Op de agenda voor dit algemeen overleg staan vele agendapunten. Ik zal er omwille van de tijd een aantal behandelen. Om te beginnen pak ik er een aantal tegelijk, namelijk de PMJ-ramingen t/m 2021, de visie van DJI en de doorrekening van aanvullende factoren. We hebben het al vaker besproken, maar ik zal toch kort herhalen wat het probleem is.

De door het CBS vastgestelde daling van criminaliteit en slachtofferschap zien we terug in de ramingen van de capaciteitsbehoefte. De prognose is dat het aantal misdrijven en het aantal verdachten dat instroomt in de strafrechtsketen daalt met gemiddeld 0,9% per jaar. Dit zal vooral worden gemerkt bij DJI. Momenteel is bij DJI sprake van een substantiële leegstand in het gevangeniswezen, de justitiële jeugdinrichtingen en bij de vreemdelingen bewaring. Om te voorkomen dat over een lange periode leegstand wordt gefinancierd heeft DJI een conceptplan ontwikkeld welke er kortgezegd op neerkomt dat er in vijf jaar tijd 8gevangenissen en 3JJI’s moeten sluiten. Uit de doorrekening blijkt helaas dat meer politie, een hoger ophelderingspercentage, het uitvoeren van openstaande gevangenisstraffen etc. van beperkte invloed zijn op de behoefte aan celcapaciteit.

Lees meer

Voorzitter,

De totale kosten van gefinancierde rechtsbijstand bedroegen in 2002 € 329 mln. en zijn gestegen naar € 469 mln. in 2013. Om deze stijging een halt toe te roepen met behoud van de kwaliteit van het stelsel, is onderzoek gedaan naar de oorzaken van de kostenstijging en is gezocht naar oplossingen. De hiertoe ingestelde Commissie Wolfsen heeft op 30 november 2015 haar rapport “Herijking rechtsbijstand: naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” uitgebracht.

Lees meer

Omwille van de tijd zal ik er een aantal agendapunten uitpikken. Ten eerste de screening van externen die de politie inhuurt. De politie heeft nu geen wettelijke be-voegdheid om externen (medewerkers die de politie inhuurt om werkzaamheden voor de politie te verrichten, maar die niet in dienst komen van de politie) en medewerkers van samenwerkingspartners (medewerkers van OM, de gemeente etc.) te screenen. De minister bereidt hiertoe een wetsvoorstel voor. De screening zal door de politie worden uitgevoerd en zal bestaan uit het checken van justitiële- en politiegegevens en een gesprek met de betrokkene. De PVV vindt het uiteraard goed dat dit wordt geregeld en wij zijn dan ook benieuwd naar het wetsvoorstel. Wel vraagt mijn fractie zich af of het in bepaalde gevallen toegevoegde waarde heeft. De minister noemt in zijn brief bijvoorbeeld OM-medewerkers, maar zijn zij niet al op soortgelijke wijze gescreend voor hun functie bij het OM? Of is het meer voor het geval die screening al enige tijd daarvoor heeft plaatsgevonden?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English