Nederland weer van ons

In de eerste plaats verdient de stas een compliment voor zijn alerte reactie op de grootste examenfraude in de Nederlandse geschiedenis ooit. Hij onderkent de urgentie veel beter dan een groot deel van deze vaste Kamercie Onderwijs. Hij heeft een crisisteam samengesteld en geprobeerd richting te geven. Dat valt niet mee, want met de dag wordt de crisis erger. Wat mij betreft is deze stas misschien wel de beste bewindspersoon die D66 ooit heeft gehad. Vz, dat is geen verspreking. Ik verwijs naar de serie van linkse besluiten die tot nu door deze stas zijn genomen. En ik hoop dat die reeks nu wordt onderbroken door een ferm rechts VVD-besluit.

Vz, het loslaten van de urennorm in het vo, het onderuit halen van de eindtoets van het cito die nu niet meer gebruikt mag worden voor inschrijving in het vo en de weigering van de stas om de pesters, de daders, effectief aan te pakken door het instellen van een sanctie; die reeks van softe, linkse gutmensch-besluiten kan nu worden doorbroken door de Ibn Ghaldoun, deze belediging voor het Nederlandse onderwijs, te sluiten m.i.v. de zomervakantie. We kunnen het ons niet veroorloven om nog een jaar kinderen aan deze school toe te vertrouwen.
Want dit is de situatie vz. Op deze islamitische school wordt sinds 2003 fout op fout gestapeld: nepotisme, fraude, bedrog, diefstal. Onze stelling is dat niet het examensysteem mis is, maar de islamitische school. Er gaat namelijk bijna nooit iets mis met ons examensysteem; al generaties bewijst het zich. Wijzen naar het systeem zoals andere partijen dat doen, vinden wij defaitistisch; hier zie je de politiek buigen voor kwaadwillenden die willens en wetens ons onderwijs corrumperen. Er werd onmiddellijk gesproken van een middeleeuws systeem dat vraagt om moeilijkheden. Eén partij ging zelfs zover door te stellen dat dit overal kan gebeuren, ook op een wit gymnasium. Dhr. Van Meenen zal ongetwijfeld in zijn eigen bijdrage een lijst opsommen van al die perfide witte scholen die het systeem ook corrumperen. Voor de duidelijkheid, we hebben het op de Ibn Ghaldoun over een hele klas (!) die betrokken was bij de fraude, 6 leerlingen als dief en de overige klasgenoten als afnemer. Er is erg goed nagedacht over de verspreiding, elk examen kreeg een eigen e-mailaccounts. De afnemers kregen een wachtwoord en op die manier kwam je als frauderende leerling aan je antwoorden.

Het ligt niet aan ons examensysteem, vz.; ons examensysteem is gewoonweg niet opgewassen tegen de criminele organisatie die deze klas was. De PVV is dan ook van mening dat er helemaal niets aan het systeem veranderd zou moeten worden, behalve het detail van de gesealde zakjes. Dat is mijn eerste vraag: wilt u op het uitdrukkelijke verzoek van de PVV en van zeer velen in het land deze school nog voor de zomervakantie sluiten? Dat moet toch mogelijk zijn op basis van de opeenstapeling van fraudes, van zeer zwak onderwijs, van telkens weer ingrijpen zonder dat daar verbeteringen tegenover stonden? Vanaf 2003, vz. Een periode van 10 jaar ellende en verdriet.

Mijn tweede vraag gaat over de inkeerregeling. Deelt de stas de mening van de PVV dat 'inkeer' alleen een werkend concept is in onze Westerse cultuur waarin individuele verantwoordelijkheid centraal staat? Je rekenschap geven van je daden. Veel van de leerlingen op de Ibn Ghaldoun zijn grootgebracht in een cultuur van schaamte en eer, waarin ontkennen van schuld standaard is. Zelfreflectie en inkeer zijn daar onbekende concepten. Is de stas het met ons eens dat dit de reden is dat de inkeerregeling maar 26 leerlingen heeft opgeleverd? De stas zelf concludeert dat er concrete aanwijzingen zijn dat de verspreiding veel breder is geweest dan Ibn Ghaldoun. Daarom dan ook de vraag: wat gaat de stas doen bij leerlingen bij wie op grond van cijfermatig onderzoek overduidelijk is dat ze hebben gefraudeerd, maar die tot het bittere einde blijven ontkennen? Welke instrumenten hebben we dan nog in handen? En hoe kwalificeert de stas de opluchting van de vertegenwoordiger van de Rdamse besturen die zegt dat het gelukkig maar om 26 gevallen gaat, wat wel een minimaal percentage is van de leerlingen die examen hebben gedaan? Klopt het dat hij de ontkenners niet meeneemt in zijn opluchting? Ook in Rdam moet het besef er toch zijn dat 26 fraudeurs op 27 gestolen examens wel erg onrealistisch is?

Vraag 3. Eén van de verdachten van de diefstal van de schoolexamens is zoon van de natuurkundeleraar, een ex-directeur van het Ibn Ghaldoun, die verantwoordelijk was voor een grote fraude waarin ons belastinggeld werd misbruikt om bedevaarten naar Mekka te financieren. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat deze ex-directeur nu les geeft in Natuurkunde op dezelfde school die hij zo in diskrediet heeft gebracht? Heeft hij geen VOG hoeven inleveren? Hoe kan het sowieso dat iemand die op televisie ondertiteld moet worden les geeft op een Nederlandse school? Graag een reactie van de stas.

De PVV wil ook weten waarom ALLE examens op het Ibn Ghaldoun ongeldig zijn verklaard. De leerlingen van Ibn Ghaldoun die zijn gezakt, hebben overduidelijk niet gefraudeerd. Toch mogen zij het examen in z'n geheel overdoen, terwijl andere gezakten in Nederland gezakt blijven. De behandeling van de gezakte leerlingen zou pas gelijk zijn als die van Ibn Ghaldoun net zo behandeld worden als alle andere gezakten, of als alle gezakten ook alles over mogen doen. Graag een reactie van de stas.
In afwachting van sluiting van deze school verzoeken wij de stas om nu al de examenlicentie in te trekken. Wij willen ook dat het schoolbestuur van het Ibn Ghaldoun uitgesloten wordt van welke functie dan ook in het bestuur van instellingen in de publieke sector.

Tenslotte willen wij dat alle islamitische scholen worden gesloten. Er zou een verbod moeten komen op scholen waar afkeer van de westerse samenleving, discriminatie, antisemitisme, geïnstitutionaliseerde ongelijkheid en haat worden onderwezen. Islamitisch onderwijs verhoudt zich niet tot onze rechtsstaat, niet tot onze gedeelde waarden en niet tot onze vrijheid. En daarom vz, willen wij dat de regering overgaat tot een verbod van islamitisch onderwijs.
Graag een reactie van de stas.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3585 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties