of aandeelhouder. Leg als schoollocatie maar verantwoording af over het gevoerde beleid, beantwoord vragen die er leven. Omgekeerd heeft de school hier de gelegenheid om met de ouders in gesprek te gaan over hun taak en verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijsleerproces van hun kind. Ik wil graag een reactie van de minister.

 

Vz, door de arrestatie van de adjunct-directeur in Nieuwegein is er een discussie losgekomen over de gezagscrisis in het onderwijs. De positie van leraren moet ook op dit gebied versterkt worden. De aangiftebereidheid van individuele leraren bij bedreiging of mishandeling is gering, omdat leraren ontmoedigd worden door de leerlingen in de klas, door de school of door de politie. De PVV zou willen dat in alle gevallen van bedreiging of mishandeling verplicht aangifte wordt gedaan door de school als werkgever, als bevoegd gezag en daarmee de verantwoordelijkheid overneemt van de leraar. De bedreigde of mishandelde leraar gaat er niet meer over. Dat moet de situatie worden. Door ouders, familieleden of vrienden of de dienstdoende politieagent kan hij dan niet meer onder druk worden gezet om af te zien van aangifte, simpelweg omdat hij die mogelijkheid niet heeft. Graag een reactie van de minister.

Vz, in het verlengde daarvan het volgende. Nog altijd is het op veel scholen gebruikelijk dat leraren worden getutoyeerd en worden aangesproken bij de voornaam. Vz, dat is zo 1975. Dat past echt niet meer in deze moderne tijd. Ook hier speelt de massa-immigratie een rol. Juist voor kinderen met een niet-westerse achtergrond worden gezagsverhoudingen uitgedrukt in woord en gebaar, veel meer dan in autochtone gezinnen. Je en jij zeggen en voornamen gebruiken geeft veel allochtone leerlingen een volstrekt verkeerd beeld van de verhoudingen. We moeten het gezag van de leraar in de klas terugveroveren en daar past een zekere afstand bij, een professionele afstand, ook naar autochtone kinderen die gewend zijn om met hun ouders om te gaan als vrienden. Maar leerlingen zijn je vrienden niet. Vz, ik vind dit zo belangrijk dat ik hierover een motie overweeg. De noem-mij-maar-meneer-Beertema-motie.

 

Vz, mijn één na laatste punt gaat over godsdienstlessen op openbare basisscholen.

Die lessen zijn niet verplicht en ze vinden maximaal één lesuur per week plaats. Maar dan mag je verwachten vz, dat zulke lessen met enige distantie worden gegeven. Bijvoorbeeld door één bevoegde leraar theologie, die uitstekend in staat is om aan kinderen uit te leggen hoe de wonderlijke wereld van de wereldgodsdiensten in elkaar steekt. Daar horen prachtige verhalen bij, maar belangrijk is wel dat er een objectief beeld wordt gegeven.

Waarom is het dan zo dat de Stichting Platform Islamitische organisaties Rijnmond met gemeentelijke subsidies aan de slag is op tientallen basisscholen. Ze bereidt zich voor om het lesgeven in islam op honderden basisscholen. En helemaal niet op de afstandelijke, objectieve wijze die in het openbaar onderwijs thuishoort. Deze stichting is een organisatie die de islam met religieuze ijver uitdraagt. Zelf zegt zij dat zij een spreekbuis van moslims wil zijn en een zendende organisatie is. De aangesloten organisaties zijn louter islamitisch, veel moskeeën, het Pakistan Islamic Centre, islamitische sportverenigingen. Vz, dit is een activistische organisatie die met gemeentelijke subsidies zending bedrijft voor de islam. Hoe kan een organisatie die exclusief islamitisch is, die zo monocultureel is, zich bezighouden met integratie, terwijl zij met overheidssubsidies zending bedrijft en segregatie predikt. Vz, zo’n organisatie moet zich wat mij betreft heel ver van het onderwijs verwijderd houden.

Graag een reactie van de minister.

 

Tenslotte voorzitter. In deze tijd waarin veel onder financiële druk staat, ook in het onderwijs, vind ik het ergerlijk dat er zo weinig focus is op het terugdringen van de overhead. Het lijkt erop dat de minister en de staatssecretaris zich er niet over willen buigen. Terwijl het nota bene in het regeerakkoord staat. Deze week nog ontvingen wij berichten over grote ROC’s die nog steeds slechts 50% van het budget uitgeven aan lesgeven, aan het primaire proces. Vz, daar ligt gefundenes Fressen. Daar ligt gratis geld! En niet zo’n beetje ook. Dat gaat over tientallen miljoenen euro’s die een enorme kwaliteitsimpuls kunnen opleveren voor het echte onderwijs. En dat is niet eens geconstateerd naar aanleiding van de rekenmethode Bouwens waarover de SP en de PVV een bijeenkomst hebben georganiseerd. Het komt gewoon uit de jaarverslagen! Vz, ik wil een toezegging van de bewindslieden dat ze nu eindelijk serieus werk gaan maken om die vele miljoenen uit de overhead in het mbo en hbo om te leiden naar het primaire proces. Een toezegging, vz, die percentages noemt en een tijdpad, met als eindpunt een verhouding van 80 % - 20% eind 2013, volgens een eenduidige, landelijke definiëring, waarin de criteria voor contactuur zijn opgenomen. 

 

 

 

Presentatie ‘Voor de verandering’, 14 november 2011

 

De gemeente Rotterdam (dienst JOS en GGD) heeft in samenwerking met Dona Daria, SPIOR en Bureau ART een besturingsmodel en een praktische toolkit ontwikkeld, mede op basis van het SPIOR-project 'Hand in hand tegen huwelijksdwang'. Deze zijn bedoeld om opdrachtgevers (gemeentelijke instanties) en opdrachtnemers (maatschappelijke organisaties) te ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van hun activiteiten die gericht zijn op processen van bewustwording en gedragsverandering.  Bijvoorbeeld bij voorkomen van huiselijk geweld, bevorderen van taalvaardigheid en participatie, eigen partnerkeuze, roldoorbrekend opvoeden, meer sporten, gezonder eten en ouderbetrokkenheid op school. Activiteiten die voor professionals in hun dagelijkse werkpraktijk wellicht vanzelfsprekend zijn, krijgen met deze toolkit en (besturings)model een kader. Daarnaast  biedt het ondersteuning bij het inzichtelijk maken van resultaten. De toolkit wordt op korte termijn ter beschikking gesteld aan professionals in Rotterdam, o.a. via diverse gemeentelijke websites. Op maandag 14 november werd de toolkit aan zowel (deel)gemeentelijke diensten als maatschappelijke organisaties gepresenteerd. Wilt u de toolkit t.z.t. ook ontvangen? Neem dan contact op met SPIOR. Bekijk hier het programma van de presentatie.

 

Workshop voor startende ondernemers, 30 oktober 2011

 

Het bevorderen van deelname op de arbeidsmarkt is voor SPIOR een belangrijk thema. Daarvoor worden diverse initiatieven genomen. Ook het ondersteunen van ondernemerschap hoort daarbij. Op 30 oktober organiseerde de Stichting ZZP Nederland een workshop met informatie voor zelfstandige ondernemers en mensen die dat willen worden, in samenwerking met de deelgemeente Feijenoord, vakbond CNV en SPIOR. In deze workshop kregen deelnemers hierover informatie en advies. Voor meer informatie: klik hier.

 

Rotterdamse moskeeën zamelen bijna half miljoen in voor hoorn van Afrika

 

In de afgelopen weken hebben de Rotterdamse moskeeën bij elkaar bijna een half miljoen euro ingezameld om te doneren aan de bestrijding van de hongersnood in de hoorn van Afrika. Met name tijdens de maand Ramadan (die dit jaar in augustus viel), een periode waarin extra aandacht bestaat voor solidariteit met minder bedeelden, werd genereus geld gedoneerd. Lees meer.

 

Stedelijke iftar 2011: ‘een sprankelende avond’

 

Op dinsdag 23 augustus organiseerde SPIOR, dit keer in samenwerking met de FNV, de jaarlijkse stedelijke iftar. Met ruim 250 bezoekers werd het een druk bezochte avond in de Mevlana moskee. Het programma stond in het teken van ‘diversiteit op de arbeidsmarkt’. Er waren toespraken van de voorzitter van SPIOR, Said Igalla, FNV-bestuurder Leo Hartveld en wethouder Korrie Louwes.

Lees meer...

 

SPIOR project weer onderscheiden

 

Het SPIOR project ‘Hand in hand tegen huwelijksdwang’, waarbij SPIOR pionierswerk heeft verricht voor de bewustwording omtrent en preventieve aanpak van gedwongen uithuwelijking, heeft opnieuw een onderscheiding gekregen. Na erkenning tot een van de 18 landelijke voorbeeldprojecten op het gebied van emancipatie door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2008), nominatie voor de Rotterdamse Suze Groenewegprijs voor emancipatie (2009) en benoeming tot ‘best practice’ in het Europese project ‘Active against Forced Marriages’ (2009), heeft de aanpak nu ook buiten Europa erkenning gekregen. The Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment (‘Dubai internationale onderscheiding voor beste voorbeelden om de leefomgeving te verbeteren’), een tweejaarlijkse onderscheiding van Dubai en de Verenigde Naties (UN Habitat), heeft ‘Hand in hand tegen huwelijksdwang’ benoemd tot ‘best practice’. Bekijk hier het certificaat.

 

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2280 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties