Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders, Brinkman en Fritsma (allen PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en voor Wonen, Wijken en Integratie over de wenselijkheid van het wettelijk vastleggen van de plicht tot het spreken van Nederlands in overheidsgebouwen.  (Ingezonden 14 november 2007)

1
Kent u de berichten «Ergernis over
Turkssprekende politici»1 en «Politici
moeten Nederlands spreken»?2
2
Deelt u de mening dat het ongewenst
is dat politici rondom
raadsvergaderingen Turks spreken?
Zo neen, waarom niet?
3
Deelt u de mening dat in
overheidsgebouwen alleen
Nederlands gesproken zou moeten
worden? Zo neen, waarom niet?
4
Wilt u wettelijk regelen dat in
overheidsgebouwen alleen
Nederlands gesproken mag worden?
Zo ja, wilt u de wetgevingsprocedure
zo snel mogelijk in gang zetten? Zo
neen, waarom niet?
1 http://www.ad.nl/rotterdam/
article1759352.ece
1 http://www.ad.nl/rotterdam/
stad/article1763244.ece


Antwoord van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister voor Wonen, Wijken en
Integratie. (Ontvangen 6 december2007)

1
Ja.
2
Het lijkt mij een kwestie van fatsoen,
dat in het bijzijn van mensen met wie
vergaderd wordt, een taal wordt
gesproken die voor iedereen
verstaanbaar is.
3
Nee. Een verbod op het spreken van
een andere taal dan de Nederlandse
in overheidsgebouwen schiet naar
mijn mening zijn doel geheel voorbij.
Het is uiteraard wenselijk en
fatsoenlijk dat collega’s in deze
gebouwen Nederlands met elkaar
spreken, omdat men anders een
uitsluitingsmechanisme creëert. Het
feit dat hier soms een vreemde taal
gesproken wordt, is echter niet in alle
gevallen bezwaarlijk en soms zelfs
noodzakelijk. Mensen kunnen er
privégesprekken voeren in een
andere taal zonder dat iemand
uitgesloten wordt of er aanstoot
aan hoeft te nemen. In veel
overheidsgebouwen verleent men
eveneens diensten aan toeristen die
de Nederlandse taal in het geheel niet
machtig zijn. Internationale
bijeenkomsten binnen
overheidsgebouwen kunnen veelal
slechts in een andere dan de
Nederlandse taal worden gevoerd.
Ten slotte wijs ik er nog op dat een
wettelijke verplichting van deze
strekking de positie van het Fries als
officiële taal zou miskennen.
4
Ik zal om de hierboven omschreven
redenen geen wetgeving invoeren
die ertoe strekt het spreken
van de Nederlandse taal in
overheidsgebouwen verplicht te
stellen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6395 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties