Ik kan heel kort zijn, want mijn fractie is het eens met veel van de punten die de staatssecre-taris noemt. Op twee punten is dat niet het geval. Die zal ik vandaag dan ook benoemen, maar niet nadat ik een korte inleiding heb gegeven.

Er moet een evenwicht zijn tussen de sportbeoefening en de veiligheid van de maatschappij. Iedereen weet dat er naar aanleiding van het incident in Alphen aan den Rijn al maatregelen zijn genomen. Mijn fractie was het daarmee eens. De woordkeuze was wat apart, maar ik heb toen gezegd: je moet niet doorschieten. Mijn fractie vindt dat nog steeds. We moeten het niet overreguleren. Sportbeoefening moet mogelijk blijven. We moeten een scherp onder-scheid blijven maken tussen legaal en illegaal vuurwapenbezit. Dat laatste moet natuurlijk keihard worden bestreden. Je moet dan niet zijn bij degenen die met een wapenvergunning met verlof, zoals het zo mooi heet, hun sport beoefenen.

Lees meer

Op 3 november 2015 is een petitie aangeboden met als doel een aparte, juridische status voor vermisten. De petitie is aangeboden door een ervaringsdeskundige en een groot aantal belanghebbenden waarbij aandacht is gevraagd voor situaties waarin achterblijvers verkeren als iemand in hun directe kring wordt vermist. Ze hebben niet alleen de zorgen omtrent het terugvinden van hun dierbare, maar worden ook met allerlei, met name financiële, problemen geconfronteerd. Dit speelt vooral als de vermiste de kostwinner is binnen het gezin. Het inkomen valt weg, maar de vaste lasten blijven onveranderd doorlopen. Een aantal voorbeelden:
• na 3 maanden vermissing wordt de vermiste vaak ontslagen, dus (een groot deel van de) inkomsten vallen weg;
• de hypotheek kan niet meer betaald worden, maar de woning kan niet worden ver-kocht, omdat daarvoor de medewerking van de vermiste nodig is;
• verzekeringen worden niet meer betaald, etc.

Lees meer

Op 1 november jongstleden heeft de korpschef de conclusies uit het oriënterend on-derzoek naar de bestedingen van de Centrale Ondernemingsraad (COR) bekend gemaakt. En die conclusies zijn keihard:
1. de bestedingen van de COR waren in aanzienlijke mate ondoelmatig;
2. het keuzeproces voor de bestedingen was niet transparant;
3. de uitgaven waren in toenemende mate disproportioneel en
4. de verantwoording over de uitgaven was onzorgvuldig en onvolledig.
De oorzaak moet mede worden gezocht in het solistisch optreden van de voormalig voorzitter van de COR die alleen verantwoording wilde afleggen aan de voormalig korpschef. Daarnaast was sprake van gebrekkig toezicht op de besteding van en verantwoording over de gelden door de COR.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties