Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de berichten 'Aziatische tijgermug heeft zich in Nederland gevestigd'(*) en 'Misverstand over tijgermug in Nederland'(**) van 29 maart 2013.

1.)
Kent u de berichten 'Aziatische tijgermug heeft zich in Nederland gevestigd'(*)  en 'Misverstand over tijgermug in Nederland'(**)?

2.)
Op basis van welke gegevens maakt Nederland onderscheid tussen 'waargenomen' (geel) en 'gevestigd' (rood), en hoe is het mogelijk dat het Europese centrum voor infectieziektenbestrijding EDCD aanvankelijk op basis van deze gegevens geconcludeerd heeft dat sprake was van vestiging?

3.)
Hoe is geborgd dat de ECDC-kaart de juiste situatie weergeeft en hoe is het in dat licht mogelijk dat deze kaart (die op 21 maart openbaar werd gemaakt) pas fouten bleek te bevatten nadat de Nederlandse media op 29 maart het publiek hadden geattendeerd op de vestiging van de tijgermug in Nederland?

4.)
Op welke locaties (gespecificeerd naar bedrijfsnaam en adres) zijn sinds 2005 tijgermuggen en andere gezondheidsbedreigende exotische muggen (zoals de gele koortsmug ofwel  denguemug, en de Amerikaanse rotspoelmug) aangetroffen, en gedurende welke perioden?  Welke locaties (gespecificeerd naar bedrijfsnaam en adres) worden momenteel onderzocht op de aanwezigheid van tijgermuggen en andere gezondheidsbedreigende muggen, en in welke frequentie?

5.)
Hoe kan het RIVM met absolute zekerheid verklaren dat er op dit moment nergens in Nederland sprake is van vestiging van de tijgermug, gezien het feit dat u geen restricties stelt aan de import van tijgermuggen, gezien het grote aantal bedrijven dat gebruikte banden importeert dan wel geïmporteerde Lucky bambooplantjes opkweekt, en gezien het feit dat die slechts steekproefsgewijs worden bemonsterd?

6.)
Deelt u de mening van muggenexpert Bart Knols dat de tijgermug zich in Nederland zal vestigen indien er geen effectieve maatregelen worden genomen tegen de voortdurende invoer van de muggen via de import van Lucky bambooplantjes en gebruikte banden? Zo ja, welke maatregelen gaat u daar tegen nemen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

7.)
Is er een draaiboek gemaakt voor het geval de tijgermug zich in Nederland gevestigd heeft, en zo ja, is dat draaiboek voor een ieder in te zien?


(*) Lees hier het artikel op Volkskrant.nl

(**) Lees hier het artikel op NU.nl

 
 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3085 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties