feed-image RSS

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat middelbare scholen in achterstandsgebieden ‘collectief liegen’ over slechte kwaliteit onderwijs en baat hebben bij meer lesuren.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Scholen in arme wijken schieten te kort’(*)?

2.)
In hoeverre is de staatssecretaris het met ons eens dat de urennorm van 1040 uur (waarvan 960 uur aan reguliere onderwijsuren en 80 uur aan maatwerkuren) waar de PVV altijd voor heeft gestreden, de kwaliteit van het onderwijs verbetert, zeker in de achterstandswijken?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van BuZa en SZW:

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘EU: Wij willen meer politieke islam in Europa’(*), alsmede de speech van EU-commissaris voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Federica Mogherini van jl. 24 juni(**)?

2.)
Deelt u de mening van de ongekozen Mogherini, die stelt dat de islam bij Europa hoort, zowel historisch, cultureel, culinair als politiek? Zo ja, waarom?

Lees meer

Vragen van het lid Beertema (Partij voor de Vrijheid) aan de minister van OCW over de onheuse bejegening van Israël in de geschiedenismethode ''Geschiedeniswerkplaats vmbo-kgt 4 examenboek'' van Noordhoff Uitgevers.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Dutch textbook: Jews murdered Arabs, Begin was a terrorist'(*) waarin een zeer vertekend beeld wordt geschetst van de geschiedenis van Israël?

2.)
Bent u het met ons eens dat Israël stelselmatig wordt neergezet als agressor in de betreffende geschiedenismethode?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English