Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een relatie bestaat tussen kindermishandeling, andere vormen van huiselijk geweld en dierenmishandeling;
voorts constaterende dat betrokken instanties vaak niet op de hoogte zijn van elkaars meldingen en hierdoor niet tijdig kan worden ingegrepen;
verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de diverse meldcodes ten behoeve van dierenartsen, kinderartsen, huisartsen, betrokken politiediensten en andere door het Rijk erkende instanties op het gebied van dierenmishandeling, jeugdzorg en huiselijk geweld, in één overzichtelijke databank te raadplegen zijn door daartoe aangewezen bevoegden,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: GrBvK, PVDD, PVV, SGP
tegen: 50PLUS, CDA, CU, D66, GL, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SP, VVD

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4620 gasten

donaties

doneer

Nederland
English