Voorzitter,

Vandaag staat de kabinetsreactie op het advies van de Staatscommissie Grondwet op de agenda. De Staatscommissie is van oordeel dat de Grondwet normatiever en toegankelijker dient te worden. Het kabinet deelt die mening niet. Het kabinet wil vasthouden aan de huidige functie en betekenis van de Grondwet. Volgens het kabinet is onze Grondwet primair een juridisch-staatsrechtelijke basisregeling.

In dat kader is het echter vreemd dat het eerste artikel in onze Grondwet meteen een gebodsbepaling (gelijke behandeling) en een verbodsbepaling (verbod op discriminatie) bevat. Een algemene verbodsbepaling dus die in geen enkele andere grondwet dan de Nederlandse Grondwet voorkomt. Niet alleen vreemd, maar ook onnodig. Vreemd, omdat grondrechten zijn bedoeld om de burger te beschermen tegen willekeur van de eigen staat of de overheid. In Nederland wordt de burger echter in artikel 1 aangesproken met: “gij zult niet discrimineren.”

Onnodig, omdat dit elders al wettelijk is geregeld, namelijk in de Algemene wet gelijke behandeling, respectievelijk het Wetboek van Strafrecht (de artikelen 137d, 137e en 137f). Veel liever ziet de PVV in artikel 1 opgenomen dat onze samenleving is gebaseerd op de Joods-Christelijke traditie en het humanisme (scheiding Kerk en staat, concept van de mens als maat der dingen, recht op leven en vrijheid in het hier en nu, itt bij godsdienst).

Gezien de opvatting van het kabinet dat de Grondwet een staatsrechtelijke ba-sisregeling is, is het ook vreemd dat er van die, laat ik het zo zeggen, hippiebepalingen in staan, ofwel de plicht voor de overheid er voor te zorgen dat haar burgers zich maatschappelijk en cultureel kunnen ontplooien en de vrijetijdsbesteding goed kunnen invullen. Zoals eerder al is opgemerkt, zijn grondrechten bedoeld om de burger te beschermen tegen willekeur van de eigen staat of de overheid. Deze artikelen dienen dan ook uit de Grondwet te worden gehaald, want dit heeft niets meer te maken met een staatsrechtelijke basisregeling. Graag een reactie van de minister op dit punt.

Verder vindt de PVV, in tegenstelling tot de regering, dat het recht op een eerlijk proces en toegang tot de rechter wel in de Grondwet horen. Dit is namelijk een onderdeel van de rechtsstaat en dat dient Europa (het EVRM) niet te regelen, maar Nederland zelf.

Wat Nederland ook zelf dient te bepalen is dat het Nederlands recht voor Europees recht dient te gaan. Nederland dient er zelf actief voor te zorgen of en zo ja, een Europese regel hier een wettelijke regel wordt. Nu staat in artikel 93 dat een ieder verbindende verdragsbepalingen hier gelden, zodra zij bekend zijn gemaakt. In artikel 94 staat dat een ieder verbindende verdragsbepalingen voorrang hebben op nationale wetgeving in de situatie dat er strijd bestaat tussen deze twee. Ofwel: internationaal recht gaat dan voor nationaal recht. Zonder dat er enig wetgevend traject aan is vooraf gegaan, kan de burger op deze rechtstreeks werkende bepalingen een beroep doen. Onwenselijk wat de PVV betreft.

Verder graag een reactie van de minister over de in november vorig jaar aan-genomen motie van collega Bosma die aan de regering verzoekt het Nederlands in de Grondwet vast te leggen. In het regeerakkoord (hoofdstuk 6: Overheid en dienstbare sector) is namelijk afgesproken dat de overheid het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurstaal en cultuur- en omgangstaal bevordert en daartoe het Nederlands vastlegt in de Grondwet.

De PVV is het eens met het standpunt van de regering dat artikel 13 aan de huidige tijd moet worden aangepast. Het wetsvoorstel wordt tegemoet gezien, waarna er inbreng namens de PVV zal volgen.

Ten slotte wil ik hier de aandacht vragen voor het toevoegen van een zogenoemd first amendment aan de Grondwet. Net zoals in de VS zal het dienen te gaan om een artikel dat de wetgevende macht verbiedt om wetten aan te nemen die een staatsgodsdienst creëren of één godsdienst boven een andere godsdienst plaatsen, die het recht op vrijheid van godsdienst verbieden, die de vrijheid van meningsuiting of persvrijheid belemmeren of de vrijheid van vereniging hinderen. Ook op dit onderdeel graag de reactie van de minister.