Vragen van de leden Wilders en Van Klaveren (PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over het aanzetten tot geweld en bedreigingen geuit door Sharia4Holland.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Moslimbedreiging tegen Wilders'(*)? Wat is uw oordeel hierover?

2.)
Deelt u de visie van de PVV dat Sharia4Holland een gevaarlijke, extremistische groepering is die oproept en aanzet tot geweld? Zo neen, waarom niet?

3.)
Welke maatregelen bent u voornemens te treffen ten einde de persoon die in de betreffende filmpjes voorkomt en de betreffende organisatie - namens wie wordt opgeroepen en aangezet tot geweld en tevens bedreigingen worden geuit - te laten vervolgen en de organisatie te laten verbieden?

4.)
Deelt u de opvatting van de PVV dat de leden van deze organisatie zoveel mogelijk ons land dienen te verlaten en dat in Nederland geen plaats is voor het abjecte barbaarse rechtssysteem genaamd sharia? Zo neen, waarom niet?

(*) Telegraaf,  8 april 2011