Vz.
In de samenvatting van de Memorie van Toelichting wordt uitgelegd dat de vrijheid van onderwijs en de onderwijspluriformiteit onder druk staan. Die pluriformiteit is lang in orde geweest, maar een samenwerkingsverband van belanghebbenden heeft kennelijk geconcludeerd dat de wettelijke mogelijkheden uitgebreid moeten worden. De procedures die nu nog gelden, maken het stichten van een nieuwe school moeilijker dan nodig is, zegt de regering, en met de steeds meer aan verandering onderhevig zijnde voorkeuren van ouders, wil dit kabinet een actueler en flexibeler scholenbestand. De MvT spreekt er zelfs over dat het nu vrijwel onmogelijk geworden is om een nieuwe school te starten.

Lees meer

Vz, wij hebben het vandaag alweer over passend onderwijs. De dertiende voortgangsrapportage sinds de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs; er komt geen einde aan het gepraat.
Het is ook de laatste rapportage, omdat wij in de eerste helft van 2020 deze wet formeel gaan evalueren. Wij zijn inmiddels vijf jaar verder en moeten nog steeds constateren dat we bar weinig opgeschoten zijn. Onderzoek na onderzoek, zodat we de impact van passend onderwijs kunnen blijven voeden met het evaluatieprogramma, aldus de Evaluatie Passend Onderwijs. Ook dit debat is weer een tussenstand, vooruitlopend op de definitieve evaluatie. Het voelt bijna als een zinloze exercitie voorzitter en het doet mij pijn dat ik dit moet zeggen.

Lees meer

Vz,
Het uitgangspunt van het emancipatiebeleid van deze regering is dat alle burgers hun leven kunnen inrichten zoals zij dat willen. Dat is ons uit het hart gegrepen voorzitter, maar wij vragen ons af of deze hevig activistische minister wel een goed begrip heeft van “alle burgers”. In de praktijk komt haar beleid er namelijk steeds meer op neer dat de overheid, deze minister, wel een hele specifieke opvatting heeft over hoe dat ingevuld moet worden en steeds meer groepen waarvan zij vindt dat die achterblijven met dwang en drang benadert.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties